Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Administrator de sistem, specializat în administrarea bazelor de date şi a serverelor de aplicaţie


Direcția Servicii Informatice

Serviciul administrare rețele

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 iunie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • instalarea, configurarea și operarea bazelor de date Oracle;
 • dezvoltarea, testarea și aplicarea strategiilor de backup și de recuperare a bazelor de date;
 • asigurarea suportului tehnic pentru serverele de aplicație;
 • configurarea și administrarea configurațiilor de înaltă disponibilitate;
 • dezvoltarea și implementarea strategiei de monitorizare a bazelor de date;
 • instalarea și actualizarea software-ului și instalarea patch-urilor de baze de date;
 • asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura administrată în domenii precum: metode de acces, controale de validare, protecție, securitate, performanța și documentarea incidentelor;
 • efectuarea activităților zilnice/săptămânale/lunare de întreținere, în conformitate cu procedurile interne;
 • analizarea și soluționarea problemelor de performanță a bazelor de date;
 • dezvoltarea si aplicarea strategiilor de audit al bazelor de date;
 • analizarea log-urilor si aplicarea unei strategii proactive de management al bazei de date;
 • participă la punerea în aplicare a unor proiecte legate de baze de date;
 • dezvoltarea de utilitare și instrumente noi în funcție de cerințele interne.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al unor universități cu profil tehnic;
 • cunoştinţe privind limbajul SQL: expresii, condiţii şi operatori, funcţii, clauze, joncţiuni, interogări, manipularea datelor, crearea şi întreţinerea tabelelor, crearea vederilor şi a indecşilor;
 • cunoştinţe privind sistemele de gestiune a bazelor de date: concepte, definiţii, componente, funcţii, arhitectură;
 • cunoştinţe privind mediul Oracle: rolurile şi responsabilităţile administratorului bazelor de date (DBA), structura bazei de date, integritatea datelor, backup şi restore, administrarea utilizatorilor, administrarea securităţii;
 • cunoștințe privind tehnologia Oracle: Oracle Database, Enterprise Manager, Weblogic Suite;
 • certificări valide privind administrarea bazelor de date Oracle reprezintă un avantaj;
 • disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi operative şi de deplasare în delegaţii;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 15 iunie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 21 iunie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE