Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Expert (cu atribuții în domeniul securității informației, securității cibernetice și rezilienței cibernetice pentru infrastructurile pieței financiare operate de BNR)


Direcția plăți

Serviciului administrare TARGET2

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 9 martie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la activitățile de evaluare a riscurilor de securitate a informației (inclusiv riscurile care ar putea afecta datele personale) și a riscurilor care ar putea afecta reziliența cibernetica a infrastructurilor pieței financiare deținute și operate de BNR (IPF-BNR);
 • contribuie la gestiunea, întreținerea, revizuirea și dezvoltarea documentației sistemului de management al securității informației aferent IPF-BNR;
 • revizuiește și elaborează politici, linii directoare, proceduri și instrucțiuni de lucru în domeniul securității informației și rezilienței cibernetice pentru IPF-BNR;
 • participă la pregătirea și derularea testării securității informației și rezilienței cibernetice aferente IPF-BNR, analizează rezultatele și formulează recomandări pentru îmbunătățirea securității IPF-BNR.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • experiență profesională de minimum 4 ani pe posturi cu studii superioare, preferabil în domeniul de operare IT&C a sistemelor de plată și decontare, securității informației, securității cibernetice și/sau rezilienței cibernetice;
 • constituie un avantaj studiile de master și/sau doctorat în domeniul securității informației și/sau securității cibernetice și/sau deținerea de certificări de securitate cibernetică (CISM, CISSP, CCNA Security, CEH etc.), certificări în implementarea sau auditul de securitate bazate pe standardul ISO27001;
 • cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • capacitate de analiză, sinteză și asimilare rapidă a informației;
 • disponibilitate pentru a lucra în echipă, abilități de comunicare și inițiativă.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 9 martie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

 

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. ISO / IEC 27000: 2014 – Tehnologia informației – Tehnici de securitate – Sisteme de management al securității informațiilor – Prezentare generală și vocabular (http://www.asro.ro/);
 3. ISO 27001:2013 – Tehnologia Informației – Tehnici de Securitate – Sistem de Management al Securității Informației – Cerințe (http://www.asro.ro/);
 4. SR ISO/CEI 27002:2013 – Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației (http://www.asro.ro/);
 5. TCP/IP Tutorial and Technical Overview (http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/gg243376.pdf);
 6. Orientarea privind reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței financiare (Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures) (https://www.bis.org/cpmi/publ/d146.htm);
 7. Așteptările funcției de oversight în ceea ce privește reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței financiare (CROE)
  (https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/cyberresilience/Cyber_resilience_oversight_expectations_for_financial_market_infrastructures.pdf;
 8. Regulamentul BNR nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată (http://www.bnr.ro/Index-de-reglementari-BNR-3230.aspx).