Sucursala Regională Iași


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Sucursala Regională Iași

Biroul de educație financiară, muzeu și comunicare

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • propune și dezvoltă tematici pentru punctele muzeale, precum și programe/proiecte de educație financiară;
 • colaborează permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și universităților partenere cu atribuții în domeniul educației financiare, în vederea creșterii eficienței activităților proiectelor educaționale derulate de Banca Națională a României;
 • asigură comunicarea cu media locală, potrivit recomandărilor Direcției comunicare și relații cu publicul;
 • colaborează la organizarea unor acțiuni de comunicare externă (seminarii, expoziții tematice, conferințe de presă, campanii de informare publică etc.) în plan regional;
 • monitorizează respectarea standardelor de identitate vizuală în comunicarea internă și externă la nivelul sucursalei, cu sprijinul/în colaborare cu Direcția comunicare și relații cu publicul.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație sau în derulare (pentru absolvenții sistemului Bologna);
 • alte studii/cursuri care atestă pregătirea profesională constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office și Internet Explorer;
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 15 aprilie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 22 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE