Sucursala Regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Tehnician


Sucursala Regională Cluj

Serviciul administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 5 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • supravegherea permanentă a monitoarelor și funcționarea centralelor de efracție și avertizare la incendiu;
 • supravegherea stării de activare/dezactivare a întregului subsistem de efracție prin intermediul sinopticelor calculatoarelor de prelucrare a informațiilor;
 • activarea/dezactivarea zonelor (cele aferente dispeceratului) subsistemului de efracție;
 • supravegherea senzorilor de detecție a începutului de incendiu prin intermediul calculatorului aferent;
 • urmărirea efectuării la timp a reviziilor și verificărilor tehnice periodice la instalațiile de ridicat și sub presiune;
 • desfășurarea activității privind apărarea împotriva incendiilor, protecția civilă și situațiile de urgență.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;
 • atestat operator RSTVI constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office – nivel mediu;
 • experiență profesională de minimum 2 ani în domeniul tehnic.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 5 aprilie (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 12 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE