Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Relații Internaționale

Serviciul sistemul bancar european

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată determinatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea punctelor de vedere şi a altor materiale specifice necesare conducerii băncii pentru participarea la reuniuni având ca tematică probleme din domeniul afacerilor europene.
 • participă la întocmirea de rapoarte, analize, sinteze cu privire la aspecte specifice sectorului bancar.
 • participă la formularea poziţiei BNR cu privire la diversele teme aflate pe agenda Uniunii Europene;
 • asigură menţinerea contactului permanent, conform atribuţiilor sale şi cu respectarea reglementărilor interne, atât cu direcţiile de specialitate din cadrul BNR, cât şi cu instituţiile cu atribuţii specifice în domeniul afacerilor europene din ţară şi străinătate;
 • îndeplineşte sarcinile privind procesul de adaptare a legislaţiei, instituţiilor, practicilor şi standardelor sistemului bancar la cerinţele Uniunii Europene.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul ştiinţelor economice sau științelor politice;
 • studiile de master constituie un avantaj;
 • cunoştinţe avansate de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • cunoaşterea limbii engleze: nivel avansat;
 • cunoașterea și a altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
 • experiență profesională în posturi cu studii superioare, în domeniul afacerilor europene sau activitatea desfășurată în instituții europene constituie un avantaj;
 • abilităţi în redactarea de corespondență oficială, precum şi a unor materiale de sinteză pe teme economice, în limba română și limba engleză.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 15 aprilie 2019(inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 22 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE