Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate (cu contract de muncă pe durată determinată)


Direcția operațiuni de piață

Serviciul gestiunea riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 ianuarie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată determinatăAtribuţiile principale ale postului

 • calculează valorile indicatorilor de risc și performanță relevanți pentru activitatea de administrare a rezervelor;
 • participă la elaborarea strategiei de administrare a rezervelor internaționale ale României și oferă suport managerilor de portofolii pentru optimizarea alocării tactice a activelor;
 • verifică respectarea limitelor de risc și raportează eventualele depășiri ale acestor limite;
 • monitorizează riscul de credit, actualizează probabilităţile de faliment ale contrapartidelor private și monitorizează expunerile la riscul de credit față de astfel de entități (conturi curente și depozite) ale BNR și ale băncilor centrale din Uniunea Europeană;
 • generează zilnic rapoarte privind (i) încadrarea în limitele de risc aprobate, (ii) evidenţa zilnică a tuturor plăţilor şi încasărilor ce vor afecta nivelul și compoziția valutară a rezervelor internaționale, (iii) tranzacțiile efectuate, (iv) structura portofoliilor individuale și a rezervelor internaţionale, respectiv (v) indicatorii de risc şi performanţă ai portofoliilor;
 • efectuează analize și întocmește materiale care constituie suport pentru deciziile Comitetului de administrare a rezervelor internaționale și Consiliului de administrație;
 • actualizează procedurile de lucru și control intern;
 • întreţine zilnic fişierele de lucru şi bazele de date.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii post-universitare absolvite și certificări profesionale internaționale obținute în domeniile pieţe financiare și investiții constituie un avantaj;
 • cunoștințe în domeniile pieţe financiare, procesul de alocare a activelor, managementul riscului, analiză macroeconomică și financiară, econometrie constituie un avantaj;
 • cunoștințe practice de Ms Office (Excel, Access, Word și PowerPoint);
 • experiență în implementarea și întreținerea unor sisteme informatice de procesare automată a tranzacțiilor (ex. STP) constituie un avantaj;
 • cunoștințe avansate de limba engleză.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 17 ianuarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 ianuarie 2020.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE