Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 12.mar.2007
Monitorul Oficial, Partea I 177 14.mar.2007
Intrare în vigoare la 14.mar.2007
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

   Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a Românei,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Domeniul de aplicare

   Art. 1. -(1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe care funcţionează pe teritoriul României, instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul special, entităţi supuse supravegherii Băncii Naţionale a României, denumite în continuare împrumutători, şi reglementează condiţiile minime de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.
   (2) Sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament instituţiile financiare care intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV şi secţiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

   CAPITOLUL II
 Dispoziţii privind finanţarea persoanelor fizice

   Art. 2. - Acordarea, garantarea şi derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizează pe bază contractuală, în conformitate cu reglementările interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul împrumutătorilor persoane juridice române, şi, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor împrumutătorilor persoane juridice străine.
   Art. 3. -(1) Împrumutătorii desfăşoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor proprii validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.
   (2) Orice modificare ulterioară a reglementărilor proprii se notifică Băncii Naţionale a României şi devine aplicabilă numai după validarea acesteia de către Direcţia supraveghere.
   Art. 4. - Împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordanţă cu profilul şi strategia lor de risc, cel puţin următoarele:
   a) modalitatea de organizare a activităţii de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice şi, după caz, condiţiile de garantare pentru fiecare tip de credit;
   b) categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare;
   c) procedura de clasificare a clientelei-ţintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;
   d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferenţiat pe categorii de clientelă, precum şi coeficienţii de ajustare aferenţi în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă ale acestora;
   e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puţin cheltuielile de subzistenţă şi angajamentele de plată altele decât cele de natura creditului;
   f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferenţiat pe categoriile de clientelă, şi fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la lit. e);
   g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor şi nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateţei acestora pe o bază continuă.

   CAPITOLUL III
 Sancţiuni

   Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, la art. 52 alin. (2) şi la art. 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.

   CAPITOLUL IV
 Dispoziţii tranzitorii

   Art. 6. - Până la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) al art. 3, împrumutătorii care la data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăşoară activitate de creditare a persoanelor fizice aplică normele interne de creditare în vigoare la data publicării prezentului regulament, nivelul maxim al gradului de îndatorare fiind limitat la 40%.

   CAPITOLUL V
 Dispoziţii finale

   Art. 7. - Casele centrale supraveghează respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament.
   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, modificate şi completate prin Norma Băncii Naţionale a României nr. 20 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 12 martie 2007.
   Nr. 3.