Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 22 din 8.noi.2011
Monitorul Oficial, Partea I 820 21.noi.2011
Intrare în vigoare la 21.noi.2011
privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

    Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 209, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, de către instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.
   (2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor menţionate la alin. (1) către Banca Naţională a României de instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.
   (3) Casa centrală a cooperativelor de credit este responsabilă de întocmirea şi transmiterea formularelor de raportare prevăzute la alin. (1) şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit.
   Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, persoana autorizată este persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei de credit sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
   Art. 3. - (1) Modelele formularelor de raportare privind indicatorul de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 1a)-1d) şi, respectiv, în anexa nr. 2.
   (2) Formularele prevăzute la alin. (1) vor fi întocmite avându-se în vedere următoarele:
   a) vor cuprinde toate sucursalele şi alte sedii secundare ale instituţiei de credit, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;
   b) se vor completa după cum urmează:
   - pentru toate operaţiunile, indiferent de moneda în care sunt denominate acestea, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în echivalent lei. În acest sens operaţiunile în monedă străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeşte raportarea;
   - pentru toate operaţiunile în euro, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în euro. În acest sens se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (3), (4) şi (5) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011;
   - pentru toate operaţiunile în lei, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în lei.
   Art. 4. - (1) Modelele formularelor de raportare privind riscul mare de lichiditate, precum şi alte date aferente situaţiilor privind indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 3a), 3b) şi, respectiv, în anexa nr. 4.
   (2) Formularele prevăzute la alin. (1) vor fi întocmite avându-se în vedere următoarele:
   a) vor cuprinde toate sucursalele şi alte sedii secundare ale instituţiei de credit, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;
   b) se vor completa pentru toate operaţiunile, indiferent de moneda în care sunt denominate acestea, în echivalent lei. În acest sens, operaţiunile în monedă străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeşte raportarea.
   Art. 5. - (1) Instituţiile de credit vor transmite lunar Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere formularele prevăzute la art. 3 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiaşi articol, şi formularele prevăzute la art. 4 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiaşi articol, atât pe suport hârtie, cât şi prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR.
   (2) Raportarea se va transmite în termen de 17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care aceasta se întocmeşte.
   (3) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se va transmite până cel târziu în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
   Art. 6. - Formularele de raportare prevăzute la art. 3 şi 4 se întocmesc pe baza datelor din evidenţa contabilă şi din evidenţele extracontabile ale instituţiilor de credit şi se semnează de către persoana autorizată a acestora.
   Art. 7. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
   (2) Instituţiile de credit vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului ordin în ceea ce priveşte completarea formularelor de raportare până la data de 31 martie 2012.
   (3) Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.
   Art. 8. - Anexele nr. 1a)-1d), 2, 3a), 3b) şi 4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1a)-1d), 2, 3a), 3b) şi 4 sunt reproduse în facsimil.

   Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2009 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 22 decembrie 2009.

   p.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 8 noiembrie 2011.
    Nr. 22.

   ANEXA Nr. 1a)

    REPARTIZAREA ACTIVELOR PE SCADENŢE

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
lei echivalent/euro/lei
ACTIVECod poz.Valori contabileCoeficient de ajustareValori ajustate
D mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic DD mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic D
0123456789101112
OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREA1-
Casa şi alte valoriA2100%
Cont curent în Banca Naţională a RomânieiA3100%
Depozite la vedere la Banca Naţională a RomânieiA4100%
Depozite la termen la Banca Naţională a RomânieiA5100%
Depozite la Banca Naţională a României rambursabile după notificareA6100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA7100%
Conturi de corespondent la instituţii de creditA8100%
Creanţe ataşateA9100%
Depozite la vedere la instituţii de creditA10100%
Depozite la termen la instituţii de creditA11100%
Depozile la instituţii de credit rambursabile după notificareA12100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA13100%
Credite de pe o zi pe alta asociate instituţiilor de creditA14100%
Credite la termen acordate instituţiilor de creditA15100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA16100%
Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe altaA17100%
Operaţiuni reverse repo la termenA18100%
Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe altaA19100%
Titluri luate cu împrumut la termenA20100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA21100%
Valori de recuperatA22100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA23100%
Creanţe comercialeA24100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA25100%
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA26100%
OPERAŢIUNI CU CLIENTELAA27-
Creanţe comercialeA2890%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA2990%
Credite de trezorerieA3090%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA3190%
Credite de consum şi vânzări în rateA3290%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA3390%
Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exteriorA3490%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA3590%
Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamenteA3690%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA3790%
Credite pentru investiţii imobiliareA3890%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA3990%
Alte credite acordate clienteleiA4090%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA4190%
Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiareA42100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA43100%
Credite la termen acordate instituţiilor financiareA4490%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA4590%
Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe altaA4690%
Operaţiuni reverse repo la termenA4790%
Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe altaA4890%
Titluri luate cu împrumut la termenA4990%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA5090%
Conturi curente debitoareA5190%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA5290%
Valori de recuperatA5390%
Cremtc ataşate şi sume de amortizatA5490%
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA5590%
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIAREA56-
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării-
- Instrumente de capitaluri proprii-
- conf. art. 11.2A5750%
- Instrumente de datorie-
- conform art. 11.3A5895%
- conform art. 11.4A5990%
- conform art. 11.5A6060%
- Credite şi creanţeA61100%
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere-
- Instrumente de capitaluri proprii-
- conf. art. 11.2A6250%
- Instrumente de datorie-
- conform art. 11.3A6395%
- conform art. 11.4A6490%
- conform art. 11.5A6560%
- Credite şi creanţeA66100%
Active financiare disponibile în vederea vânzării-
- Instrumente de capitaluri proprii-
- conf. art. 11.2A6750%
- Instrumente de datorie şi creanţe ataşate-
- conform art. 11.3A6895%
- conform art. 11.4A6990%
- conform art. 11.5A7060%
- Credite şi creanţe ataşateA71100%
Investiţii păstrate până la scadenţă-
- Instrumente de datorie şi creanţe ataşate-
- conform art. 11.6A7295%
- conform art. 11.6A7390%
- conform art. 11.6A7460%
- Credite şi creanţe ataşateA75100%
Instrumente de capitaluri proprii evaluate în costA7650%
Instrumente derivate, altele decât operaţiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie şi contractele swap financiar de valuteA77100%
Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşateA78100%
Valori primite la încasareA79100%
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA80100%
VALORI IMOBILIZATEA81-
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar aferente clientelei din afara sectorului instituţiilor de creditA8290%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA8390%
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA8490%
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar aferente clientelei din sectorul instituţiilor de creditA85100%
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA86100%
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA87100%
TOTALA88-
   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
    Conţinutul poziţiilor de situaţia "Repartizarea activelor pe scadenţe"
   
OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREA1Total (rd. A2 la rd. A26)
Casa şi alte valoriA2101 + 102 + 109
Cont Client la Banca Naţională a RomânieiA31111
Impozite la vedere la Banca Naţională a RomânieiA41112
Depozite la termen la Banca Naţională a RomănieiA51113
Depozite la Banca Naţională a României rambursabile după notificareA61115
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA7Ex. 1171
Conturi de corespondent la instituţii de creditA8121
Creanţe ataşateA91271
Depozite la vedere la instituţii de creditA101311
Depozite la termen la instituţii de creditA111312
Depozite la instituţii de credit rambursabile după notificareA121314
Creanţe ataşate şi sume de monitorizatA13ex. 1317
Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de creditA141411
Credite la termen acordate instituţiilor de creditA151412
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA161417
Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe altaA17ex. 1521
Operaţiuni reverse repo la termenA18ex. 1522
Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe altaA19Ex. 1523
Titluri luate cu împrumut la termenA20Ex. 1524
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA21ex. 1527
Valori de recuperatA221611
Creanţe ataşare şi sume de amortizatA231617
Creanţe comercialeA24ex. 2011
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA25ex. 2017
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA26ex. 1811 (sume provenind din conturile 1112, 1113, 1115, 1311, 1312, 1314, 1411; 1412, 1521, 1522, 1523, 1524; 1611) + ex. 1817 (sume provenind din conturile 1171; 1317; 1417; 1527; 1617) + ex. 2817 (sume provenind din contul 2011) + ex. 2817 (sume provenind din contul 2017)
OPERAŢIUNI CU CLIENTELAA27Total (rd. A28 la rd. A55)
Creanţe comercialeA28ex. 2011
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA29ex. 2017
Credite de trezorerieA302021
Creanţe ataşare şi sume de amortizatA312027
Credite de consum şi vânzări în rateA322031 + 2032
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA332037
Credile pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exteriorA342041 + 2042
Creanţe ataşare şi sume de amortizatA352047
Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamenteA362051 + 2052
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA372057
Credite pentru investiţii imobiliareA382061
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA392067
Alte credite acordate clienteleiA402091
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA412097
Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiareA422311
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA43ex. 2317
Credite la termen acordate instituţiilor financiareA442312
Creanţe ataşare şi sume de amortizatA45ex. 2317
Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe altaA46ex. 2431
Operaţiuni reverse repo la termenA47ex. 2432
Titluri luate cu împrumuturi de pe o zi pe altaA48Ex. 2433
Titluri luate cu împrumut la termenA49Ex. 2434
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA50ex. 2437
Conturi curente debitoareA512511 (solduri debitoare)
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA5225171
Valori de recuperatA532611
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA542617
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA55ex. 2811 (sume provenind din conturile 2011, 2021, 2031, 2032, 2041, 2042, 2051, 2052, 2061; 2091, 2311, 2312, 2431, 2432, 2433, 2431; 2511; 2611) + ex. 2817 (sume provenind din conturile 2017, 2027, 2037, 2047, 2057, 2067, 2097, 2317, 2437, 25171, 2617)
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIAREA56Total (rd. A57 la rd. A80)
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării
- Instrumente de capitaluri proprii
- conf. art. 11.2A57Ex. 30111
- Instrumente de datorie
- conform art. 11.3A58Ex. 30112
- conform art. 11.4A59Ex.30112
- conform art. 11.5A60Ex. 30112
- Credite şi creanţeA61Ex. 30113
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profil sau pierdere
- Instrumente de capitaluri proprii
- conf. art. 11.2A62Ex. 30211
- Instrumente de datorie
- conform art. 11.3A63Ex. 30212
- conform art. 11.4A64Ex. 30212
- conform art. 11.5A65Ex. 30212
- Credite şi creanţeA66Ex. 30213
Active financiare disponibile în vederea vânzării
- Instrumente de capitaluri proprii
- conf. art. 11.2A67Ex. 3031
- Instrumente de datorie şi creanţe ataşate
- conform art. 11.3A68ex. 3032 + ex. 3037
- conform art. 11.4A60ex. 3032 + ex. 3037
- conform art. 11.5A70ex. 3032 + ex. 3037
- Credite şi creanţe ataşateA71Ex. 3033 + ex. 3037
Investiţii păstrate până la scadenţă
- Instrumente de datorie şi creanţe ataşate
- conform art. 11.6A72Ex. 3041 + Ex. 3047 - ex. 39111
- conform art. 11.6A73Ex. 3041 + Ex. 3047 - ex. 39111
- conform art. 11.6A74Ex. 3041 + Ex. 3047 - ex. 39111
- Credite şi creanţe şi creanţe ataşateA75Ex. 3042 + Ex. 3047 - ex. 39112
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la costA76Ex. 305 - ex. 3912
Instrumente derivate, altele decât operaţiunile ferme la termen, contracte swap de trezorerie şi contractele swap financiar de valuteA77solduri debitoare ale conturilor 3111 + 3112 + 31133 + 31134 + 31135+ 31136 + 3114 + 3115 + 3116 + 3121 + 3122 + 31233 + 31234 + 31235 + 31236 + 3124 + 3125 + 3126 + 3131 + 3132 + 31333 + 31334 + 31335 + 31336 + 3134 + 3135 + 3136 + 314 + 315
Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşateA78333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - ex. 392
Valori primite la încasareA79371 - ex. 392
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA80ex. 3811 (sume provenind din conturile 333; 3362; 371) + ex. 3817 (sume provenind din conturile 3371) - ex. 392
VALORI IMOBILIZATEA81Total (rd. A82 la rd. A87)
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar aferente clientelei din afara sectorului instituţiilor de creditA82ex. 4711 + ex. 4712 + ex. 4713
Creanţe ataşare şi sume de amortizatA83ex. 4717
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA84ex. 4811 (sume provenind din conturile 4711; 4712; 4713;) + ex. 4817 (sume provenind din contul 4717)
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar aferente clientelei din sectorul instituţiilor de creditA85ex. 4711 + ex. 4712 + ex. 4713
Creanţe ataşate şi sume de amortizatA86ex. 4717
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi sume de amortizatA87ex. 4811 (sume provenind din conturile 4711; 4712; 4713) + ex. 4817 (sume provenind din contul 4717)
TOTALA88rd. A1 + rd. A27 + rd. A56 + rd. A81
   ANEXA Nr. 1b)

    REPARTIZAREA DATORIILOR PE SCADENŢE

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
lei echivalent/euro/lei
DATORIICod poz. VALORI CONTABILECoeficient de ajustareVALORI AJUSTATE
D mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni 3 luni mai mic D mai mic sau egal (6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni)12 luni mai mic DD mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni 3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic D
0123456789101112
OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREB1-
Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţională a RomânieiB2100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB3100%
Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)B4100%
Datorii ataşateB5100%
Depozile la vedere ale instituţiilor de creditB6100%
Depozite la termen ale instituţiilor de creditB7100%
Depozile ale instituţiilor de credit rambursabile după notificareB8100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB9100%
Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de creditB10100%
Împrumuturi la termen primite de la instituţii de creditB11100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB12100%
Operaţiuni repo de pe o zi pe altaB13100%
Operaţiuni repo la termenB14100%
Titluri date cu împrumut de pe o zi pe altaB15100%
Titluri date cu împrumut la termenB16100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB17100%
Alte sume datorateB18100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB19100%
OPERAŢIUNI CU CLIENTELAB20-
Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiareB21100%
Împrumuturi la termen de la instituţiile financiareB22100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB23100%
Operaţiuni repo de pe o zi pe altaB24100%
Operaţiuni repo la termenB25100%
Titluri date cu împrumut de pe o zi pe altaB26100%
Titluri date cu împrumut la termenB27100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB28100%
Conturi curente creditoare (Defalcarea conform art. 25 şi/sau art. 30.2)-
- conturi curente creditoare provenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB2940%
- conturi curente creditoare provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB30100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB31100%
Depozite la vedere (Defalcarea conform art. 25 şi/sau art. 30.2)-
- depozite provenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB3240%
- depozite provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB33100%
Depoziie la termen (Defalcarea conform art. 25 şi/sau 30.2)-
- depozite prevenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB3415%5%
- depozite provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB35100%
Depozite rambursabile după notificare (Defalcarea conform art. 25 şi art. 30.2)-
- depozite prevenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minime63640%
- depozite provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB37100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB38100%
Certificate de depozit, carnete şi librete de economiiB39100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB40100%
Alte sume datorateB41100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB42100%
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIAREB43-
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionăriiB44100%
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin contul de profit şi pierdereB45100%
Instrumente derivate, altele decât operaţiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie şi contractele swap financiar de valuteB46100%
Datorii constituite prin titluri-
- Certilicate de depozitB47100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB48100%
- Carnete şi librete de economiiB49100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB50100%
- ObligaţiuniB51100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB52100%
- Alte datorii constituite prin titluriB53100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB54100%
Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriB55100%
Datorii ataşateB56100%
VALORI IMOBILIZATEB57-
Datorii din operaţiuni de leasing financiarB58100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB59100%
DATORII SUBORDONATEB60-
Datorii subordonate la termenB61100%
Datorii ataşate şi sume de amortizatB62100%
TOTALB63-
   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
    Conţinutul poziţiilor din situaţia "Repartizarea datoriilor pe scadenţe"
   
OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREB1Total (rd. B2 la rd. B19)
Imprumuturi de refinanţare de la Banca Naţională a RomânieiB2112
Datorii ataşate şi sume de amortizatB31172
Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)B4122
Datorii ataşate651272
Depozite la vedere ale instituţiilor de creditB61321
Depozite la termen ale instituţiilor de creditB71322
Depozite ale instituţiilor de credit rambursabile după notificareB81324
Datorii ataşate şi sume de amortizatB9Ex. 1327
Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de creditB101421
Împrumuturi la termen primite de la instituţii de creditB111422
Datorii ataşate şi sume de amortizatB121427
Operaţiuni repo de pe o zi pe altaB131511
Operaţiuni repo la termenB141512
Titluri date cu împrumut de pe o zi pe altaB151513
Titluri date cu împrumut la termenB161514
Datorii ataşate şi sume de amortizatB171517
Alte sume datorateB181621
Datorii ataşate şi sume de amortizat8191627
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA820Total (rd. B21 la rd. B42)
Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiareB212321
Împrumuturi la termen de la instituţiile financiareB222322
Datorii ataşate şi sume de amortizatB232327
Operaţiuni repo de pe o zi pe altaB242411
Operaţiuni repo la termenB252412
Titluri date cu împrumut de pe o zi pe altaB262413
Titluri date cu împrumut la termenB272414
Datorii ataşate şi sume de amortizatB282417
Conturi curente creditoare (Defalcarea conform art. 25 şi/sau art. 30.2)
- conturi curente creditoare provenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB29ex. 2511 (solduri creditoare)
- conturi curente creditoare provenind de la clienţi fără de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB30ex. 2511 (solduri creditoare)
Datorii ataşate şi sume de amortizatB3125172
Depozile la vedere (Defalcarea conform art. 25 şi/sau art. 30.2)
- depozite provenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc maro de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB32ex. 2531
- depozite provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate si/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB33ex. 2531
Depozite la termen ( Defalcarea conform art. 25 şi/sau 30.2)
- depozite provenind de la clienţi faţa de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB31ex. 2532
- depozite provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB35ex. 2532
Depozite rambursabile după notificare (Defalcarea conform art. 25 şi art. 30.2)
- depozite provenind de la clienţi faţă de care nu se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit nu înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB36ex. 2531
- depozite provenind de la clienţi faţă de care se înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau instituţiile de credit înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minimeB37ex. 2534
Datorii ataşate şi sume de amortizatB38Ex. 2537
Certificate de depozit, carnete şi librete de economiiB392541 + 2542
Datorii ataşate şi sume de amortizatB402547
Alte sume datorateB412621
Datorii ataşate şi sume de amortizatB422627
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIAREB43Total (rd. B44 La rd. B56)
Dalorii financiare deţinute în vederea funcţionăriiB443012
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin contul de profit şi pierdereB153022
Instmmente derivate, altele decât operaţiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie şi contractele swap financiar de valuteB46solduri creditoare ale conturilor 3111 + 3112 + 31133 + 31134 + 31135 + 31136 + 3114 + 3115 + 3116 + 3121 + 3122 + 31233 + 31234 + 31235 + 31236 + 3124 + 3125 + 3126) + 3131 + 3132 + 31333 + 31334 + 31335 + 31336 +3134 + 3135 + 3136 + 314 + 315
Dalorii constituite prin titluri
- Certificate de depozitB473211
Datorii ataşate şi sume de amortizatB483217
- Carnete şi librete de economiiB493221
Dalorii ataşate şi sume de amortizatB503227
- ObligaţiuniB513251
Datorii ataşate şi sume de amortizatB523257
- Alte datorii constituite prin titluriB533261
Dalorii ataşate şi sume de amortizatB543267
Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriB55331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361
Datorii ataşateB563372
VALORI IMOBILIZATEB57rd. B58 + rd. B59
Dalorii din operaţiuni de leasing financiarB584721 + 4722 + 4723
Datorii ataşate şi sume de amortizatB594727
DATORII SUBORDONATEB60rd. B61 + rd. B62
Datorii subordonate la termenB61531
Datorii ataşate şi sume de amortizatB62Ex. 537
TOTALB63rd. B1 + rd. B20 + rd. B43 + rd. B57 + B60
   ANEXA Nr. 1c)
 
    REPARTIZAREA PE SCADENŢE
a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
lei echivalent/euro/lei
Angajamente în afara bilanţului primiteCod poz.VALORI CONTABILECoeficient de
ajustare*
VALORI AJUSTATE
D mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni 6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic DD mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni
3 luni 6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni
12 luni mai mic D
0123456789101112
ANGAJAMENTE DE CREDITAREC1-
Angajamente primite de la instituţii de creditC2100%
Angajamente primite de la clientelăC3100%
GARANŢII FINANCIAREC4-
Garanţii Financiare primite de la instituţii de creditC5
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDEREC6100%
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ŞI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTEC7100%
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIEREC8100%
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANŢIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIEREC9
TOTALC10-
   * Coeficienţii de ajustare aferenţi rd. C5 şi C9 vor fi completaţi conform prevederilor art. 19 şi art. 20.1, respectiv art. 29.3

   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
    Conţinutul poziţiilor din situaţia "Repartizarea pe scadenţe a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere"
   
ANGAJAMENTE DE CREDITAREC1rd. C2 + rd. C3
Angajamente primite de la instituţii de creditC2902
Angajamente primite de la clientelăC3904
GARANŢII FINANCIAREC4rd. C5
Garanţii financiare primim de la instituţii de creditC5912
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDEREC69311 + 9312
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ŞI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTEC795131 + 95133 + 95135 + 95141 +9 5143 + 95145 + 95231 + 95233 + 95235 + 95241 + 95243 + 95245 + 95331 + 95333 + 95335 + 95341 + 95343 + 95345
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIEREC8Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichidarea instituţiilor de credit
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANŢIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANTtLREC9Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichidarea instituţiilor de credit
TOTALC10rd. C1 + rd. C4 + rd. C6 + rd. C7 + C8 + rd. C9
   ANEXA Nr. 1d)

    REPARTIZAREA PE SCADENŢE
a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elementnţiere

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
lei echivalent/euro/lei
Angajantente în afara bilanţului dateCod poz.VALOARE CONTABILĂCoeficient de
ajustare*
VALOARE AJUSTATĂ
D mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic DD mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic D
0123456789101112
ANGAJAMENT DE CREDITARED1-
Angajamente în favoarea instituţiilor de creditD2100%
Angajamente în favoarea clienteleiD3100%
GARANŢII FINANCIARED4-
Garanţii financiare date instituţiilor de creditD5
Garanţii financiare date pentru clientelăD6
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERED7100%
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ŞI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTED8100%
DATORII CE AR REZULTĂ DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANŢIERED9100%
TOTAL:D10-
   * Coeficienţii de ajustare aferenţi rd. D5 şi D6 vor fi completaţi conform prevederilor art. 28 şi art. 29.1

   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
    Conţinutul poziţiilor din situaţia "Repartizarea pe scadenţe a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului şi a sumelor de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere"
   
ANGAJAMENTE DE CREDITARED1rd. D2 + rd. D3
Angajamente în favoarea instituţiilor de creditD2901
Angajamente în favoarea clienteleiD3903
GARANŢII FINANCIARED4rd. D5 + rd. D6
Garanţii financiare date instituţiilor de creditD5911
Garanţii financiare date pentru clientelăD6913
SUME DE PLĂTIT AFERENTE
OPERAŢIUNlLOR DE SCHIMB LA VEDERE
D79313 + 9314
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP OE TREZORERIE ŞI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTED895132 + 95134 + 95136 + 95142 + 95144 + 95146 + 95232 + 95234 + 95236 + 95242 + 95244 + 95246 + 95332 + 95334 + 95336 + 95342 + 95344 + 95346
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANŢIERED9Sume înregistrate potrivit art. 20 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit
TOTAL:D10rd. D1 + rd. D4 + rd. D7 + rd. D8 + rd. D9
   ANEXA Nr. 2

    CALCULAREA INDICATORULUI DE LICHIDITATE

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
lei echivalent/euro/lei
IndicatoriCod poz.Benzi de scadenţă
D mai mic sau egal 1 lună1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic D
0123456
Total active (formularul Anexa la, rd. Total, col. 8-12)1
Total angajamente primite, evidenţiate în afara bilanţului şi sume de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi active ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de ereditare şi a garanţiilor date în elemente bilanţiere (formular Anexa 1c, rd. Total, col. 8-12)2
Lichiditatea efectivă
rd. 3 col. 3-6 = rd. 1 col. 3-6 + rd. 2 col. 3-6 + rd. 7 col. (n* - 1),
rd. 3 col. 2 = rd. 1 col. 2 + rd. 2 col. 2
3
Total datorii (formularul Anexa 1b, rd. Total, col. 8-12)4
Total angajamente date, evidenţiate în afara bilanţului şi sume de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi datorii ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere (formular Anexa 1d, rd. Total, col. 8-12)5
Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 56
Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare) rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7 > 07x
Indicator de lichiditate rd. 8 = rd 3/rd. 61)8
    n* poate lua valori de la 3 la 6
   1) În cazul în care rd. 3 col. x2) mai mic 0 şi rd. 6 col. x >= 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.
    În cazul în care rd. 3 col. x = 0 şi rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.
    În cazul în care rd. 3 col. x > 0 şi rd. 6 col. x mai mic sau egal 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
    În cazul în care rd. 3 col. x = 0 şi rd. 6 col. x mai mic 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
    În cazul în care rd. 3 col. x mai mic 0 şi rd. 6 col. x mai mic 0, rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.
   2) col. x reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.

   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
   ANEXA Nr. 3a)

    SITUAŢIA
riscului mare de lichiditate

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
Tabel A- lei echivalent -
Datorii - împrumuturi + angajamente de creditare date de instituţia de credit- 10% din datorii - împrumuturi + angajamente de creditare date de instituţia de credit- 15% din datorii - împrumuturi + angajamente de creditare date de instituţia de credit
123
   
Tabel B- lei echivalent -
Nr. crt.O persoană sau grup de clienţi aflaţi în legăturăRisc mare de lichiditate% din datorii - împrumuturi + angajamente de creditare date de instituţia de credit col. 7 = col. 6 x 100/(datorii - împrumuturi + angajamente de creditare date de instituţia de credit)
CodDenumiredin datorii - împrumuturidin angajamente de creditare date de instituţia de creditTotal col. 6 = col. 4 + col. 5
1234567
Grup
TOTAL:
    Datoriile, mai puţin împrumuturile şi angajamentele de creditare date de instituţia de credit, vor respecta structura prevăzută în anexa nr. 1 b) şi anexa nr. 1 d).
   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
   ANEXA Nr. 3b)

    STRUCTURA
grupurilor de clienţi aflaţi în legătură, faţă de care instituţia de credit înregistrează risc mare de lichiditate

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
Grup de clienţi aflaţi în legăturăPersoane fizice şi/sau juridice din componenţa grupului
CodDenumireNr. crt.CodDenumire
012345
Grupul1
2
3
4
5
6
7
8
   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)
   ANEXA Nr. 4

    DEFALCAREA
creditelor acordate clientelei în funcţie de serviciul datoriei
   
- echivalent lei -
OPERAŢIUNI CU CLIENTELACod poz.Valori contabile
D mai mic sau egal 1 luni1 lună mai mic D mai mic sau egal 3 luni3 luni mai mic D mai mic sau egal 6 luni6 luni mai mic D mai mic sau egal 12 luni12 luni mai mic D
0123456
Creanţe comercialeE1
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE2
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE3
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE4
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE5
Credite de trezorerieE6
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE7
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE8
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului intre 31 şi 90 de zileE9
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE10
Credite de consum şi vânzări în rate:E11
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferent creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE12
- principalul şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE13
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE14
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE15
Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior:E16
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE17
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE18
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE19
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE20
Credite pentru finanţarea stocurilor şl pentru echipamente:E21
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE22
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plată dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE23
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului intre 31 şi 90 de zileE24
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE25
Credite pentru investiţii imobiliare:E26
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE27
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE28
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE29
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE30
Alte credite acordate clientelei:E31
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE32
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE33
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE34
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE35
Credite la termen acordate instituţiilor financiareE36
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE37
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE38
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE39
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE40
Conturi curente debitoareE41
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care nu se înregistrează întârzieri la plata dobânzii şi/sau principaluluiE42
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zileE43
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE44
- principalul curent şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestuia, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE45
Creanţe restante nedepreciateE46
- creanţe restante nedepreciate (principalul restant şi dobânda restantă) şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestora, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mici de 30 de zileE47
- creanţe restante nedepreciate (principalul restant şi dobânda restantă) şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestora, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului între 31 şi 90 de zileE48
- creanţe restante nedepreciate (principalul restant şi dobânda restantă) şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente acestora, aferente creditelor pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii şi/sau rambursarea principalului mai mari de 91 de zileE49
TotalE54
   
Persoană de contact
..............................................................
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
..............................................................
(nume, prenume, semnătură)