Sucursala Regională Iași


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Casier


Sucursala Regională Iași

Serviciul casierie

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 februarie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • este gestionar al numerarului și a altor valori primite în gestiune în cursul programului de lucru, în vederea efectuării operațiunilor cu numerar;
 • asigură activitatea de primire, recepţie, păstrare, ambalare, dezambalare, gestionare şi eliberare etc. a valorilor din propria gestiune în timpul programului de lucru, în vederea efectuării operaţiunilor cu numerar şi alte valori atribuite;
 • participă la operațiunile cu numerar şi alte valori desfăşurate în cadrul serviciului casierie (procesarea numerarului, ambalarea-dezambalarea numerarului şi a altor valori, manipularea numerarului, operaţiuni încasări şi plăţi în numerar prin ghişeele operative şi speciale etc.), cu respectarea reglementărilor în vigoare;
 • participă la procesarea automată sau manuală a numerarului provenit din depunerile instituţiilor de credit/Trezoreria Statului sau prezentat la schimb de populaţie;
 • creează condiţiile pentru buna desfăşurare a acţiunilor de verificare şi inventariere a valorilor din gestiunea sa.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe minime de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel);
 • experiență profesională de minimum 3 ani în activitatea de operațiuni cu numerar în sistemul bancar sau în activitatea de procesare numerar pentru sistemul bancar, dovedită prin documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 februarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional, probă practică şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional și probă practică va avea loc în data de 25 februarie 2020.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE