Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 12.ian.2012
Monitorul Oficial, Partea I 55 24.ian.2012
Intrare în vigoare la 23.feb.2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

    Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 21, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) preţul ajustat (%) al activelor eligibile denominate în lei sau în valută, la data tranzacţiei, rotunjit la 3 zecimale;".
   2. La articolul 21, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) preţul de răscumpărare (%) pentru:
    (i) activele eligibile denominate în lei, se va calcula după următoarea formulă:
   

    (ii) activele eligibile denominate în valută, se va calcula după următoarea formulă:

   

    Cursul de schimb folosit este cursul publicat de Banca Naţională a României în ziua bancară anterioară.
    Valoarea totală de răscumpărare se stabileşte după următoarea formulă:

   

    unde:
    d = rata operaţiunii repo/reverse repo (pcpa);
    n = număr de zile;".
   3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) După anunţarea rezultatelor licitaţiei potrivit art. 39 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat, cu modificările ulterioare, participanţii eligibili cărora le-au fost acceptate ofertele vor transmite Direcţiei operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României o notificare prin care aceştia consimt să garanteze creditul adjudecat şi dobânda aferentă, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (conform anexei nr. 6), şi vor iniţia în sistemul SaFIR înregistrarea garanţiilor conform regulilor de sistem."
   4. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru înregistrarea şi decontarea creditelor colateralizate, participanţii eligibili vor aloca codul de operaţiune definit în anexa nr. 6."
   5. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După constituirea garanţiei, Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României va proceda la acordarea creditului."
   6. La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) preţul de vânzare/cumpărare (%) al titlurilor de stat denominate în lei sau în valută, la data tranzacţiei, rotunjit la 3 zecimale;".
   7. La anexa nr. 1 "Contract-cadru pentru tranzacţii repo/reverse repo nr . ........ din ......", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Banca Naţională a României efectuează tranzacţii repo/reverse repo cu ................................................. (participantul eligibil) în condiţiile stabilite prin licitaţiile organizate de Banca Naţională a României sau, pe baze bilaterale, cu privire la:
    - elementele de identificare a activelor eligibile;
    - numărul de active eligibile tranzacţionate;
    - preţul ajustat (%) al activelor eligibile;
    - rata operaţiunii repo/reverse repo;
    - preţul de răscumpărare (%);
    - datele la care se efectuează vânzările şi, respectiv, răscumpărările de active eligibile."
   8. La anexa nr. 1 "Contract-cadru pentru tranzacţii repo/reverse repo nr. ... din ...................... ", punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
    (2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
    (3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării."
   9. Anexa nr. 2 "Oferta de participare la licitaţia din data de .................................... pentru cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   10. La anexa nr. 3 "Contract-cadru de creditor colateralizat nr.  din ", punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
    (2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
    (3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării."
   11. La anexa nr. 4 "Contract de gaj pentru credit colateralizat nr.  din ", punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. - (1) Prezentul contract de gaj a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
    (2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract de gaj pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
    (3) Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării."
   12. Anexa nr. 6 "Notificare pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de ... ." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   13. La anexa nr. 7 "Contract-cadru pentru tranzacţii de swap valutar nr.  din ", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
    (2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
    (3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării."
   14. Anexa nr. 8 "Oferta de participare la licitaţia din data de  pentru swap valutar ... ." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   15. La anexa nr. 10 "Contract-cadru de credit lombard nr. ... din ... ...", punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
    (2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
    (3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării."
   Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 12 ianuarie 2012.
    Nr. 2.

   ANEXA Nr. 11)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 8/2006)

    ___________
   1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    Antet participant eligibil
    Nr. ........... data .....................

    OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ... ... ... ... PENTRU CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE-REPO/REVERSE REPO

    Nr. de referinţă al licitaţiei:
    Cod operaţiune*):
   
OPŢIUNI
123
Tipul activelor eligibile:
Cod ISIN:
Data scadenţei emisiunii/cuponului:
Nr. active eligibile (buc.):
Val. nominală unitară:
Valuta de emisiune pentru valoarea nominală:
Val. nominală totală:
Preţul ajustat (%):
Data vânzării:
Val. totală de vânzare (lei):
Rata Repo/Reverse Repo (%)
Preţul de răscumpărare (%):
Data răscumpărării:
Val. totală de răscumpărare (lei):
   
PARTICIPANT ELIGIBIL: ............................
Persoane autorizate: ..............................
Numele şi prenumele: ...............................
Funcţia:
(Semnăturile autorizate şi ştampila conform prevederilor legale)
(L.S.)
   NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă se va transmite o singură opţiune.
    ___________
   *) Codul operaţiunii este referinţa acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului-cadru+L (sau B) X+data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:
   - L sau B se stabileşte în funcţie de tipul operaţiunii: L în cazul licitaţiei, B în cazul operaţiunilor bilaterale.
   - X = identificator numeric unic asociat, de ambele părţi, fiecărei operaţiuni repo-reverse repo cu Banca Naţională a României, din ziua respectivă; în cazul operaţiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie în parte.

   ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 8/2006)

    Antet participant eligibil

    NOTIFICARE
pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de ... ... ... ....

    Participantul eligibil .......................... se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naţionale a României următoarele active eligibile, după cum urmează:
    Opţiunea nr. 1: .................................. (suma adjudecată) RON
    Cod operaţiune*) ...............................

   
Nr. crt.Cod ISINData scadenţei emisiunii/cuponuluiNumăr active eligibile (buc.)Valoare nominală unitarăValuta de emisiune pentru valoarea nominalăValoare nominală totalăPreţ ajustat (%)Valoare totală garanţii
0123456=3*478=6*7/100
xTOTAL:xxxx
    Opţiunea nr. 2: ............................. (suma adjudecată) RON
    Cod operaţiune*) ..................................

   
Nr. crt.Cod ISINData scadenţei emisiunii/cuponuluiNumăr active eligibile (buc.)Valoare nominală unitarăValuta de emisiune pentru valoarea nominalăValoare nominală totalăPreţ ajustat (%)Valoare totală garanţii
0123456=3*478=6*7/100
xTOTAL:xxxx
    Opţiunea nr. 3: ............................... (suma adjudecată) RON
    Cod operaţiune*) ..........................
   
Nr. crt.Cod ISINData scadenţei emisiunii/cuponuluiNumăr active eligibile (buc.)Valoare nominală unitarăValuta de emisiune pentru valoarea nominalăValoare nominală totalăPreţ ajustat (%)Valoare totală garanţii
0123456=3*478=6*7/100
xTOTAL:xxxx
    Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. /zz.ll.aaaa.
    ___________
   *) Codul operaţiunii este referinţa contractului-cadru de credit colateralizat utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde:
    numărul contractului-cadru + L X + data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:
   - L = licitaţie
   - X = identificator numeric unic asociat, de ambele părţi, fiecărei operaţiuni de credit colateralizat cu Banca Naţională a României, din ziua respectivă; acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie în parte.

   
PARTICIPANT ELIGIBIL
Persoane autorizate: ..................................
Numele şi prenumele: ...............................
Funcţia: ...................................................
(Semnăturile autorizate şi stampila conform prevederilor legale)
(L.S.)
Data
   ANEXA Nr. 3*)
  (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 8/2006)

    ___________
   *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

    Antet participant eligibil
    Nr. ... ... ... .. data ... ... ... ... ... ... ... ... ..

    OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ......... PENTRU SWAP VALUTAR

    Nr. de referinţă al licitaţiei:
   
OPŢIUNI
123
Tipul valutei:
Suma valutei tranzacţionate:
Cursul de schimb la vedere al valutei tranzacţionate (lei):
Valoarea totală a operaţiunii rezultată din tranzacţia la vedere (lei):
Data la care se efectuează tranzacţia la vedere:
Puncte swap:
Cursul de schimb la termen al valutei tranzacţionate (lei):
Valoarea totală a operaţiunii rezultată din tranzacţia la termen (lei):
Data la care se efectuează tranzacţia la termen:
Banca corespondentă pentru valută:
Cont de corespondent pentru valută:
   
PARTICIPANT ELIGIBIL: ............................
Persoane autorizate: ..............................
Numele şi prenumele: ...............................
Funcţia:
(Semnături autorizate şi ştampila conform prevederilor legale)
(L.S.)
   NOTĂ: În cazul licitaţiei la rata fixă se va transmite o singură opţiune.