Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Consilier juridic


Direcția juridică

Serviciul contencios și asistență contractuală

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 12 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • contribuie la realizarea activității structurii organizatorice din care face parte;
 • acordă consultanță juridică structurilor organizatorice din cadrul BNR prin formularea de puncte de vedere;
 • analizează și avizează proiectele de reglementări interne care intră în sfera de competență a serviciului;
 • examinează și avizează din punctul de vedere al respectării prevederilor Codului Civil, contractele de achiziții publice;
 • asigură reprezentarea băncii în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor;
 • întocmește și introduce, din dispoziția conducerii executive a băncii, acțiuni, plângeri și formulează întâmpinări la instanțele judecătorești, organele de urmărire penală și organele administrative, în scopul apărării și valorificării drepturilor băncii.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor juridice;
 • studiile de master în științe juridice, în derulare sau absolvite, constituie un avantaj;
 • experiența profesională de minimum 3 ani, într-o funcție pentru care sunt solicitate studii superioare în domeniul juridic, dovedită prin documente;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office și Internet Explorer);
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 12 aprilie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 22 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
 1. Reglementarea organizării și funcționării Băncii Naționale a României;
 2. Cadrul legal al activității bancare pe teritoriul României;
 3. Executarea silită;
 4. Regimul proprietății publice și private;
 5. Competența instanțelor judecătorești;
 6. Procedura contencioasă;
 7. Reglementarea raporturilor de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii;
 8. Cadrul legal privind achizițiile publice;
 9. Contenciosul administrativ. 
BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004); 
 2. Noul Cod Civil;
 3. Noul Cod de Procedură Civilă;
 4. Constituția României;
 5. Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1027/27.12.2006), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.837/06.12.2007), cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1154/07.12.2004);
 11. Legea societăților nr.31/1990, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066/17.11.2004).