Sucursala Regională Timiș


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Sucursala Regională Timiș

Serviciul raportări și sondaje statistice

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 6 iunie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • colectează date statistice privind tranzacţiile rezidenţi-nerezidenţi de natura serviciilor de la agenții economici sau unități sau entități rezidenți (rezidente);
 • colectează date statistice privind investiţiile străine directe de la întreprinderile investiţie străină directă;
 • colectează date statistice necesare elaborării conturilor financiare, precum şi întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
 • colectează date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară şi tendinţele economice în profil teritorial, precum şi pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naţionale a României;
 • efectuează decadal culegerea de date statistice privind preţurile principalelor produse agro-alimentare, care deţin o pondere importantă în coşul de consum, din pieţele şi magazinele din oraşul de reşedinţă al sucursalei regionale;
 • asigură asistenţa metodologică privind completarea corectă a datelor în chestionarele electronice;
 • vizualizează chestionarele electronice, verifică completitudinea şi corectitudinea completării acestora cu datele solicitate, gestionează non-răspunsurile şi efectuează verificări utilizând datele din evidenţele financiar-contabile.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office;
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 6 iunie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 14 iunie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE