Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcţia Achiziții

Serviciul organizare proceduri achiziții

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 iunie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • elaborează documentația de atribuire pentru achizițiile încredințate;
 • derulează procedurile de atribuire pentru care este desemnat responsabil;
 • asigură finalizarea procedurilor de atribuire prin comunicarea rezultatului procedurii tuturor ofertanților;
 • asigură consultanță de specialitate structurilor organizatorice în procesul de derulare a achizițiilor, la solicitarea acestora;
 • inițiază, la solicitarea structurilor centralizatoare, procese de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • verifică și stabilește corecta încadrare a produsului/serviciului/lucrării în codul CPV sau, după caz, atribuie alt cod CPV care descrie cel mai bine obiectul achiziției, după primirea documentației complete și corect întocmită de la structurile organizatorice, în vederea inițierii procesului de achiziție;
 • elaborează Procesul Verbal al ședinței Comisiei de evaluare a ofertelor cu punctul de vedere al membrilor comisiei referitor la eventuale notificări/contestații formulate de operatorii economici în legătură cu procedurile de atribuire organizate, de care este responsabil;
 • propune conducerii direcției modalitatea de atribuire a contractelor pentru achizițiile realizate prin intermediul altor autorități contractante din alte state membre, respectiv prin intermediul unei bănci centrale participante în cadrul Biroului de Coordonare al Achizițiilor Eurosistemului (EPCO);
 • asigură arhivarea documentelor care fac parte din dosarul achiziției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în specializarea construcții civile, industriale și agricole;
 • experiență profesională de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare, dovedită prin documente;
 • cursuri sau certificări de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor sau proiectelor constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office. Diploma ECDL sau alt atestat de competențe PC constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 iunie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 11 iunie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE