Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă din 23.dec.1997
Monitorul Oficial, Partea I 395 31.dec.1997
Intrare în vigoare la 30.ian.1998
privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţională (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7

   I. Sumele în valută efectivă (numerar) care pot fi introduse în România

   1. În sensul prezentelor norme, prin valută efectivă (numerar) se înţelege biletele de bancă, bancnotele străine şi monedele străine în circulaţie, precum şi cecurile de călătorie.
   În categoria persoanelor fizice se includ şi persoanele fizice care sunt reprezentante ale persoanelor juridice.
   2. Persoanele fizice pot intra în ţară cu sume în valută efectivă (numerar) în echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie, fiind obligate să declare organelor vamale române, la solicitarea acestora, sumele în valută efectivă (numerar) şi cecurile de călătorie aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A.
   3. Sumele în valută efectivă (numerar) ce depăşesc limita a 10.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
   Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanţă de consemnare în două exemplare, conţinând elementele necesare de identificare a depunătorului şi a sumei în valută (numele şi prenumele depunătorului, numărul şi seria paşaportului, ţara care l-a eliberat, felul valutei şi suma, data intrării, data ieşirii din România). Chitanţa de consemnare se datează şi se semnează de către organul vamal care a întocmit-o şi care va aplica, totodată, pe aceasta ştampila sa personală, originalul fiind înmânat depunătorului.
   Organele vamale eliberează sumele consemnate în punctele de control al trecerii frontierei de stat.
   Termenul maxim de eliberare a sumelor consemnate de către organele vamale este de 3 ani de la data depunerii. Eliberarea sumelor consemnate se face, pe baza cererii depunătorului, la ieşirea din ţară şi cu reţinerea de la acesta a originalului chitanţei de consemnare. După acest termen sumele în cauză se fac venit la bugetul de stat conform reglementărilor în vigoare. Sumele consemnate nu sunt purtătoare de dobânzi în favoarea depunătorului.

   II. Sumele în valută efectivă (numerar) care pot fi scoase din România

   4. Persoanele fizice pot ieşi din ţară cu sume în valută efectivă (numerar) echivalente cu maximum 10.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie.
   5. La ieşirea din România, persoanele fizice sunt obligate să declare organelor vamale româneşti, la solicitarea acestora, sumele în valută efectivă (numerar) aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A. şi să le depună la organele vamale care vor întocmi chitanţe de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în ţară.
   Sumele neridicate în termen de 3 ani se fac venit la bugetul de stat conform reglementărilor în vigoare.

   III. Introducerea şi scoaterea de sume în lei în/din România

   6. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate în/din România sume efective (numerar) mai mari de 500.000 lei/persoană/călătorie, cu excepţia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România ce pot scoate şi introduce din/în România cu ocazia călătoriilor efectuate în cele două ţări sume în numerar până la maximum 4.000.000 lei/persoană/călătorie.
   Sunt admise la introducerea/scoaterea în/din România bancnote şi monede, indiferent de valoarea lor nominală.
   7. La ieşirea din România, persoanele fizice menţionate la pct. 6 de mai sus au obligaţia să declare, la solicitarea organelor vamale, sumele în lei care depăşesc plafonul de 500.000 lei, respectiv 4.000.000 lei/persoană/călătorie şi să le depună organelor vamale care vor întocmi chitanţa de consemnare.
   Depunătorilor care sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini li se restituie aceste sume la întoarcerea din călătorie, respectiv cu ocazia unei noi călătorii în România.
   Termenul maxim de restituire este de 3 ani. După expirarea acestui termen, sumele în cauză se fac venit la bugetul de stat.

   IV. Alte dispoziţii

   8. Cetăţenii străini posesori de paşaport diplomatic sunt scutiţi de obligaţiile prevăzute în prezentele norme, cu excepţia prevederilor referitoare la introducerea şi scoaterea de sume în lei din România.
   9. Sumele în valută şi/sau în lei nedeclarate organelor vamale, pe care le au asupra lor persoanele fizice la intrarea/ieşirea în/din România, care depăşesc limitele stabilite în normele prezente, constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
   10. Sumele în valută efectivă care depăşesc limitele prevăzute mai sus, introduse sau scoase în/din România de către bănci, în baza documentelor justificative semnate de persoanele legal desemnate de acestea, nu se supun autorizării Băncii Naţionale a României.
   11. În situaţii speciale se pot introduce sau scoate sume în valută şi/sau în lei în/din România mai mari decât cele prevăzute anterior numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile normelor N.R.V.6.