Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Reglementare și Autorizare

Serviciul reglementare prudențială bancară 2

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 22 mai 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări prudenţiale aplicabile instituțiilor de credit din România în concordanță cu cerinţele legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene ce implementează cerințe ale Comitetului de la Basel (directive, regulamente, standarde tehnice, ghiduri) în domenii referitoare la administrarea riscurilor bancare pentru abordările avansate;
 • participă la elaborarea propunerilor de poziţii ale Băncii Naţionale a României referitoare la proiectele de reglementări UE în domeniul administrării riscurilor bancare ce vizează transpunerea la nivel UE a cerințelor Comitetului de la Basel, pe aspecte care ţin de atribuțiile serviciului, și la susținerea pozițiilor finale prin participarea la lucrările grupurilor de lucru de la nivelul instituțiilor europene precum Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Autoritatea Bancară Europeană;
 • colaborează la întocmirea rapoartelor, buletinelor şi a altor materiale ale Băncii Naţionale a României, pe aspecte care ţin de atribuţiile serviciului;
 • participă la soluţionarea corespondenţei primite pe problematici care ţin de resortul serviciului.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenţii sistemului Bologna;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet);
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
 • abilităţi de analiză şi sinteză;
 • experienţa profesională relevantă în domeniul financiar-bancar, pe o poziţie cu studii superioare, constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 22 mai 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 31 mai 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE