Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 29 din 28.dec.2011
Monitorul Oficial, Partea I 933 29.dec.2011
Intrare în vigoare la 29.dec.2011
privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

   Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se depune de către instituţiile de credit, persoane juridice române, la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, împreună cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar al anului 2011, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar al anului 2011.
    (3) Situaţia menţionată la alin. (1) se depune de către sucursalele din România ale instituţiilor cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene şi de cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu informaţiile suplimentare privind activitatea proprie, prevăzute la pct. 241 din respectivele reglementări, la autorităţile şi în termenele prevăzute la alin. (2). În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depoziţiilor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie, însoţite de situaţia menţionată la alin. (1).
    (4) În cazul în care ultima zi a termenelor de depunere prevăzute la alin. (2) este o zi nelucrătoare, situaţiile respective se vor depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia."
   2. Anexa nr. 1 "Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit" se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   p.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 28 decembrie 2011.
    Nr. 29.

   ANEXĂ
 

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

   1. Punctul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "171. Imobilizările corporale şi necorporale, precum şi stocurile achiziţionate în valută, capitalul social subscris în valută, capitalul de dotare vărsat în valută şi celelalte elemente de capitaluri proprii, precum şi cheltuielile şi veniturile aferente operaţiunilor în valută se contabilizează în moneda naţională prin intermediul contului «Contravaloarea poziţiei de schimb»."
   2. Punctul 202 cuprinzând "Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit" se modifică şi se completează după cum urmează:
   a) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 58 "Rezultatul reportat", la contul sintetic de gradul II - 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii", se introduc trei conturi sintetice bifuncţionale de gradul III, după cum urmează:
    "- 58171 «Rezultatul reportat din provizioane specifice»
    - 58172 «Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puţin ajustarea la inflaţie»
    - 58173 «Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29».";
   b) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 99 "Alte conturi în afara bilanţului", se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I - 995 "Filtre prudenţiale".
   3. Punctul 204 cuprinzând "Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit" se modifică şi se completează după cum urmează:
   a) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 58 "Rezultatul reportat", conţinutul contului sintetic de gradul II - 5813 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5813 - ajustări aferente primului an de aplicare a IAS 29, care au fost înregistrate în baza Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001.";
   b) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 58 "Rezultatul reportat", la contul sintetic de gradul II - 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii", se introduc conturile sintetice bifuncţionale de gradul III - 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice", 58172 "Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puţin ajustarea la inflaţie" şi 58173 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29", cu următorul conţinut:
    "58171 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii reprezentând diferenţele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajustările pentru depreciere evidenţiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit prevederilor IFRS, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite provizioane specifice;
    58172 - rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii, mai puţin ajustarea la inflaţie, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări, cum sunt: ajustări aferente provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, altele decât cele înregistrate în contul 58171; ajustări determinate de trecerea la aplicarea metodei dobânzii efective; repunerea în conturi bilanţiere a creanţelor evidenţiate în afara bilanţului care îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active; ajustări provenite din retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire şi alte ajustări;
    58173 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS ca bază a contabilităţii, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.";
   c) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", contul sintetic de gradul I - 767 "Venituri din recuperări de creanţe" îşi modifică conţinutul şi va avea următorul cuprins:
    "767 - venituri reprezentând recuperări din creanţe derecunoscute.";
   d) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 99 "Alte conturi în afara bilanţului", se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I - 995 "Filtre prudenţiale", cu următorul conţinut:
    "995 - filtre prudenţiale reprezentând diferenţele pozitive dintre ajustările prudenţiale de valoare/pierderile aşteptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile începând cu exerciţiul financiar al anului 2012 şi ajustările pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunzătoare activelor financiare care intră sub incidenţa respectivelor metodologii".
   4. Referirile din cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, la contul sintetic de gradul I - 611 "Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor" se vor citi ca referiri la contul sintetic de gradul I - 611 "Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor".