Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcţia patrimoniu și investiții

Serviciul patrimoniu mobiliar

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 19 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură evidenţa prin coduri de bare a bunurilor aflate în patrimoniul BNR, respectiv asigură consolidarea datelor şi a documentaţiilor aferente şi elaborează lucrări de sinteză şi rapoarte referitoare la acestea;
 • contribuie la realizarea activităţilor de centralizare şi monitorizare a datelor în procesul verbal de inventariere anual, participă la inventarierea anuală şi întocmeşte documentele prevăzute în procedurile interne şi în legislaţia aplicabilă;
 • participă la procesul de etichetare cu etichete cu coduri de bare a bunurilor aflate în patrimoniul BNR;
 • contribuie la elaborarea lucrărilor de sinteză specifice activităţii serviciului;
 • participă la intocmirea materialelor (documentelor) referitoare la scoaterea din evidenţă/funcţiune/uz, valorificare/casare a bunurilor aflate în patrimoniul băncii.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • constituie avantaj experiența în activitatea de exploatare a Sistemului integrat de evidență și inventariere a patrimoniului cu etichete cu coduri de bare atribuite tuturor imobilizărilor corporale (mijloace fixe și obiecte de inventar) și necorporale proprii și atrase.
 • cunoștințe de operare pe calculator: (pachetul Microsoft Office și Internet Explorer); 
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 19 aprilie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 23 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE