Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Bucătar


Centrul de perfecționare profesională și activități sociale

Unitatea de perfecționare profesională și activități sociale Păltiniș

Data limită pentru primirea aplicaţiilor:  29 mai 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă și răspunde de activitatea de producție culinară;
 • participă la procesul de determinare a necesarului de materii prime;
 • asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi de depozitare a produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
 • răspunde de calitatea şi cantitatea preparatelor servite conform gramajelor prevăzute în reţetele culinare;
 • execută și întreține curățenia în sectoarele repartizate de șeful ierarhic respectând procedurile interne, asigură igiena veselei din bucătărie, contribuie la prepararea hranei.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • medii sau generale;
 • diploma de absolvirea unui curs cu specializarea de bucătar.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 29 mai 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 3 iunie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE