Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Reglementare și Autorizare

Serviciul reglementare contabilă și valutară

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 24 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • contribuie la elaborarea proiectelor de reglementări contabile pentru entitățile aflate în aria de reglementare a Băncii Naționale a României, în concordanță cu cerințele directivelor europene în materie şi cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate la nivelul Uniunii Europene;
 • contribuie la elaborarea proiectelor de reglementări referitoare la întocmirea raportărilor contabile semestriale și anuale, corespunzător cerințelor de informare ale Ministerului Finanțelor Publice și la întocmirea situaţiilor financiare periodice pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul General;
 • participă la soluționarea corespondenţei repartizată, pe baza analizării reglementărilor şi consultării documentaţiei existente în domeniu şi formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative, emise de alte direcţii din cadrul Băncii Naţionale a României şi de alte instituţii publice, incidente domeniului specific serviciului;
 • formulează propuneri pe proiectele de acte normative din domeniul de reglementare contabilă elaborate la nivelul Uniunii Europene şi internaţional (IASB);
 • colaborează la întocmirea rapoartelor, analizelor şi a altor materiale ale Băncii Naţionale a României sau la solicitarea diferitelor organisme şi instituţii internaţionale, furnizând date referitoare la problemele care ţin de atribuţiile serviciului. 

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenţii sistemului Bologna;
 • experienţa profesională relevantă în domeniul financiar-bancar, pe o poziţie cu studii superioare, constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), utilizare Internet;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
 • abilităţi de analiză, sinteză şi redactare; disponibilitate pentru lucrul în echipă, iniţiativă.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 24 aprilie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 9 mai 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE