Centrala


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Economist


Direcția Stabilitate Financiară

Serviciul monitorizare riscuri sistemice

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 7 februarie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice provenind dinspre sectorul real, în special din perspectiva companiilor nefinanciare;
 • participă la identificarea și evaluarea canalelor de transmisie a riscurilor sistemice dintre sectorul bancar și sectorul real;
 • contribuie la elaborarea Raportului asupra stabilității financiare și a altor studii și publicații ale Băncii Naționale a României;
 • participă la acțiunile de evaluare a sistemului financiar inițiate de către instituții naționale sau internaționale;
 • elaborează studii de cercetare în domeniul riscurilor sistemice, politicii macroprudențiale, a altor aspecte de interes privind stabilitatea financiară.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de masterat absolvite cu examen de disertaţie în domeniul ştiinţelor economice constituie un avantaj;
 • experienţa în realizarea de analize macroeconomice și financiare constituie un avantaj;
 • cunoștințe de macroeconomie, analiză financiară a companiilor, bănci și econometrie;
 • cunoştinţe generale de utilizare a pachetului Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • cunoştinţe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab) constituie un avantaj;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze; capacitate de analiză, sinteză şi lucru în echipă.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 7 februarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 3 martie 2020.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE
 1. Banca Naţională a României, Raport asupra stabilităţii financiare, decembrie 2019, http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx;
 2. Fondul Monetar Internațional, Global Financial Stability Report, octombrie 2019, capitolul 1 și capitolul 2, https://www.imf.org/en/publications/gfsr;
 3. Comitetul European de Risc Sistemic, Recomandarea privind obiectivele intermediare și instrumentele politicii macroprudenţiale (CERS/2013/1),
  https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/ESRB_2013_1.en.pdf;
 4. Fondul Monetar Internaţional, 2013, Key aspects of Macroprudential Policy, http://imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf;
 5. Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, orice ediţie;
 6. Mankiw, G., Macroeconomics, orice ediţie;
 7. Saunders, A., Cornett, M.M., “Financial institutions management: a risk management approach”, Sixth Edition, London: McGraw-Hill;
 8. Ross, S., Westefield R., Jordan B., Essentials of corporate finance, McGraw-Hill Companies, orice ediţie;
 9. Freixas, X., Laeven, L., Peydro, J.L., Systemic Risk, Crises, and Macroprudential Regulation, MIT Press, 2015;
 10. Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit (Titlul II-Capitolul 2, Titlul III, Titlul IV);
 11. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004).

Observații:
Candidații sunt încurajați să utilizeze orice alte surse de documentare pentru tematica indicată.