Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 10 din 18.iun.2009
Monitorul Oficial, Partea I 1.iul.2009
Intrare în vigoare la 1.iul.2009
privind raportarea tranzacţiilor efectuate prin conturile de corespondent şi abrogarea unor acte normative care impun restricţii în utilizarea acestor conturi

   Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 405 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 şi al art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României adoptă prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit.
   Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o instituţie de credit, denumită corespondent, deschide în evidenţele sale un cont pentru altă instituţie de credit, denumită repondent, şi furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăţi şi alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituţiile de credit îşi furnizează reciproc servicii de plăţi şi alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro şi/sau cont loro;
   b) cont nostro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului;
   c) cont loro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont "nostro";
   d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;
   e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadenţă este după sfârşitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum şi credite intraday nerambursate şi transformate în credite overdraft;
   f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadenţă este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârşitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul;
   g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.
   Art. 3. - (1) Instituţiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.
   (2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi din România, instituţiile de credit care au calitatea de corespondent au obligaţia raportării datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.
   (3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţii de credit participante la sistemele de plăţi din România şi instituţii de credit care nu au această calitate, instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi au obligaţia raportării datelor statistice, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.
   Art. 4. - Raportarea datelor statistice se efectuează trimestrial, în conformitate cu anexele la prezentul regulament, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecărui trimestru.
   Art. 5. - Datele statistice vor fi raportate Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

   CAPITOLUL II
  Dispoziţii finale

   Art. 6. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 7. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică măsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor titlului VI cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă art. 11, 12, 13 şi 14 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plăţilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, Circulara Băncii Naţionale a României nr. 25/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 260/1995 privind sancţiunile în cazul nerespectării de către societăţile bancare a dispoziţiilor privind închiderea conturilor de corespondent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995, şi art. 4 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    p. Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 18 iunie 2009.
    Nr. 10.

   ANEXA Nr. 1
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │
│ Denumire corespondent ├───────┬───────┬───┬───────┼───────┬───────┬───┬───────┼───────┬───────┬───┬───────┤
│ Denumire repondent │Ziua de│Ziua de│...│Ziua de│Ziua de│Ziua de│...│Ziua de│Ziua de│Ziua de│...│Ziua de│
│ │operare│operare│ │operare│operare│operare│ │operare│operare│operare│ │operare│
│ │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│1.1. Numărul încasărilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului loro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2. Valoarea încasărilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului loro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│2.1. Numărul plăţilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului loro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2. Valoarea plăţilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului loro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│3.1. Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 din care: valoarea creditului overnight (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│4.1. Valoarea depozitelor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2. Valoarea depozitelor denominate în valute (mii RON)*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4. Valoarea certificatelor de depozit (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5. Valoarea altor garanţii (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│5.1. Limita de expunere intraday (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───┴───────┴───────┴───────┴───┴───────┴───────┴───────┴───┴───────┘
   * mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua constituirii garanţiei.

    Luna 1, luna 2 şi luna 3 reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.
    Ziua de operare 1 reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
    Ziua de operare 2 reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
    Ziua de operare n reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
   
┌────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Semnificaţia indicatorului │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.│Numărul încasărilor denominate în │reprezintă numărul total al încasărilor denominate în monedă naţională, decontate de │
│ │monedă naţională efectuate prin │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │intermediul contului loro │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului loro, indiferent de iniţiatorul │
│ │ │operaţiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăţi în favoarea repondentului │
│ │ │(incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), transferuri de │
│ │ │fonduri/plăţi în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de garanţii, │
│ │ │constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: numărul operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.│Valoarea încasărilor denominate în │reprezintă valoarea totală a încasărilor denominate în monedă naţională, decontate de│
│ │monedă naţională efectuate prin │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │intermediul contului loro │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului loro, indiferent de iniţiatorul │
│ │ │operaţiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăţi în favoarea repondentului │
│ │ │(incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), transferuri de │
│ │ │fonduri/plăţi în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de garanţii, │
│ │ │constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.│Numărul plăţilor denominate în monedă│reprezintă numărul total al plăţilor denominate în monedă naţională, decontate de │
│ │naţională efectuate prin intermediul │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │contului loro │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului loro, indiferent de iniţiatorul │
│ │ │operaţiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăţi din contul repondentului │
│ │ │(incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), executări de │
│ │ │garanţii şi popriri, lichidări depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: numărul operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.│Valoarea plăţilor denominate în │reprezintă valoarea totală a plăţilor denominate în monedă naţională, decontate de │
│ │monedă naţională efectuate prin │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │intermediul contului loro │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului loro, indiferent de iniţiatorul │
│ │ │operaţiunii (de exemplu: transferuri de fonduri/plăţi din contul repondentului │
│ │ │(incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), executări de │
│ │ │garanţii şi popriri, lichidări depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.│Valoarea creditului intraday │reprezintă valoarea creditului intraday denominat în monedă naţională, acordat de │
│ │nerambursat │corespondent repondentului prin contul loro şi nerambursat, înregistrat la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.│Valoarea creditului overdraft │reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă naţională, acordate │
│ │ │de corespondent repondentului prin contul loro, cu scadenţe mai mari sau egale cu o │
│ │ │zi şi nerambursate, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă, şi a creditelor│
│ │ │overdraft denominate în monedă naţională, rezultate din transformarea creditelor │
│ │ │intraday nerambursate denominate în monedă naţională în credite overdraft │
│ │ │denominate în monedă naţională, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţă, respectiv│
│ │ │credite de tip overnight şi credite cu scadenţe până la 12 luni, inclusiv. │
│ │ │Nu se includ creditele intraday. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea creditului overdraft. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3.│Valoarea creditului overnight │reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă naţională, acordate │
│ │ │de corespondent repondentului prin contul loro, cu scadenţe egale cu o zi şi │
│ │ │nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţă, şi a creditelor overnight │
│ │ │denominate în monedă naţională, rezultate din transformarea creditelor intraday │
│ │ │nerambursate denominate în monedă naţională în credite overnight denominate în │
│ │ │monedă naţională, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţă având │
│ │ │scadenţe overnight. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea creditului overnight. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1.│Valoarea depozitelor denominate în │reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în monedă naţională, │
│ │monedă naţională │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3,│
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de depozite denominate în │
│ │ │monedă naţională. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2.│Valoarea depozitelor denominate în │reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în valute, constituite de │
│ │valute │repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de depozite denominate în │
│ │ │valute. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3.│Valoarea titlurilor de stat │reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise de Guvernul României, │
│ │ │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3,│
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Se includ toate titlurile de stat denominate în lei şi/sau în valute, constituite de │
│ │ │repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de titluri de stat. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4.│Valoarea certificatelor de depozit │reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a │
│ │ │României, constituite de repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, │
│ │ │3.2 şi 3.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de certificate de depozit. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5.│Valoarea altor garanţii │reprezintă valoarea cumulată a garanţiilor constituite de repondent în vederea │
│ │ │garantării expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, altele decât cele │
│ │ │menţionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4, înregistrate la sfârşitul perioadei de │
│ │ │referinţă. │
│ │ │Se includ: │
│ │ │a) acţiuni şi obligaţiuni emise de companii, regii autonome, societăţi naţionale, │
│ │ │companii naţionale şi de societăţi cu capital majoritar de stat; │
│ │ │b) titluri de stat emise de autorităţi publice centrale, regionale şi locale; │
│ │ │c) alte instrumente financiare tranzacţionabile sau nu. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Măsurare: valoarea altor garanţii. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1.│Limita de expunere intraday │reprezintă limita de expunere a corespondentului faţă de repondent, stabilită de │
│ │ │către corespondent pentru repondent, reprezentând valoarea maximă acceptată a │
│ │ │debitului contului loro pe parcursul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit corespondent care gestionează contul loro. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
└────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 2
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │
│ Denumire corespondent ├───────┬───────┬───┬───────┼───────┬───────┬───┬───────┼───────┬───────┬───┬───────┤
│ Denumire repondent │Ziua de│Ziua de│...│Ziua de│Ziua de│Ziua de│...│Ziua de│Ziua de│Ziua de│...│Ziua de│
│ │operare│operare│ │operare│operare│operare│ │operare│operare│operare│ │operare│
│ │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│1.1. Numărul încasărilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului nostro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2. Valoarea încasărilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului nostro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│2.1. Numărul plăţilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului nostro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2. Valoarea plăţilor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate prin intermediul contului nostro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│3.1. Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 din care: valoarea creditului overnight (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│4.1. Valoarea depozitelor denominate în monedă naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2. Valoarea depozitelor denominate în valute (mii RON)*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4. Valoarea certificatelor de depozit (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5. Valoarea altor garanţii (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┤
│5.1. Limita de expunere intraday (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───┴───────┴───────┴───────┴───┴───────┴───────┴───────┴───┴───────┘
   * mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua constituirii garanţiei.

    Luna 1, luna 2 şi luna 3 reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.
    Ziua de operare 1 reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
    Ziua de operare 2 reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
    Ziua de operare n reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
   
┌────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Semnificaţia indicatorului │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.│Numărul încasărilor denominate în │reprezintă numărul total al încasărilor denominate în monedă naţională, decontate de │
│ │monedă naţională efectuate prin │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │intermediul contului nostro │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului nostro, indiferent de │
│ │ │iniţiatorul operaţiunii [de exemplu transferuri de fonduri/plăţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), │
│ │ │transferuri de fonduri/plăţi în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: numărul operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.│Valoarea încasărilor denominate în │reprezintă valoarea totală a încasărilor denominate în monedă naţională, decontate de│
│ │monedă naţională efectuate prin │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │intermediul contului nostro │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului nostro, indiferent de │
│ │ │iniţiatorul operaţiunii [de exemplu transferuri de fonduri/plăţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), │
│ │ │transferuri de fonduri/plăţi în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.│Numărul plăţilor denominate în monedă│reprezintă numărul total al plăţilor denominate în monedă naţională, decontate de │
│ │naţională efectuate prin intermediul │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │contului nostro │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului nostro, indiferent de iniţiatorul│
│ │ │operaţiunii [de exemplu transferuri de fonduri/plăţi din contul repondentului │
│ │ │(incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), executări de │
│ │ │garanţii şi popriri, lichidări depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: numărul operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.│Valoarea plăţilor denominate în │reprezintă valoarea totală a plăţilor denominate în monedă naţională, decontate de │
│ │monedă naţională efectuate prin │corespondent în perioada de referinţă. │
│ │intermediul contului nostro │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului nostro, indiferent de iniţiatorul│
│ │ │operaţiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăţi din contul repondentului │
│ │ │(incluzând plăţi de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), executări de │
│ │ │garanţii şi popriri, lichidări depozite etc.]. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.│Valoarea creditului intraday │reprezintă valoarea creditului intraday denominat în monedă naţională, acordat de │
│ │nerambursat │corespondent repondentului prin contul nostro şi nerambursat, înregistrat la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.│Valoarea creditului overdraft │reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă naţională, acordate de│
│ │ │corespondent repondentului prin contul nostro, cu scadenţe mai mari sau egale cu o zi│
│ │ │şi nerambursate, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă, şi a creditelor │
│ │ │overdraft denominate în monedă naţională, rezultate din transformarea creditelor │
│ │ │intraday nerambursate denominate în monedă naţională în credite overdraft denominate │
│ │ │în monedă naţională, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţă, respectiv│
│ │ │credite de tip overnight şi credite cu scadenţe până la 12 luni, inclusiv. │
│ │ │Nu se includ creditele intraday. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea creditului overdraft. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3.│Valoarea creditului overnight │reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă naţională, acordate │
│ │ │de corespondent repondentului prin contul nostro, cu scadenţe egale cu o zi şi │
│ │ │nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţă, şi a creditelor overnight │
│ │ │denominate în monedă naţională, rezultate din transformarea creditelor intraday │
│ │ │nerambursate denominate în monedă naţională în credite overnight denominate în monedă│
│ │ │naţională, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţă având │
│ │ │scadenţe overnight. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea creditului overnight. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1.│Valoarea depozitelor denominate în │reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în monedă naţională, │
│ │monedă naţională │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3,│
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de depozite denominate în │
│ │ │monedă naţională. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2.│Valoarea depozitelor denominate în │reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în valute, constituite de │
│ │valute │repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de depozite denominate în │
│ │ │valute. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3.│Valoarea titlurilor de stat │reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise de Guvernul României, │
│ │ │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3,│
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Se includ toate titlurile de stat denominate în lei şi/sau în valute, constituite de │
│ │ │repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de titluri de stat. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4.│Valoarea certificatelor de depozit │reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a │
│ │ │României, constituite de repondent ca garanţie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, │
│ │ │3.2 şi 3.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formă de certificate de depozit. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5.│Valoarea altor garanţii │reprezintă valoarea cumulată a garanţiilor constituite de repondent în vederea │
│ │ │garantării expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, altele decât cele │
│ │ │menţionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4, înregistrate la sfârşitul perioadei de │
│ │ │referinţă. │
│ │ │Se includ: │
│ │ │a) acţiuni şi obligaţiuni emise de companii, regii autonome, societăţi naţionale, │
│ │ │companii naţionale şi de societăţi cu capital majoritar de stat; │
│ │ │b) titluri de stat emise de autorităţi publice centrale, regionale şi locale; │
│ │ │c) alte instrumente financiare tranzacţionabile sau nu. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Măsurare: valoarea altor garanţii. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1.│Limita de expunere intraday │reprezintă limita de expunere a corespondentului faţă de repondent, stabilită de │
│ │ │către corespondent pentru repondent, reprezentând valoarea maximă acceptată a │
│ │ │debitului contului nostro pe parcursul perioadei de referinţă. │
│ │ │Raportează instituţia de credit repondent. │
│ │ │Perioada de referinţă: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţională. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţională. │
└────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘