Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Inspector


Direcția Supraveghere

Serviciul monitorizarea aplicării sancțiunilor internaționale, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 12 martie 2020.

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anuală, aprobat de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţiile care intră în sfera de competenţă a Băncii Naționale a României;
 • elaborează/participă la elaborarea rapoartelor de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate în actele normative incidente, şi identifică principalele aspecte de risc în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a implementării sancţiunilor internaţionale;
 • analizează, propune şi elaborează răspunsuri la eventualele obiecţiuni formulate la constatările consemnate în rapoartele de supraveghere;
 • elaborează/participă la elaborarea notei de sinteză care cuprinde principalele aspecte consemnate în raportul de supraveghere şi propune conducerii Direcției supraveghere și conducerii Băncii Naționale a României măsuri de remediere a deficienţelor constatate și sancțiuni;
 • cooperează cu autorităţi de supraveghere din alte state la realizarea de acţiuni de inspecţie la instituţii sau sucursale ale instituţiilor persoane juridice străine.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice, cu precizarea că pentru absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii de master finalizate cu examen de dizertație;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoştinţe de operare în domeniul informatic: editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex. Microsoft Access) etc.;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune din partea unei autorităţi din domeniul financiar-bancar;
 • disponibilitatea de a face deplasări în ţară şi în afara ţării.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 12 martie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.  

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE