Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 24 din 21.mar.2018
Monitorul Oficial, Partea I 273 28.mar.2018
Intrare în vigoare la 28.mar.2018
Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

România se înscrie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au obligaţia adoptării monedei euro, ceea ce înseamnă practic participarea cu drepturi depline la Uniunea Economică şi Monetară, odată cu îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare, respectiv a criteriilor de convergenţă nominală, juridică şi reală.
    Acestea din urmă nu sunt menţionate explicit în legislaţia relevantă a Uniunii Europene, însă devin din ce în ce mai importante în aprecierea gradului de pregătire a unui stat pentru adoptarea monedei unice. De altfel, rapoartele de convergenţă elaborate o dată la doi ani de Banca Centrală Europeană şi de Comisia Europeană pun accent din ce în ce mai mare pe convergenţa reală.
    Astfel, în perioada premergătoare adoptării monedei unice, economia naţională trebuie să parcurgă ajustările necesare integrării în zona euro, marcate de reforme structurale ample, cu efecte asupra competitivităţii sale generale. Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, însă stabilirea unei date concrete în această privinţă presupune realizarea unor analize aprofundate, în special în ceea ce priveşte convergenţa reală, structurală şi instituţională, domenii în care sunt necesare progrese importante.
    În acest context se impune luarea unor măsuri de urgenţă, cu privire la constituirea unui organism având ca obiectiv realizarea unui plan naţional pentru trecerea la moneda euro, care să stabilească o serie de acţiuni concrete pe mai multe paliere, tehnice, organizatorice, juridice şi de comunicare, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv.
    În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Comisia Naţională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro, denumită în continuare Comisia Naţională, organism consultativ, fără personalitate juridică, în vederea identificării acţiunilor şi a promovării reformelor necesare modernizării economiei româneşti pentru trecerea la moneda euro.
   (2) La baza activităţii Comisiei Naţionale se află exprimarea liberei opinii, promovarea consensului şi asigurarea caracterului unui proiect deschis.
   (3) Comisia Naţională are rolul de a pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere şi de adoptare a monedei euro, precum şi acţiunile necesare pentru pregătirea economiei şi societăţii româneşti, asumate prin consens de toţi participanţii la acest proces, care se includ în Planul naţional de adoptare a monedei euro.
   (4) Comisia Naţională îşi desfăşoară activitatea independent, pe baza programelor proprii de activitate.
   (5) Comisia Naţională încurajează diversitatea opiniilor şi a punctelor de vedere formulate, sens în care asigură realizarea unui consens privind liniile de bază ale Planului naţional de adoptare a monedei euro, inclusiv elaborarea de recomandări şi variante alternative de transpunere a acestuia în practică.
   (6) În activitatea sa, Comisia Naţională utilizează studii, strategii şi lucrări realizate de instituţii guvernamentale, instituţii de cercetare şi învăţământ, fundaţii având caracter ştiinţific, bănci, asociaţii profesionale, organizaţii sindicale şi patronale.
   Art. 2. - (1) Comisia Naţională este condusă de prim- ministru şi de preşedintele Academiei Române, în calitate de copreşedinţi, respectiv de guvernatorul Băncii Naţionale a României şi un viceprim-ministru desemnat de prim-ministru, prin decizie, în calitate de vicepreşedinţi.
   (2) Comisia Naţională este alcătuită din:
   a) 2 reprezentanţi ai Consiliului de Programare Economică şi alţi experţi independenţi, desemnaţi de prim-ministru, prin decizie, în condiţiile legii;
   b) 2 reprezentanţi ai Academiei Române;
   c) câte un expert desemnat de fiecare partid politic parlamentar;
   d) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale;
   e) câte un reprezentant al confederaţiilor patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional;
   f) ministrul finanţelor publice;
   g) ministrul delegat pentru afaceri europene;
   h) un reprezentant al Băncii Naţionale a României;
   i) preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară;
   j) 5 personalităţi ale ştiinţei, culturii şi vieţii academice universitare, desemnate de prim-ministru, prin decizie, la propunerea Consiliului de Programare Economică;
   k) 5 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile cu experienţă în domeniul economic, desemnaţi de prim-ministru, prin decizie, la propunerea Academiei Române;
   l) câte un reprezentant al structurilor asociative ale consiliilor judeţene, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
   m) preşedintele Institutului Naţional de Statistică;
   n) preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză.
   (3) La şedinţele Comisiei Naţionale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii publice şi experţi.
   Art. 3. - Comisia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
   a) elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;
   b) evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;
   c) evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;
   d) pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;
   e) monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru trecerea la moneda euro, modificarea/compatibilizarea sistemului de plăţi şi a contabilităţii naţionale;
   f) identificarea acţiunilor necesare şi a entităţilor care să fie implicate în organizarea de campanii de informare a publicului larg privind adoptarea euro, dezvoltarea şi actualizarea unor site-uri dedicate şi înfiinţarea de puncte info help-desk pentru cetăţeni şi companii. Comisia Naţională se va asigura că publicul este informat clar, obiectiv, în timp util şi cu acurateţe ridicată despre adoptarea monedei euro;
   g) stabilirea şi monitorizarea elementelor specifice, respectiv circulaţia paralelă a monedei naţionale şi a euro, precum şi a afişării preţurilor în moneda naţională şi în euro;
   h) întocmirea rapoartelor de lucru periodice şi transmiterea acestora către instituţiile implicate.
   Art. 4. - (1) Consiliul de Programare Economică are rolul de coordonator metodologic şi ştiinţific, asigurând integritatea punctelor de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor Comisiei Naţionale.
   (2) În coordonarea Comisiei Naţionale se înfiinţează grupuri tematice de lucru formate din experţi din principalele instituţii implicate în procesul de adoptare a monedei euro, după cum urmează:
   a) grupul pentru finanţe publice, problematica monetară şi stabilitate financiară;
   b) grupul privind reforma şi modernizarea pieţei muncii, a educaţiei şi sănătăţii;
   c) grupul responsabil cu aspectele legislative;
   d) grupul responsabil cu informarea publică şi protecţia consumatorilor.
   (3) Experţii îşi desfăşoară activitatea prin detaşare, în condiţiile legii, la Comisia Naţională de Prognoză.
   (4) Experţii din grupurile tematice de lucru sunt membri ai Comisiei Naţionale şi participă la lucrările acesteia.
   Art. 5. - (1) Comisia Naţională se întruneşte bilunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea ambilor sau a unuia dintre copreşedinţi.
   (2) Comisia Naţională prezintă spre asumare politică de către partidele politice parlamentare, până la data de 15 noiembrie 2018, calendarul de trecere la moneda euro şi Planul naţional de adoptare a monedei euro.
   (3) Ulterior asumării politice, conform alin. (2), instituţiile publice abilitate vor supune aprobării Guvernului şi Parlamentului proiectele de acte normative necesare implementării măsurilor de adoptare a monedei euro.
   (4) În perioada de funcţionare a Comisiei Naţionale, Comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2016, îşi suspendă activitatea, respectiv până la data de 31 decembrie 2018.
   (5) Secretariatul Comisiei Naţionale este asigurat de Comisia Naţională de Prognoză, care arhivează documentele de lucru şi materialele-suport.
   (6) Comisia Naţională îşi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare în cadrul primei şedinţe.
   Art. 6. - (1) Cheltuielile legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea specifică a Comisiei Naţionale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.
   (2) Secretariatul General al Guvernului asigură spaţiile necesare desfăşurării activităţii Comisiei Naţionale şi a grupurilor tematice de lucru, precum şi birotica necesară.
   (3) Preşedintele Academiei Române beneficiază, în perioada exercitării calităţii de copreşedinte al Comisiei Naţionale, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 80% din indemnizaţia stabilită de lege pentru funcţia de ministru, suportată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
   
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ioana-Andreea Lambru
Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză,
Ion Ghizdeanu
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 21 martie 2018.
    Nr. 24.