Comunicat de presă


Indicatori monetari – iunie 2021

23.07.2021

Masa monetară în sens larg (M3) ) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2021 un sold de 519 456,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 2,7 la sută (2,4 la sută în termeni reali1) faţă de luna mai 2021, iar în raport cu iunie 2020 s-a majorat cu 17,1 la sută (12,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2021
(mil. lei)
iun. 2021/
mai 2021
%
iun. 2021/
iun. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 366 722,1 4,5 22,7
Numerar în circulaţie ** 92 854,0 0,4 12,7
Depozite overnight *** 273 868,1 6,0 26,5
M2 (masa monetară intermediară) 519 456,5 2,7 17,1
M1 366 722,1 4,5 22,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 152 734,5 -1,4 5,4
M3 (masa monetară în sens larg) 519 456,5 2,7 17,1
M2 519 456,5 2,7 17,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2021
(mil. lei)
iun. 2021/
mai 2021
%
iun. 2021/
iun. 2020
%
Masa monetară (M3) 519 456,5 2,7 17,1
Active externe nete** 227 714,3 -3,9 8,5
Active interne nete*** 291 742,3 8,5 24,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2021 cu 1,4 la sută faţă de mai 2021 (1,1 la sută în termeni reali), până la nivelul de 300 321,7 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 71,1 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 2,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,9 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,5 la sută (-0,6 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 11,2 la sută (7,0 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 16,6 la sută a componentei în lei (12,2 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 0,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 2,0 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2021
(mil. lei)
iun. 2021/
mai 2021
%
iun. 2021/
iun. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 300 321,7 1,4 11,2
Credit neguvernamental în lei: 213 604,0 2,1 16,6
- gospodăriile populaţiei 127 442,8 1,7 13,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 86 161,3 2,8 21,7
Credit neguvernamental în valută: 86 717,7 -0,5 -0,3
- gospodăriile populaţiei 29 459,0 -0,9 -11,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 258,7 -0,2 6,4

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a scăzut în luna iunie 2021 cu 0,9 la sută faţă de luna mai 2021, până la 159 422,7 milioane lei. În raport cu iunie 2020, acesta a crescut cu 21,3 la sută (16,7 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iunie 2021 cu 0,5 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 438 083,6 milioane lei și cu 14,7 la sută (10,3 la sută în termeni reali) faţă de iunie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 65,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna mai 2021, până la 284 806,8 milioane lei şi cu 16,4 la sută (12,0 la sută în termeni reali) faţă de iunie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2021
(mil. lei)
iun. 2021/
mai 2021
%
iun. 2021/
iun. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 438 083,6 0,5 14,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 284 806,8 0,4 16,4
- gospodăriile populaţiei 157 750,7 0,6 12,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 127 056,1 0,1 21,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 153 276,8 0,8 11,5
- gospodăriile populaţiei 110 750,2 1,0 11,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 526,6 0,2 12,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,6 la sută față de luna anterioară, până la 157 750,7 milioane lei, iar faţă de luna iunie 2020 au înregistrat o creştere de 12,9 la sută (8,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,1 la sută (până la 127 056,1 milioane lei) față de luna precedentă și cu 21,1 la sută (16,5 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,0 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,8 la sută faţă de luna mai 2021, ajungând până la nivelul de 153 276,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6 la sută, până la 31 111,5 milioane euro). Comparativ cu luna iunie 2020, indicatorul a crescut cu 11,5 la sută, exprimat în lei și cu 9,5 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,0 la sută faţă de luna mai 2021, până la 110 750,2 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,8 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,0 la sută (9,1 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,2 la sută faţă de luna mai 2021, până la 42 526,6 milioane lei (0,05 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu iunie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 12,6 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 10,7 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 183 din 13 iulie 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna iunie 2021 a fost de 100,27 faţă de mai 2021 şi 103,94 faţă de iunie 2020.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 13 880,6 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 145 542,1 milioane lei (solduri la 30 iunie 2021).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna iulie 2021, va apărea la data de 24 august 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.