Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Expert (studii juridice)  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția Rezoluție Bancară

Serviciul pregătire și implementare decizii de rezoluție

Localitatea unde se desfășoară activitatea: sediul central București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 iulie 2021

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • contribuie, cu expertiză juridică, la realizarea activităţii structurii organizatorice din care face parte;
 • efectuează analize legale aprofundate si furnizează opinii asupra interpretărilor legislației relevante naționale și europene, precum și asupra cazuisticii la nivel European în materie de rezoluție bancară;
 • contribuie la elaborarea punctelor de vedere, opiniilor, analizelor, deciziilor, actelor administrative ale autorității de rezoluție din perspectivă legală și de reglementare;
 • se actualizează permanent și informează conducerea DRB asupra noutăților legislative naționale și la nivel European cu impact asupra activității direcției.
 • formulează observaţii şi propuneri, din perspectivă juridică, la materialele elaborate la nivelul structurii organizatorice din care face parte şi avizează propunerile direcției, spre aprobare, Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României sau conducerii executive, după caz;
 • asigură suportul juridic de specialitate pentru realizarea activităţii structurii organizatorice din care face parte, constând în evaluarea legalităţii şi a implicaţiilor juridice ce pot decurge din anumite acte elaborate în desfășurarea activităților realizate la nivelul direcției;
 • contribuie cu analize juridice efectuate asupra planurilor de redresare individuale ale instituțiilor de credit, remise de Direcția Supraveghere, pentru a identifica măsurile incluse în acestea care ar putea afecta, în mod negativ, posibilitatea de soluţionare a respectivelor instituţii de credit;
 • contribuie, din perspectivă juridică, la elaborarea propunerilor de recomandări pentru diminuarea sau eliminarea obstacolelor identificate în calea posibilității de soluționare a instituțiilor de credit;
 • asigură suportul juridic necesar elaborării planurilor de rezoluție ale instituțiilor de credit și/sau actualizării acestora în raport de evoluţiile înregistrate în situaţia instituţiilor de credit.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitate de licență în domeniul științelor juridice;
 • experiență profesională de minimum 4 ani pe posturi cu studii superioare;
 • studii universitare de masterat în drept/drept european constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator - pachetul Microsoft Office, Internet Explorer;
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel avansat.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire conceptuală.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • pentru testele profesionale scrise (dacă este cazul) susținute online este necesar accesul la Internet și la un computer/laptop cu MS Word și Excel instalate. Subiectele se primesc din partea Direcției resurse umane pe adresa de e-mail a candidatului, la data si ora stabilite pentru desfășurarea testului. Rezolvarea acestora se transmite către Direcția resurse umane prin utilizarea acelorași adrese de e-mail și cu respectarea termenului limită comunicat în mesajul prin care au fost transmise subiectele.
 • pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE

Modalitatea de aplicare

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea documentelor este comunicată fiecărui aplicant printr-un e-mail transmis de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă această notificare nu este primită în cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea aplicației, înseamnă că documentele nu au fost primite de Banca Națională a României. În această situație este necesar ca aplicantul să verifice dacă mesajul electronic prin care a trimis documentele a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, menționate în prezentul anunț. Menționăm că primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația și informațiile aferente acesteia sunt analizate de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.