Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Expert


Direcția Stabilitate Financiară

Serviciul evaluări cantitative

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 30 ianuarie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la coordonarea activităților de validare a modelelor interne supuse aprobării BNR de către instituţiile de credit (aspectele cantitative), în special a modelelor utilizate pentru riscul de credit, riscul de piață și riscul operațional. Formulează puncte de vedere fundamentate corespunzător privind calitatea acestor modele și subliniază posibilele implicații ale deficiențelor constatate asupra robusteții acestora;
 • contribuie la dezvoltarea analizelor privind riscurile instituţiilor de credit și impactul acestora asupra capitalului și lichidității, prin utilizarea de abordări econometrice, metode de optimizare și tehnici specifice managementului riscului;
 • în scopul îndeplinirii atribuțiilor, participă la dezvoltarea programelor informatice necesare derulării automate a analizelor;
 • formulează propuneri de îmbunătățire a modului de lucru cu date pentru activitățile din cadrul serviciului;
 • analizează rapoartele şi documentele de politică emise de instituţii şi organisme internaţionale ce privesc stabilitatea financiară; contribuie la elaborarea unor sinteze şi analize critice legate de acestea, pentru informarea conducerii BNR;
 • desfăşoară activităţi de documentare în vederea acumulării de informaţii de specialitate necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
 • gestionează datele şi informaţiile intrate în posesia sa, respectând secretul bancar;
 • desfăşoară activităţi în scopul perfecţionării profesionale, orientate spre creşterea abilităţilor de analiză a sectorului financiar.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență la Facultatea de Matematică și Informatică (sau echivalent) sau altă universitate cu profil tehnic;
 • studii de masterat absolvite cu diplomă de disertație în matematică, finanțe, analiză cantitativă, statistică, cibernetică sau științe tehnice;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office, cunoștințe în domeniul gestiunii bazelor de date;
 • cunoștințe generale de programare, respectiv de utilizare a unor medii de dezvoltare pentru calcul numeric (Matlab), pachete de programe utilizate în scop econometric, sisteme de gestiune a bazelor de date constituie un avantaj;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • cunoașterea unei a doua limbi străine constituie un avantaj;
 • experiență profesională minimum 4 ani pe posturi cu studii superioare, dovedită prin documente;
 • experiență relevantă în dezvoltarea de modele interne utilizate în scopul determinării cerințelor de capital/ stabilirii dobânzilor constituie un avantaj;
 • cunoștințe temeinice de statistică și econometrie.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 30 ianuarie 2018 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 7 februarie 2018.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE