Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2552, 2527, 2553

Îngrijitor


Direcția tehnică și mentenanță

Serviciul mentenanță administrativă și utilități

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 19 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • execută şi întreține curăţenia în imobilele BNR, în conformitate cu procedura de curățenie;
 • execută operaţiunea de selecţie şi transport a gunoiului menajer pe tipuri de materiale reciclabile, conform prevederilor legale în vigoare;
 • asigură evacuarea şi depozitarea gunoiului menajer din sectorul repartizat şi zona aferentă (spaţii verzi, trotuar, vestigii istorice etc.);
 • asigură păstrarea/depozitarea materialelor consumabile pe care le are în primire şi răspunde de utilizarea eficientă a acestora;
 • utilizează materialele consumabile şi echipamentele conform prescripţiilor tehnice ale producătorilor pentru a evita accidentele, avarierea, distrugerea sau pierderea lor:
 • execută orice sarcini solicitate pe cale ierarhică pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a evenimentelor organizate în incinta băncii.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii sau generale;
 • experiență de minimum 3 ani în profesie, dovedită cu documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 19 aprilie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 23 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE