Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Operațiuni de Piață

Serviciul operațiuni de politică monetară

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 aprilie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată determinatăAtribuţiile principale ale postului

 • elaborează documentele primare privind operaţiunile patrimoniale generate de activitatea de intervenţie pe piaţa monetară şi valutară interbancară, de acordare a facilităţilor permanente participanților eligibili, asigurând transmiterea acestora către Direcţia plăţi;
 • prelucrează fluxurile informaţionale generate de operaţiunile Băncii Naţionale a României aferente pieţei monetare şi valutare, acordării de facilităţi permanente, constituind o bază de date reale şi accesibile în timp util, necesară conducerii instituţiei şi structurilor organizatorice implicate, în scopul adoptării în condiţii de maximă eficienţă a deciziei de intervenţie pe pieţele monetară şi valutară interbancare;
 • urmăreşte respectarea angajamentelor de plată asumate de către participanții eligibili care participă la operaţiunile de injecţie de lichiditate ale Băncii Naţionale a României şi procedează la executarea garanţiilor în cazul nerambursării acestora la scadenţă;
 • întocmeşte periodic note şi informări cu privire la evoluţia operaţiunilor de politică monetară efectuate de Banca Naţională a României;
 • asigură funcționarea şi dezvoltarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice implementate în cadrul direcției cu suportul acordat de către Direcția servicii informatice, pentru susținerea activității privind operaţiunile de politică monetară şi valutară.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • cunoştinţe de operare (Microsoft Office) şi dezvoltare (Access, Excel, SQL, VBA);
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • abilităţi de comunicare, spirit organizatoric, capacitate de analiză, sinteză şi asimilare rapidă a informaţiei;
 • disponibilitate de a lucra în echipă şi spirit de iniţiativă;
 • capacitate de concentrare şi de luare rapidă a deciziilor în condiţii de stres şi sub presiunea timpului.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 15 aprilie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 23 aprilie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE