Centrala BNR


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2529, 2552, 2527, 2553

muncitor specialist


Direcția tehnică și mentenanță

Serviciul tehnic mentenanță, echipamente și instalații

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 2 mai 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • monitorizează sistemele electrice si şi stemele de alimentare de siguranţă (grupuri electrogene si UPS-uri);
 • asigură executarea lucrărilor conform proiectelor, specificaţiilor tehnice şi recomandărilor primite de la proiectant, producător şi coordonatorul lucrării de reparaţie sau mentenanţă;
 • verifică etapele de lucrări de reparaţie sau mentenanţă împreuna cu personalul de specialitate prin întocmirea documentaţiilor specifice şi efectuarea antemăsuratorilor şi antecalculelor;
 • asigură executarea lucrărilor de reparaţie și mentenanţă în parametrii de calitate stabiliţi în proiect şi de coordonatorul lucrării de reparaţie sau mentenanţă;
 • stabileşte necesarul de materiale şi solicită aprovizionarea în timp util, în vederea executării lucrării repartizate;
 • identifică şi delimitează instalaţiile sau parţile din instalaţii la care urmează a se efectua intervenţii, reparaţii etc.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii sau generale;
 • calificare profesională pentru profesia de electrician exploatare medie şi joasă tensiune;
 • experienţă profesională de minimum 3 ani în profesie, dovedită cu documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 2 mai 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 8 mai 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE