Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcţia Tehnică şi Mentenanţă

Serviciul mentenanță administrativă și utilități

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 29 ianuarie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură serviciile administrative pentru spaţiile interioare şi exterioare aferente centralei Băncii Naţionale a României şi Sucursalei regionale Bucureşti (SRB), conform reglementărilor și procedurilor interne;
 • coordonează, gestionează, derulează și monitorizează contractele de achiziţie publică încheiate pentru serviciile şi lucrările specifice domeniului administrativ și participă în comisiile de recepţie a produselor şi serviciilor care fac obiectul activităţii serviciului;
 • elaborează specificații tehnice la caietele de sarcini pentru achiziţia lucrărilor specifice activităţii serviciului şi transmiterea lor către direcția de specialitate;
 • participă în comisiile de evaluare a ofertelor la procedurile organizate de către direcţia de specialitate, pentru lucrările specifice serviciului;
 • verifică situaţiile de servicii executate, facturile întocmite de prestatori pentru decontarea serviciilor administrative din sfera de competenţă a serviciului, inclusiv documentele justificative şi le transmite direcției de specialitate în vederea obţinerii vizei CFP şi efectuării plăţii;
 • centralizează, fundamentează şi dimensionează propunerile de la structurile organizatorice din Banca Naţională a României, în vederea includerii lor în Programul anual de achiziţii.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office și Internet Explorer);
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 29 ianuarie 2018 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 5 februarie 2018.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE