Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 , Rep. (1) din 30.mar.2000
Monitorul Oficial, Partea I 84 1.feb.2008
Intrare în vigoare la 1.feb.2008
privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. - În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) operaţiuni de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României - operaţiuni executate la iniţiativa băncii centrale, ce implică una dintre următoarele tranzacţii: 1. cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo de active eligibile pentru tranzacţionare; 2. acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare; 3. vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare; 4. emitere de certificate de depozit; 5. swap valutar; şi 6. atragere de depozite;
   b) cumpărări reversibile - repo - de active eligibile pentru tranzacţionare (pensiuni) - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Naţională a României cumpără de la participanţi eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;
   c) vânzări reversibile - reverse repo - de active eligibile pentru tranzacţionare (pensiuni) - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României vinde participanţilor eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;
   d) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Naţională a României acordă credite participanţilor eligibili, aceştia păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie;
   e) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii în cadrul cărora, în scopul absorbţiei/injectării de lichiditate, Banca Naţională a României vinde/cumpără active eligibile pentru tranzacţionare şi care implică transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, realizat prin mecanismul "livrare contra plată";
   f) emitere de certificate de depozit - tranzacţie în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României vinde participanţilor eligibili certificate de depozit;
   g) swap valutar - constă în două tranzacţii simultane, încheiate cu aceeaşi contrapartidă, prin care Banca Naţională a României:
   -cumpără la vedere valută convertibilă contra lei, în scopul injectării de lichiditate, şi vinde la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei; sau
   -vinde la vedere valută convertibilă contra lei, în scopul absorbţiei de lichiditate, şi cumpără la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei;
   h) atragere de depozite - tranzacţie cu scadenţa prestabilită, în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României atrage depozite de la participanţii eligibili;
   i) facilităţi permanente - facilitatea de creditare şi facilitatea de depozit acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României, la care aceştia au acces din proprie iniţiativă;
   j) facilitatea de creditare - posibilitatea ca Banca Naţională a României să ofere participanţilor eligibili credit overnight;
   k) facilitatea de depozit - posibilitatea ca Banca Naţională a României să accepte depozite overnight de la participanţi eligibili;
   l) puncte swap - diferenţa dintre cursul de schimb în cazul tranzacţiei la termen - forward - şi cursul de schimb în cazul tranzacţiei la vedere în cadrul unui swap valutar;
   m) tranzacţie la vedere - tranzacţie pentru care data decontării este value today, value tomorrow sau spot;
   n) data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia;
   o) data decontării - data la care se face decontarea tranzacţiei:
   -value today - data decontării este aceeaşi cu data tranzacţiei;
   -value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;
   -spot - data decontării este la două zile lucrătoare de la data tranzacţiei;
   -forward - orice dată a decontării ulterioară decontării spot;
   -O/N - overnight - data decontării în aceeaşi zi cu data tranzacţiei şi scadenţa în următoarea zi lucrătoare;
   -T/N - tomorrow next - data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei şi scadenţa în ziua lucrătoare următoare datei decontării;
   p) valoarea nominală a certificatului de depozit cu discont - valoarea de răscumpărare la scadenţă a certificatului de depozit;
   q) proceduri bilaterale - proceduri prin care Banca Naţională a României încheie tranzacţii cu unul sau mai mulţi participanţi eligibili, fără licitaţie.
   r) deţinător - proprietarul înregistrat al unui certificat de depozit emis de Banca Naţională a României.
   Art. 2. -(1) Participanţii eligibili cu care Banca Naţională a României desfăşoară operaţiuni de piaţă monetară şi cărora le acordă facilităţi permanente sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
   -în cazul băncilor, al băncilor de credit ipotecar, al caselor centrale ale cooperativelor de credit şi al băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, constituirea de rezerve minime obligatorii şi încadrarea în prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României privind indicatorii de solvabilitate;
   -în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, constituirea de rezerve minime obligatorii şi certificarea, cel puţin anual, de către autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine a încadrării instituţiei de credit străine de care aparţin în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare în ţara respectivă.
   (2) Încadrarea în prevederile reglementărilor cuprinse în alin. (1) se va face pe baza datelor înscrise în ultimele raportări transmise în termenele prevăzute de reglementările privind indicatorii de solvabilitate.
   (3) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară în lei pe baze bilaterale efectuate de Banca Naţională a României, participanţii eligibili trebuie să dispună de un sistem operaţional specific tip REUTERS, BLOOMBERG etc., echipamente specifice pentru plăţi şi comunicaţii (sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.)
   (4) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile de creditare ale Băncii Naţionale a României ce implică tranzacţii cu titluri de stat şi/sau certificate de depozit, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR.
   Art. 3. - Operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României pot fi derulate alternativ sau simultan, în funcţie de condiţiile pieţei şi în conformitate cu obiectivele de politică monetară ale Băncii Naţionale a României, şi au la bază decizia de intervenţie a Băncii Naţionale a României pe piaţa monetară.

   CAPITOLUL II
 Active eligibile

   Art. 4. - Activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt titlurile de stat, certificatele de depozit emise de Banca Naţională a României, precum şi alte categorii de active eligibile negociabile, stabilite în baza unei hotărâri a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
   Art. 5. - Activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt evaluate zilnic de Banca Naţională a României la valoarea ajustată, determinată prin deducerea unor marje (haircut-uri), exprimate procentual, din valoarea de piaţă stabilită de Banca Naţională a României, pentru toate categoriile de active eligibile. Valoarea de piaţă, precum şi marjele (haircut-urile) aferente activelor eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt puse la dispoziţia participanţilor de către Banca Naţională a României, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR.
   Art. 6. - Activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod cumulativ, după caz:
   a) să fie în proprietatea participantului eligibil prezentator;
   b) să nu fie gajate sau sechestrate;
   c) să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;
   d) să aibă cupoane scadente ulterior scadenţei operaţiunii efectuate;
   e) să nu fie emise de participantul eligibil prezentator.

   CAPITOLUL III
 Operaţiuni de piaţă monetară

   Art. 7. - Operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României se efectuează pe baza următoarelor tipuri de tranzacţii:
   a) cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo - de active eligibile pentru tranzacţionare;
   b) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare;
   c) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare;
   d) emitere de certificate de depozit;
   e) swap valutar;
   f) atragere de depozite.
   Art. 8. - Scadenţa operaţiunilor de piaţă monetară nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice, cu excepţia celor care se efectuează pe baza tranzacţiilor prevăzute la art. 7 lit. d), pentru care scadenţa maximă este de un an.
   Art. 9. - Operaţiunile de piaţă monetară se desfăşoară astfel:
   -prin licitaţie - baze multilaterale competitive, în cazul tranzacţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), d), e) şi f); aceste tranzacţii pot fi efectuate şi prin proceduri bilaterale - baze bilaterale, cu excepţia celor prevăzute la art. 7 lit. b) şi d);
   -prin proceduri bilaterale - baze bilaterale, în cazul tranzacţiilor prevăzute la art. 7 lit. c).
   Art. 10. -(1) În cazul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - de active eligibile pentru tranzacţionare, pe perioada tranzacţiei proprietatea asupra respectivelor active este transferată creditorului.
   (2) Preţul de răscumpărare al activelor eligibile pentru tranzacţionare se compune din preţul de vânzare şi dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
   (3) Valoarea ajustată a activelor eligibile pentru tranzacţionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - trebuie să acopere în permanenţă valoarea de răscumpărare a acestora.
   Art. 11. -(1) În cazul creditelor colateralizate cu active eligibile pentru garantare, rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
   (2) Valoarea ajustată a activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.
   Art. 12. -(1) Certificatele de depozit emise de Banca Naţională a României reprezintă obligaţii ale acesteia faţă de deţinătorii acestor instrumente şi sunt tranzacţionabile. Caracteristicile emisiunilor de certificate de depozit sunt stabilite prin proceduri de lucru şi sunt valabile atât pentru operaţiunile pe piaţa primară, cât şi pentru operaţiunile pe piaţa secundară.
   (2) Certificatele de depozit sunt denominate în monedă naţională şi sunt emise în formă dematerializată.
   (3) Certificatele de depozit sunt emise cu discont, la o valoare inferioară valorii nominale (valoarea cu discont) şi sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea nominală; diferenţa dintre valoarea la care sunt emise şi valoarea nominală reprezintă dobânda plătită la scadenţă, aferentă sumei plătite de către deţinător la emisiune. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
   Art. 13. -(1) Piaţa primară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de emiterea certificatelor de depozit.
   (2) Participanţii pe piaţa primară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României sunt participanţii eligibili definiţi la art. 2.
   Art. 14. -(1) Piaţa secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României cuprinde totalitatea operaţiunilor de vânzare, de cumpărare şi alte operaţiuni cu certificate de depozit aflate în circulaţie, libere de sarcini.
   (2) Operaţiunile pe piaţa secundară cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României se vor efectua în interiorul termenului de scadenţă, conform reglementărilor sistemului SaFIR.
   (3) Participanţii pe piaţa secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, care au calitatea de participanţi la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR. Aceştia pot încheia tranzacţii numai în nume şi pe cont propriu.
   (4) Depozitarea certificatelor de depozit şi decontarea operaţiunilor de piaţă primară şi secundară a certificatelor de depozit se realizează în cadrul sistemului SaFIR, în conformitate cu regulile acestuia.
   Art. 15. -(1) În cazul atragerii de către Banca Naţională a României de depozite de la participanţi eligibili, rata dobânzii aplicată asupra depozitului este prestabilită şi se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
   (2) Dobânda se plăteşte la scadenţa depozitului.
   Art. 16. - Încheierea şi derularea tranzacţiilor pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale a României privind operaţiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Naţională a României în calitatea sa de agent al statului, funcţionarea pieţei monetare interbancare, efectuarea operaţiunilor valutare, precum şi cele ale codurilor de conduită emise de asociaţiile profesionale ale operatorilor pieţei şi care au girul Băncii Naţionale a României, după caz.

   CAPITOLUL IV
 Facilităţi permanente

   SECŢIUNEA 1
Facilitatea de creditare

   Art. 17. - Pentru a obţine lichiditate pe termen foarte scurt participanţii eligibili pot apela la facilitatea de creditare - credit lombard - acordată de Banca Naţională a României.
   Art. 18. -(1) Participanţii eligibili prevăzuţi la art. 2 pot avea acces la creditul lombard pe baza unei cereri scrise adresate Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, semnată de persoanele autorizate şi purtând ştampila instituţiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
   -elementele de identificare a participantului eligibil;
   -suma solicitată;
   -tipul şi valoarea garanţiilor.
   (2) Până la sfârşitul zilei bancare lucrătoare Banca Naţională a României va notifica participanţilor eligibili solicitanţi decizia asupra cererilor acestora.
   Art. 19. - Perioada de acordare a creditului lombard este overnight.
   Art. 20. -(1) Nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard - rata lombard - este stabilit de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în conformitate cu obiectivele de politică monetară şi reprezintă, de regulă, nivelul maxim al ratei dobânzii practicate în sistemul bancar.
   (2) Rata lombard este anunţată în avans de Banca Naţională a României şi se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
   (3) Banca Naţională a României poate modifica rata dobânzii în orice moment, cu efect asupra creditelor lombard acordate începând cu următoarea zi bancară lucrătoare.
   (4) Dobânda la creditul lombard se plăteşte o dată cu rambursarea creditului.
   Art. 21. - Acordarea creditului lombard este condiţionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile. Garanţiile trebuie constituite până la momentul acordării creditului, iar valoarea ajustată a acestora trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul şi dobânda aferentă.
   Art. 22. - În cazul în care scadenţa creditului este o zi bancară nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi bancară lucrătoare.
   Art. 23. - În cazuri excepţionale Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate limita sau suspenda accesul participanţilor eligibili la creditul lombard.

   SECŢIUNEA a 2-a
Facilitatea de depozit

   Art. 24. -(1) În scopul valorificării excesului de lichiditate participanţii eligibili pot constitui depozite la Banca Naţională a României.
   (2) Perioada de acceptare a depozitelor de către Banca Naţională a României în cadrul acestei facilităţi este overnight.
   (3) Depozitele acceptate sunt remunerate la o rată fixă a dobânzii.
   Art. 25. -(1) Participanţii eligibili prevăzuţi la art. 2 pot avea acces la facilitatea de depozit acordată de Banca Naţională a României pe baza unei cereri scrise adresate Direcţiei operaţiuni de piaţă, semnată de persoanele autorizate şi purtând ştampila instituţiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
   -elementele de identificare a participantului eligibil;
   -suma ce se solicită a fi depusă.
   (2) Până la sfârşitul zilei bancare lucrătoare Banca Naţională a României va notifica participanţilor eligibili solicitanţi decizia asupra cererilor acestora.
   Art. 26. - În cazuri excepţionale Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate suspenda accesul participanţilor eligibili la facilitatea de depozit.
   Art. 27. -(1) Nivelul ratei dobânzii pentru depozitele acceptate de Banca Naţională a României în cadrul acestei facilităţi este stabilit de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în conformitate cu obiectivele sale de politică monetară.
   (2) Rata dobânzii este anunţată în avans de Banca Naţională a României şi se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
   (3) Banca Naţională a României poate modifica rata dobânzii în orice moment, cu efect asupra depozitelor acceptate începând cu următoarea zi bancară lucrătoare.
   (4) Dobânda la depozite se plăteşte la scadenţa depozitului.

   CAPITOLUL V
 Desfăşurarea operaţiunilor de piaţă monetară prin intermediul licitaţiei

   Art. 28. -(1) Banca Naţională a României poate desfăşura licitaţii la rată fixă sau la rată variabilă.
   (2) În cadrul licitaţiei la rată fixă Banca Naţională a României specifică în avans rata dobânzii/randamentul/punctele swap, iar participanţii eligibili oferă sumele pe care doresc să le tranzacţioneze la această rată a dobânzii/randament/puncte swap.
   (3) În cadrul licitaţiei la rată variabilă Banca Naţională a României poate specifica în avans minimul/maximul acceptat pentru rata dobânzii/randament/puncte swap, iar participanţii eligibili fac ofertă asupra sumelor şi ratelor de dobândă/randamentului/punctelor swap la care doresc să tranzacţioneze cu Banca Naţională a României.
   Art. 29. - Procedura licitaţiei se execută în patru etape operaţionale, şi anume: anunţarea licitaţiei, transmiterea de către participanţii eligibili a ofertelor de participare la licitaţie, alocarea sumelor şi anunţarea rezultatelor licitaţiei.
   1. Anunţarea licitaţiei
   Art. 30. - Banca Naţională a României va face publice în avans elementele tehnice ale desfăşurării licitaţiei prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum telex, fax, Reuters, Bloomberg, poştă electronică.
   Art. 31. - Anunţul licitaţiei va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
   -numărul de referinţă al licitaţiei;
   -data licitaţiei;
   -tipul tranzacţiei;
   -scadenţa;
   -tipul licitaţiei - licitaţie la rată fixă sau la rată variabilă;
   -metoda de alocare - metoda ratei multiple sau metoda ratei uniforme;
   -volumul dorit al operaţiunii, dacă este cazul;
   -elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;
   -rata dobânzii/randamentul/punctele swap, în cazul licitaţiei la rată fixă;
   -minimul/maximul acceptat pentru rata dobânzii/randament/puncte swap, în cazul licitaţiei la rată variabilă;
   -data începerii operaţiunii şi scadenţa acesteia, dacă este cazul, precum şi scadenţa instrumentului, în cazul emiterii certificatelor de depozit;
   -valutele tranzacţionate - pentru swap;
   -cursul de schimb la vedere care trebuie utilizat pentru calcularea ofertelor - pentru swap;
   -limita maximă a ofertei, dacă este cazul;
   -alocarea minimă, dacă este cazul;
   -termenul de transmitere a ofertelor de participare.
   2. Ofertele de participare la licitaţie
   Art. 32. -(1) Participanţii eligibili vor transmite ofertele prin modalităţi considerate acceptabile de Banca Naţională a României, precum letric, prin fax, SWIFT, poştă electronică etc.
   (2) Ofertele de participare transmise nu pot fi retrase după expirarea termenului de transmitere a acestora, constituind angajamente ferme din partea participanţilor eligibili.
   (3) Participanţii eligibili trebuie să dispună de active eligibile pentru susţinerea ofertelor lor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   Art. 33. - Ofertele transmise de participanţii eligibili vor conţine următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
   -numărul de referinţă al licitaţiei;
   -elementele de identificare a participantului eligibil;
   -tipul tranzacţiei;
   -data licitaţiei;
   -suma oferită;
   -rata dobânzii/randamentul/punctele swap;
   -elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;
   -data decontării (emisiunii), pentru emisiunea de certificate de depozit.
   Art. 34. -(1) În cazul licitaţiilor la rată variabilă, ofertele vor conţine cel mult trei opţiuni pentru sume şi/sau rate ale dobânzii/randamente/puncte swap diferite.
   (2) Ratele dobânzii şi randamentele vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor cuprinde două zecimale.
   Art. 35. -(1) Ofertele cu vicii de fond nu vor fi validate.
   (2) Ofertele cu vicii de formă pot fi rectificate, în conformitate cu prevederile cuprinse în procedurile de lucru prevăzute la art. 43, cu acordul comun al Băncii Naţionale a României şi al participantului eligibil emitent, cu condiţia confirmării de către acesta din urmă, în termenul de transmitere a ofertelor de participare, prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 32 alin. (1).
   3. Metode de alocare
   Art. 36. - Pentru licitaţia la rată fixă, în cazul în care suma cumulată a ofertelor depăşeşte suma de alocat de către Banca Naţională a României, onorarea se va face pro rata, pe baza raportului dintre suma de alocat şi suma agregată a ofertelor.
   Art. 37. -(1) Pentru licitaţia la rată variabilă onorarea opţiunilor se face crescător sau descrescător, până se ajunge la nivelul la care cererea satisface oferta sau la nivelul la care sunt satisfăcute obiectivele de politică monetară ale Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
   -în cazul injectării de lichiditate: descrescător, începând cu opţiunea care are rata dobânzii cea mai mare, pentru cumpărări reversibile - repo - de active eligibile, acordare de credite colateralizate cu active eligibile şi swap valutar;
   -în cazul absorbţiei de lichiditate: crescător, începând cu opţiunea care are rata dobânzii cea mai mică, pentru vânzări reversibile - reverse repo -, emitere de certificate de depozit, atragere de depozite şi swap valutar.
   (2) Ofertele aflate la nivelul marginal vor fi executate proporţional.
   Art. 38. - Metodele utilizate pentru determinarea rezultatelor sunt:
   -metoda ratei multiple - presupune onorarea fiecărei oferte declarate câştigătoare la nivelul la care aceasta a fost exprimată de participantul eligibil;
   -metoda ratei uniforme - presupune onorarea tuturor ofertelor declarate câştigătoare la nivelul marginal, la care suma alocată a fost epuizată, indiferent de nivelurile la care ofertele respective au fost exprimate de participanţii eligibili.
   4. Anunţarea rezultatelor
   Art. 39. -(1) După determinarea rezultatelor ofertele acceptate vor fi notificate participanţilor eligibili prin telex, SWIFT, poştă electronică sau prin alte modalităţi.
   (2) Rezultatele operaţiunii vor fi făcute publice prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum Reuters, Bloomberg.
   (3) Anunţul privind rezultatele operaţiunii va cuprinde, în general, următoarele elemente:
   -numărul de referinţă al licitaţiei;
   -data licitaţiei;
   -tipul tranzacţiei;
   -scadenţa operaţiunii;
   -suma totală licitată de participanţii eligibili;
   -numărul participanţilor eligibili cu oferte validate;
   -valutele tranzacţionate - doar în cazul tranzacţiilor swap;
   -suma totală alocată;
   -procentul de alocare - doar în cazul licitaţiei la rată fixă;
   -rata minimă licitată, rata maximă licitată şi rata de alocare medie ponderată - doar în cazul licitaţiilor la rată variabilă;
   -rata dobânzii/randamentul/punctele swap la nivel marginal acceptate şi procentul de alocare la nivel marginal al ratei dobânzii/randamentului/punctelor swap - doar în cazul licitaţiilor la rată variabilă;
   -cursul valutar spot - doar în cazul tranzacţiilor swap.

   CAPITOLUL VI
 Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 40. - Condiţiile în care Banca Naţională a României efectuează cu participanţii eligibili operaţiuni de piaţă monetară, precum şi condiţiile de acordare a creditelor lombard, respectiv modul de garantare a acestora, şi condiţiile de acceptare a depozitelor constituite de participanţii eligibili la Banca Naţională a României sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în procedurile de lucru menţionate la art. 43.
   Art. 41. -(1) În situaţia în care un participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin, referitoare la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Banca Naţională a României, pentru fiecare zi de întârziere, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei medii de dobândă a operaţiunii Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei BUBID-ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se vor vira în contul de decontare al Băncii Naţionale a României, deschis în ReGIS, conform regulilor de sistem.
   (2) Banca Naţională a României poate sista necondiţionat, unilateral şi fără preaviz orice operaţiune în derulare, reglementată de prezentul regulament, în cazuri de nerespectare de către participanţii eligibili a obligaţiilor legale şi/sau contractuale, putând decide, după caz, suspendarea temporară sau definitivă a participării acestora la operaţiunile monetare desfăşurate de Banca Naţională a României.
   (3) În cazul în care, prin nerespectarea de către participanţii eligibili a obligaţiilor menţionate la alin. (1), sunt afectate obiectivele de politică monetară a Băncii Naţionale a României, aceasta va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 229, 235 şi 236 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.
   (4) În situaţia în care, la scadenţă, participantul eligibil împrumutat nu a rambursat integral creditul acordat şi/sau nu a plătit integral dobânda aferentă, pentru sumele nerecuperate Banca Naţională a României va proceda la executarea garanţiilor, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
   Art. 42. - Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 43. - Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României va elabora procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor reglementate de prezentul regulament şi care vor fi aprobate prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.
   Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele de desfăşurare a licitaţiilor de refinanţare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 29 octombrie 1991, Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 27 iulie 1995, Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/1995 privind garantarea creditelor de refinanţare acordate de Banca Naţională a României societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 19 septembrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu