Act legislativ


 


Ministerul Finanţelor Publice
Normă din 6.iun.2005
Monitorul Oficial, Partea I 518 17.iun.2005
Intrare în vigoare la 17.iun.2005
privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

   1. În vederea efectuării operaţiunii de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale, societăţile comerciale prevăzute la art. 5 alin. (3nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor/asociaţilor şi vor hotărî, până la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului social astfel încât valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale să fie multiplu de 100 lei vechi.
   Pentru fondurile deschise de investiţii, consiliul de administraţie al societăţii de administrare a investiţiilor fondului va hotărî, până la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului privind unităţile de fond, astfel încât valoarea nominală a unităţilor de fond să fie multiplu de 100 lei vechi.
   2. Majorarea sau reducerea capitalului social/capitalului privind unităţile de fond se va realiza cu păstrarea numărului de acţiuni/părţi sociale/unităţi de fond şi a cotei de participare la capitalul social/capitalul privind unităţile de fond.
   3. Operaţiunea de majorare a capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale, hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor/asociaţilor în conformitate cu prevederile pct. 1, se evidenţiază în contabilitatea persoanelor care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, cu modificările ulterioare, în funcţie de sursa de majorare, astfel:
   a) din profitul contabil realizat în exerciţiile precedente, articol contabil:
   117 "Rezultat reportat" = 1011 "Capital social subscris nevărsat"
   b) prin încorporarea primelor de capital, articol contabil:
   104 "Prime de capital" = 1011 "Capital social subscris nevărsat"
   c) prin încorporarea rezervelor, articol contabil:
   106 "Rezerve" = 1011 "Capital social subscris nevărsat"
   d) prin subscrierea de către acţionari/asociaţi, articol contabil:
   456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" = 1011 "Capital social subscris nevărsat"
   urmând ca la momentul efectuării vărsământului să se efectueze înregistrarea:
   5121 "Conturi curente la bănci în lei" = 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
   Ulterior înregistrării modificării capitalului social în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează trecerea capitalului social subscris nevărsat la capital social subscris vărsat, articol contabil:
   1011 "Capital social subscris nevărsat" = 1012 "Capital social subscris vărsat"
   4. Operaţiunea de reducere a capitalului social, potrivit art. 5 alin. (3nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează trecerea capitalului social subscris nevărsat la capital social subscris vărsat.
   sau
   -reducerea capitalului social, în cazul rotunjirii în minus:
   
1012 "Capital social subscris vărsat" =      %        40.000 lei vechi
106 (40 lei/acţiune x 1.000 acţiuni)
"Rezerve"
117
"Rezultat reportat"
456
"Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul"

   6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de majorare/reducere a capitalului social/capitalului privind unităţile de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele juridice şi fondurile deschise de investiţii care aplică reglementări contabile specifice se efectuează utilizându-se conturile cuprinse în planul de conturi aplicabil acestora.