Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate (studii economice)  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția Rezoluție Bancară

Serviciul pregătire și implementare decizii de rezoluție

Localitatea unde se desfășoară activitatea: sediul central București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 iulie 2021

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • participă la evaluarea îndeplinirii de către o instituție de credit a condițiilor pentru declanșarea procedurii de rezoluție și participă la formularea propunerilor aferente și a notificărilor necesare;
 • participă la evaluarea efectuată în scopul identificării evaluatorilor care îndeplinesc condițiile de independență față de orice autoritate publică, inclusiv față de autoritatea de rezoluție, la elaborarea propunerii de desemnare și a mandatului evaluatorului independent, asigurând și comunicarea permanentă cu acesta pe parcursul procesului de evaluare privind metodele și practicile de evaluare;
 • participă la realizarea activităților vizând reducerea valorii sau conversia instrumentelor de capital relevante independent sau împreună cu aplicarea unui instrument de rezoluție și la formularea de propuneri aferente rezultatelor acestora;
 • participă la activitățile aferente implementării deciziilor de aplicare a diferitelor instrumente de rezoluție și a deciziilor de rezoluție privind un grup bancar transfrontalier la nivelul subsidiarelor din România ale acestuia;
 • participă la acțiunile on-site efectuate pentru a asigura validarea fondului de informații necesar îndeplinirii funcțiilor specifice și la elaborarea propunerilor de măsuri și/sau sancțiuni administrative asupra unei instituții de credit în cazul constatării nerespectării de către aceasta a obligațiilor ce decurg din prevederile legale în domeniul rezoluției bancare;
 • participă la elaborarea proiectelor de planuri de rezoluţie pentru instituţiile care nu fac parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate, evaluează posibilitatea de soluționare a instituțiilor de credit și identifică obstacolele în calea posibilității de soluționare, propunând, în acest sens, măsuri pentru înlăturarea lor;
 • participă la elaborarea contribuțiilor la planurile de rezoluţie aferente grupurilor prezente în România.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitate de licență în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii universitare de masterat în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare;
 • cunoștințe aprofundate în domeniul financiar-bancar, cum ar fi: managementul riscurilor financiare, evaluarea profilului de risc al instituțiilor de credit, guvernanța și controlul intern al instituțiilor de credit, cadrul de reglementare bancară, de contabilitate/audit intern și de evaluare a bilanțului băncilor. Certificarea în oricare din secțiunile menționate constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator - pachetul Microsoft Office, Internet Explorer;
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel avansat.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire conceptuală.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • pentru testele profesionale scrise (dacă este cazul) susținute online este necesar accesul la Internet și la un computer/laptop cu MS Word și Excel instalate. Subiectele se primesc din partea Direcției resurse umane pe adresa de e-mail a candidatului, la data si ora stabilite pentru desfășurarea testului. Rezolvarea acestora se transmite către Direcția resurse umane prin utilizarea acelorași adrese de e-mail și cu respectarea termenului limită comunicat în mesajul prin care au fost transmise subiectele.
 • pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE

Modalitatea de aplicare

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea documentelor este comunicată fiecărui aplicant printr-un e-mail transmis de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă această notificare nu este primită în cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea aplicației, înseamnă că documentele nu au fost primite de Banca Națională a României. În această situație este necesar ca aplicantul să verifice dacă mesajul electronic prin care a trimis documentele a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, menționate în prezentul anunț. Menționăm că primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația și informațiile aferente acesteia sunt analizate de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.