Centrala


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

referent de specialitate


Direcția resurse umane

Serviciu perfecționare profesională și dezvoltarea carierei

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 5 martie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări interne din domeniul resurselor umane;
 • participă la gestionarea procesului de evaluare a performanțelor salariaților Băncii Naționale a României;
 • participă la organizarea seminariilor internaţionale organizate de BNR, în colaborare cu BCE, cu alte bănci centrale din cadrul SEBC, cu structurile organizatorice ale băncii implicate și cu alți salariați ai serviciului, în conformitate cu procedurile stabilite de BCE și cu reglementările interne aflate în vigoare;
 • întocmeşte documentația necesară demarării procesului de achiziționare a serviciilor de perfecționare profesională aferente participărilor salariaţilor BNR la forme de perfecționare desfăşurate în țară şi/sau în străinătate;
 • gestionează documentele de plată privind participarea salariaților băncii la forme de perfecționare profesională, inclusiv seminariile internaționale organizate de către Banca Națională a României şi le înaintează Direcţiei buget şi analiză financiară în vederea acordării vizei de control financiar preventiv;
 • elaborează, în colaborare cu salariații Serviciului perfecționare profesională şi dezvoltarea carierei, proceduri de lucru privind principalele activități de resurse umane.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii universitare absolvite cu examen de licență;
 • studii universitare de masterat absolvite cu examen de disertație constituie avantaj;
 • experiență în activitatea de formare profesională constituie avantaj;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe foarte bune PC: suita de programe Microsoft Office (nivel avansat de utilizare a Microsoft Excel).

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 5 martie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 10 martie 2020.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE