Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 13.dec.2019
Monitorul Oficial, Partea I 1021 19.dec.2019
Intrare în vigoare la 19.dec.2019
Regulamentul nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (3), art. 16, 24, 28, 30, ale art. 34 alin. (1), ale art. 42, 47, 57, art. 69 alin. (1) şi (3) şi ale art. 71 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informaţiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică şi pentru înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul art. 5 alin. (5) din Directiva (UE) 2015/2366 şi Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanţii comparabile, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Directiva (UE) 2015/2366,
    în temeiul dispoziţiilor art. 117 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
  Domeniul de aplicare şi obiectul

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române cu sediul real în România, denumite în continuare instituţii emitente de monedă electronică.
   (2) Prezentul regulament stabileşte:
   a) cerinţele şi documentaţia ce trebuie prezentate Băncii Naţionale a României în vederea autorizării instituţiilor emitente de monedă electronică;
   b) cerinţe privind persoanele care intenţionează să deţină sau să cedeze participaţii calificate la instituţiile emitente de monedă electronică;
   c) metodologia de calcul al necesarului de fonduri proprii şi cerinţe cu privire la calculul fondurilor proprii disponibile ale unei instituţii emitente de monedă electronică aferente activităţii cu monedă electronică;
   d) cerinţele de aprobare ori informare prealabilă şi cele de notificare a Băncii Naţionale a României privind modificările intervenite în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică;
   e) cerinţele de raportare ale instituţiilor emitente de monedă electronică.
   Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută de Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.
   (2) Volumul mediu al monedei electronice în circulaţie al unei instituţii emitente de monedă electronică reprezintă media aritmetică a obligaţiilor financiare legate de moneda electronică emisă de instituţia emitentă de monedă electronică şi aflată în circulaţie, la finele fiecărei zile calendaristice pe parcursul ultimelor 6 luni calendaristice, şi calculată pentru fiecare lună calendaristică în prima zi calendaristică a acesteia.
   (3) În înţelesul prezentului regulament, persoanele care deţin indirect participaţii la o instituţie emitentă de monedă electronică sunt acele persoane care deţin o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie emitentă de monedă electronică, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acestea exercită controlul.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Cerinţe privind informaţiile şi documentaţia

   Art. 3. - (1) Persoana juridică română care intenţionează să emită monedă electronică în calitate de instituţie emitentă de monedă electronică şi, după caz, să presteze servicii de plată, trebuie să solicite Băncii Naţionale a României autorizarea şi să furnizeze în susţinerea cererii informaţii conforme cu realitatea, actualizate, complete, clare şi relevante pentru activităţile cu monedă electronică şi, dacă este cazul, serviciile de plată pe care intenţionează să le presteze.
   (2) Solicitanţii trebuie să probeze cu documente adecvate şi actuale informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României.
   (3) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile furnizate în acord cu prevederile alin. (1), prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale ori străine, după caz.
   (4) Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informaţiilor necesare în cadrul procesului de autorizare, în anticiparea unei cereri formale, se poate solicita Băncii Naţionale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării şi clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită.
   (5) Datele personale transmise Băncii Naţionale a României vor fi prelucrate de aceasta în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal.
   Art. 4. - (1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română, iar pentru actele cu caracter oficial redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată.
   (2) În situaţia în care solicitantul invocă imposibilitatea obţinerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului, însoţită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Naţională a României analizează şi decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant.
   (3) Documentaţia transmisă Băncii Naţionale a României în aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 210/2019 referitoare la procedura de notificare pentru desfăşurarea activităţii în afara teritoriului României de către instituţii emitente de monedă electronică autorizate de Banca Naţională a României trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză.
   (4) Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.
   (5) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situaţie.
   (6) În cazul certificatelor de cazier judiciar, certificatelor de cazier fiscal sau altor documente echivalente, se vor prezenta documentele eliberate de autorităţile competente din ţările în care persoanele în cauză au avut în ultimii 3 ani stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa şi/sau au desfăşurat activitate.
   (7) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.
   (8) Solicitantul va structura potrivit art. 28 informaţiile din documentaţia transmisă în susţinerea cererii de autorizare şi va menţiona documentele prezentate într-un opis.
   (9) Prevederile din prezentul regulament referitoare la conducerea unei alte persoane decât solicitantul vizează persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt împuternicite să conducă, să coordoneze activitatea zilnică şi să angajeze răspunderea respectivei persoane.
   (10) În scopul aplicării cerinţelor referitoare la autorizarea instituţiilor emitente de monedă electronică, procesele, procedurile, sistemele, mecanismele şi măsurile implementate se referă la cele existente şi, în cazul în care acestea nu au fost implementate, la cele pe care instituţia urmează să le implementeze. În cazul în care procesele, procedurile, sistemele, mecanismele şi măsurile nu au fost încă implementate, solicitantul va preciza termenul estimat pentru implementare, ce nu poate depăşi data începerii activităţii.
   (11) Pentru facilitarea analizării de către Banca Naţională a României, solicitantul va prezenta documentaţia în susţinerea cererii de autorizare şi în format electronic, stocată într-o formă accesibilă pentru consultare.
   (12) Banca Naţională a României analizează documentele şi informaţiile primite potrivit prezentului regulament din perspectiva cerinţelor aflate în aria sa de competenţă prevăzute de Legea nr. 210/2019, respectiv de Legea nr. 209/2019, precum şi de prezentul regulament şi de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Cerinţe operaţionale şi elemente privind evaluarea

   Art. 5. - Banca Naţională a României evaluează în procedura de autorizare şi, ulterior, în exercitarea competenţelor de supraveghere, dacă solicitantul îndeplineşte cerinţele aplicabile prevăzute în Legea nr. 210/2019 şi, după caz, în Legea nr. 209/2019, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute în prezenta secţiune.
   Art. 6. - În aplicarea art. 17 din Legea nr. 210/2019 cerinţa privind nivelul minim de capital iniţial se va determina în echivalent lei utilizându-se cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Naţională a României.
   Art. 7. - (1) Solicitantul trebuie să specifice tipul de activităţi cu monedă electronică pe care intenţionează să le desfăşoare, respectiv emitere, răscumpărare şi, după caz, distribuţie de monedă electronică şi, dacă intenţionează să presteze servicii de plată, să furnizeze o descriere a tipurilor de servicii de plată avute în vedere, să fundamenteze în mod corespunzător încadrarea pe care o face în activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 şi să precizeze dacă acestea sunt legate de emiterea de monedă electronică sau sunt independente de emiterea de monedă electronică.
   (2) Solicitantul trebuie să demonstreze că poate realiza activităţile propuse cu respectarea cerinţelor aplicabile din Legea nr. 210/2019 şi prezentul regulament, respectiv din Legea nr. 209/2019 şi regulamentul emis în aplicarea acesteia.
   (3) Din planul de afaceri trebuie să rezulte că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele şi procedurile adecvate şi proporţionale care să-i permită atingerea obiectivelor propuse şi desfăşurarea în condiţii de prudenţă a activităţilor cu monedă electronică şi, după caz, a serviciilor de plată.
   Art. 8. - (1) Calitatea persoanelor care deţin, direct sau indirect, participaţii calificate la o instituţie emitentă de monedă electronică trebuie să corespundă cerinţelor asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei emitente de monedă electronică.
   (2) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea persoanelor care deţin participaţii calificate este adecvată, potrivit următoarelor criterii cumulative:
   a) reputaţia;
   b) capacitatea instituţiei emitente de monedă electronică de a respecta cerinţele legale;
   c) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului.
   (3) Banca Naţională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 39 doar persoana/persoanele care deţine/deţin în mod direct participaţii calificate şi persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate la instituţia emitentă de monedă electronică vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari de participaţii calificate din lanţul de deţinători de participaţii calificate identificaţi pe linie de control.
   (4) Banca Naţională a României decide cu privire la necesitatea evaluării deţinătorilor intermediari de participaţii calificate, inclusiv pornind de la informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia şi comunică solicitantului informaţiile ce trebuie transmise. În această situaţie devin incidente dispoziţiile art. 25 alin. (2), ori, după caz, ale art. 25 alin. (5) din Legea nr. 210/2019.
   Art. 9. - (1) La evaluarea reputaţiei persoanelor care deţin participaţii calificate sunt avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. a), cel puţin următoarele aspecte şi situaţii care vizează persoanele respective:
   a) condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea;
   b) hotărâri definitive, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea cadrului legislativ şi care au relevanţă pentru procesul de evaluare;
   c) procedură de insolvenţă, faliment sau alta similară încheiată sau în derulare;
   d) investigaţii de natură penală în derulare;
   e) investigaţii sau măsuri ori sancţiuni aplicate, în materie administrativă sau civilă, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau a oricăror prevederi relevante pentru evaluare.
   (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), la evaluarea reputaţiei persoanelor care deţin participaţii calificate, Banca Naţională a României poate avea în vedere şi alte aspecte şi situaţii pe care le consideră relevante, fără a se limita la:
   a) refuzul înregistrării, autorizării, acordării calităţii de membru sau licenţierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie;
   b) revocarea, retragerea sau anularea înregistrării, a autorizării, a calităţii de membru sau a licenţierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie;
   c) excluderea de către un organism de reglementare în domeniul financiar, o autoritate publică sau de către un organism profesional;
   d) deţinerea unei poziţii cu responsabilităţi relevante într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigaţii, sancţiuni sau al altei măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupţie, fraudă, înşelăciune, spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte fapte şi infracţiuni în domeniul financiar;
   e) demiterea sau eliberarea dintr-o poziţie de fiduciar sau o situaţie similară.
   (3) Dacă persoana care deţine participaţii calificate este persoană juridică, cerinţa de reputaţie trebuie să fie îndeplinită atât de persoana juridică, cât şi de persoanele care asigură conducerea activităţii acesteia.
   (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relaţie cu orice persoană controlată sau condusă de persoana care deţine participaţii calificate.
   (5) Banca Naţională a României evaluează relevanţa situaţiilor cum sunt cele prevăzute la alin. (1) şi (2), de la caz la caz, având în vedere circumstanţele caracteristice fiecărei situaţii, precum şi faptul că asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanţă.
   Art. 10. - La evaluarea reputaţiei, Banca Naţională a României are în vedere şi dacă persoana care deţine participaţii calificate la solicitant:
   a) deţine participaţii calificate la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
   b) este o persoană ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
   c) este o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.
   Art. 11. - (1) În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. b), Banca Naţională a României evaluează dacă persoanele care deţin participaţii calificate au capacitatea de a finanţa participaţia şi de a menţine soliditatea financiară pentru a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a instituţiei emitente de monedă electronică.
   (2) Evaluarea capacităţii de finanţare a participaţiei şi de menţinere a solidităţii financiare se realizează cu luarea în considerare a obiectivului declarat al participării persoanei la capitalul instituţiei emitente de monedă electronică şi cu politica sa privind această participare, iar în cazul acţionarului/asociatului ce urmează să deţină controlul asupra instituţiei emitente de monedă electronică, cu obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate.
   Art. 12. - (1) La evaluarea calităţii unei persoane care deţine participaţii calificate sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de circumstanţele caracteristice fiecărei situaţii, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. c), cel puţin următoarele aspecte:
   a) persoana este suspectată, pe plan intern ori internaţional, ca fiind terorist ori că finanţează acte de terorism;
   b) persoana este stabilită într-un stat sau teritoriu care se află pe listele publicate de Comisia Europeană, FATF - GAFI - Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Moneyval sau alte organisme internaţionale şi care cuprind ţările cu grad înalt de risc ori cu deficienţe majore în regimul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
   c) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informat Banca Naţională a României, într-un regim de confidenţialitate care permite utilizarea informaţiei de către banca centrală, că persoana este expusă la risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
   (2) În aplicarea alin. (1), Banca Naţională a României are în vedere şi dacă oricare dintre următoarele persoane se regăseşte într-una dintre situaţiile de la alin. (1):
   a) persoanele care conduc activitatea persoanelor juridice care deţin participaţii calificate la solicitant;
   b) persoanele juridice care participă, direct sau indirect, la capitalul persoanelor juridice care deţin participaţii calificate la solicitant;
   c) persoanele care gestionează activele, beneficiarii sau participanţii/investitorii în cazul entităţilor fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate la solicitant în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile de investiţii sau fiduciile;
   d) beneficiarii reali ai persoanelor ce deţin participaţii calificate la solicitant, definiţi de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 13. - În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. c), solicitantul trebuie să demonstreze că fondurile utilizate pentru participarea la capital provin din surse licite.
   Art. 14. - (1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată au o bună reputaţie şi dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate pentru desfăşurarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată.
   (2) În aplicarea alin. (1), Banca Naţională a României poate realiza interviuri profesionale cu persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată.
   (3) Responsabilităţile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată pot fi exercitate numai de persoane fizice.
   (4) Persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată alocă suficient timp pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în această calitate.
   (5) La evaluarea cerinţei de la alin. (4), Banca Naţională a României are în vedere, în funcţie de natura, extinderea şi complexitatea activităţii entităţii următoarele:
   a) timpul estimat de solicitant ca fiind necesar pentru îndeplinirea de către persoana în cauză a atribuţiilor încredinţate;
   b) deţinerea de responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul altor entităţi;
   c) exercitarea oricăror altor profesii şi activităţi;
   d) timpul de călătorie necesar pentru exercitarea de către persoana în cauză a activităţilor la care se face referire la lit. a), b) şi c), în cazul în care se află în oraşe sau ţări diferite;
   e) necesitatea alocării de timp pentru pregătirea profesională pe bază continuă.
   (6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile şi persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor din state terţe ale instituţiilor emitente de monedă electronică.
   Art. 15. - (1) La evaluarea reputaţiei persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Naţională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 9 alin. (1), (2) şi (5) şi art. 10 lit. a) şi b), precum şi orice măsuri disciplinare, inclusiv demiterea dintr-o funcţie de conducere.
   (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relaţie cu orice entitate condusă de persoana responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată.
   Art. 16. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de instituţia emitentă de monedă electronică.
   (2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Naţională a României are în vedere şi dacă planul de activitate şi planul de afaceri prezentate şi semnate de acestea au la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism.
   (3) Cel puţin una dintre persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată pe teritoriul României trebuie să ateste cunoaşterea limbii române.
   Art. 17. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de un cadru de organizare şi administrare a activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată riguros conceput şi de mecanisme de control intern care să asigure efectuarea de verificări permanente şi periodice, inclusiv proceduri administrative, de gestionare a riscurilor şi contabile adecvate, cuprinzătoare şi adaptate la natura, extinderea şi complexitatea activităţilor cu monedă electronică desfăşurate şi, după caz, a serviciilor de plată prestate.
   (2) Potrivit naturii, extinderii şi complexităţii activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, a serviciilor de plată prestate, mecanismele de control intern cuprind, după caz, funcţia de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.
   (3) Solicitantul asigură evaluarea de către funcţia independentă de audit intern a eficacităţii şi eficienţei cadrului aferent controlului intern, respectiv dacă politicile şi procedurile solicitantului sunt conforme cu cerinţele cadrului legal şi de reglementare şi dacă toate activităţile pe care le desfăşoară sunt conforme cu aceste politici şi proceduri.
   (4) În funcţie de natura, extinderea şi complexitatea activităţii desfăşurate, solicitanţii pot externaliza sarcini operaţionale legate de controlul intern.
   (5) În aplicarea alin. (4), solicitanţii trebuie să monitorizeze în mod adecvat activităţile externalizate şi să se asigure că administrează riscurile aferente acestei externalizări. Responsabilul cu funcţia de control intern şi organul de conducere rămân în continuare responsabili pentru aceste activităţi.
   (6) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către instituţiile emitente de monedă electronică care externalizează funcţii operaţionale potrivit art. 46 alin. (2) şi art. 47-50 din Legea nr. 210/2019, prestează servicii de plată în state terţe prin intermediul agenţilor, potrivit art. 51 din Legea nr. 210/2019 coroborat cu art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 ori prestează în state terţe servicii de distribuţie şi, după caz, de răscumpărare de monedă electronică prin intermediul distribuitorilor, potrivit art. 57 alin. (2) din Legea nr. 210/2019, Banca Naţională a României are în vedere cerinţele din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea.
   Art. 18. - (1) Instituţiei emitente de monedă electronică îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituţie de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019.
   (2) Instituţiile emitente de monedă electronică pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituţii de credit autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru.
   (3) Contul prevăzut la alin. (1) va avea denumire specifică din care să rezulte clar că este un cont de protejare a fondurilor primite de la deţinătorii de monedă electronică.
   Art. 19. - (1) În aplicarea art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019, activele lichide şi de foarte bună calitate includ elementele care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 din art. 336 alin. (1) din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul nr. 575/2013, pentru care cerinţa de capital pentru riscul specific nu depăşeşte 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile aşa cum sunt definite la art. 336 alin. (4) din Regulamentul nr. 575/2013.
   (2) Se consideră active lichide şi de foarte bună calitate şi titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).
   Art. 20. - Instituţia emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019 trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate, defalcat pe:
   a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 18;
   b) fondurile investite în active lichide şi de foarte bună calitate potrivit art. 19.
   Art. 21. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că aplicarea metodei prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019 pentru protejarea fondurilor este adecvată, în sensul asigurării unei protecţii depline a deţinătorilor de monedă electronică.
   (2) Condiţiile minime pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) sunt:
   a) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie furnizată de un asigurător sau de o instituţie de credit, autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru;
   b) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate;
   c) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie expresă, respectiv protecţia furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
   d) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie irevocabilă, respectiv, în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă preţul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia;
   e) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie necondiţionată, respectiv contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei să nu deţină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termenul stabilit.
   Art. 22. - (1) Instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate potrivit art. 21.
   (2) Instituţia emitentă de monedă electronică informează Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcţionat mecanismul de protecţie prevăzut la art. 21.
   Art. 23. - Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de proceduri şi resurse care să asigure, fără efecte adverse asupra sistemelor de plăţi ori asupra utilizatorilor serviciilor de plată:
   a) continuitatea activităţii în caz de producere a unor evenimente care ar conduce la pierderea unor persoane cu atribuţii importante, pierderea unor date importante, incapacitatea de a accesa sediile sau defecţiuni ale sistemelor informatice importante;
   b) executarea tranzacţiilor de plată în derulare şi terminarea contractelor existente în caz de încetare a activităţii de prestare de servicii de plată.
   Art. 24. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de politici, proceduri şi instrumente pentru identificarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor de securitate, care asigură protejarea adecvată a utilizatorilor serviciilor de plată împotriva riscurilor aferente activităţilor prestate, inclusiv a riscului de fraudă şi de utilizare ilegală a datelor sensibile privind plăţile.
   (2) Măsurile de control şi diminuare a riscurilor de securitate trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate tehnică şi de protecţie a datelor, inclusiv în ceea ce priveşte componenta software şi sistemele informatice utilizate de solicitant sau de entităţile la care externalizează operaţiuni.
   Art. 25. - Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de un cadru de control intern care să asigure conformarea la cerinţele în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 26. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică care intenţionează să presteze şi oricare dintre serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 209/2019 determină cel puţin anual nivelul minim al asigurării de răspundere civilă profesională sau al altei garanţii comparabile, cu respectarea condiţiilor, criteriilor, indicatorilor şi a formulei comunicate public de Banca Naţională a României.
   (2) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României are în vedere condiţiile, criteriile, indicatorii şi formula prevăzute de Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanţii comparabile, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Directiva (UE) 2015/2.366.
   (3) Poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională sau garanţia comparabilă trebuie să fie furnizată de un asigurător sau de o instituţie de credit, autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru, care nu face parte din acelaşi grup cu solicitantul.

   CAPITOLUL II
  Autorizarea instituţiilor emitente de monedă electronică

   Art. 27. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică pot emite monedă electronică şi pot presta servicii de plată, după caz, numai ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României, începând cu data înscrierii în registrul prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019.
   (2) Autorizaţia pentru emiterea de monedă electronică şi, după caz, prestarea de servicii de plată emisă de Banca Naţională a României cuprinde activităţile şi serviciile pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentaţia prezentată în susţinerea cererii de autorizare capacitatea instituţiei emitente de monedă electronică de a le desfăşura şi este însoţită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, de confirmarea persoanelor care deţin participaţii calificate în instituţia emitentă de monedă electronică, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, şi de numărul de înscriere în registrul prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019.
   (3) În termen de 5 zile de la data începerii activităţii pentru care a fost autorizată, instituţia emitentă de monedă electronică notifică acest fapt Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi transmite acesteia:
   a) o declaraţie semnată de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituţia emitentă de monedă electronică dispune de un sistem informatic care să îi permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Naţională a României potrivit prezentului regulament;
   b) elementele de identificare ale oricărui auditor care prestează instituţiei emitente de monedă electronică alte servicii decât audit statutar;
   c) numele persoanelor responsabile cu conducerea structurilor organizatorice ale instituţiei emitente de monedă electronică;
   d) numele şi funcţiile persoanelor, din cadrul instituţiei emitente de monedă electronică, responsabile pentru activităţile externalizate;
   e) copii ale contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. s), art. 31 alin. (1) lit. c), art. 32 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) şi art. 40 alin. (1) lit. g).
   (4) În termenul prevăzut la alin. (3) instituţia emitentă de monedă electronică transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor:
   a) datele de contact ale persoanelor responsabile cu acordarea asistenţei clienţilor în caz de fraudă, probleme tehnice şi cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri ca urmare a operaţiunilor neexecutate sau executate incorect;
   b) numele şi funcţiile persoanelor care au acces la datele sensibile privind plăţile;
   c) copii ale contractelor prevăzute la art. 34 lit. g).
   (5) În cazul în care contractele prevăzute la alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. c) conţin modificări comparativ cu versiunile acestora prezentate în procesul de autorizare, instituţiile emitente de monedă electronică furnizează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, respectiv Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor şi explicaţii/fundamentări ale modificărilor intervenite.
   Art. 28. - (1) În aplicarea art. 24 din Legea nr. 210/2019, în vederea obţinerii autorizaţiei de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare a serviciilor de plată, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele informaţii şi documente:
   a) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate, după caz, şi dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului;
   b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
   c) planul de activitate cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 29, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată;
   d) planul de afaceri cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 30, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată;
   e) descrierea elementelor de organizare a activităţii, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 31;
   f) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că societatea nou-constituită deţine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul iniţial sau, în cazul unei societăţi care funcţionează, un raport întocmit de un auditor financiar ori o firmă de audit, în baza verificărilor efectuate în conformitate cu principiile prevăzute de cadrul de reglementare contabilă aplicabil, din care să rezulte că aceasta deţine capital iniţial la nivelul prevăzut de Legea nr. 210/2019; în cazul societăţilor care au obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul financiar sau de firma de audit a acestora;
   g) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 34 alin. (1) şi, după caz, art. 37 din Legea nr. 210/2019 în vederea protejării fondurilor deţinătorilor de monedă electronică şi, respectiv, ale utilizatorilor de servicii de plată, care să cuprindă elementele relevante prevăzute la art. 32 alin. (1) sau, după caz, art. 32 alin. (2);
   h) descrierea cadrului de administrare şi a mecanismelor de control intern, potrivit art. 33;
   i) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată, legate de securitate, potrivit art. 34;
   j) descrierea procesului pentru evidenţa, monitorizarea, urmărirea şi restricţionarea accesului la datele sensibile privind plăţile potrivit art. 35;
   k) descrierea aranjamentelor de asigurare a continuităţii activităţii, care să cuprindă identificarea de către solicitant a operaţiunilor critice, planuri de urgenţă eficace şi o procedură pentru testarea şi revizuirea periodică a caracterului adecvat şi a eficacităţii acestor planuri, potrivit art. 36;
   l) descrierea principiilor şi definiţiilor utilizate pentru colectarea datelor statistice privind activitatea, tranzacţiile şi frauda, care să cuprindă categoriile de date colectate în raport cu clienţii, tipul serviciilor de plată, canalul de iniţiere a plăţii/distribuţie a instrumentului de plată, instrumentele de plată, jurisdicţia şi moneda; aria de acoperire a colectării de date, din perspectiva activităţii şi entităţii implicate, inclusiv sucursale, agenţi şi distribuitori; mijloacele de colectare; obiectivele colectării de date; frecvenţa colectării de date; descrierea modului de formalizare la nivelul instituţiei a sistemului de colectare de date şi a modului în care funcţionează sistemul;
   m) descrierea politicii de securitate aferente serviciilor de plată prestate, potrivit art. 37;
   n) descrierea cadrului de control intern instituit de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit art. 38;
   o) lista persoanelor care deţin participaţii calificate, mărimea participaţiilor deţinute de fiecare dintre acestea şi documentaţia prevăzută la art. 39 pentru persoanele care deţin în mod direct participaţii calificate şi pentru persoanele care au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate;
   p) lista persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată şi, pentru fiecare dintre acestea, documentaţia prevăzută la art. 40;
   q) elementele de identificare a auditorului financiar sau a firmei de audit, inclusiv numele, adresa şi datele de contact, dacă este cazul;
   r) informaţiile referitoare la aranjamentele de audit şi măsurile organizatorice destinate asigurării protejării intereselor deţinătorilor de monedă electronică şi, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată, precum şi emiterii de monedă electronică şi, după caz, prestării de servicii de plată potrivit premiselor descrise la lit. e), g), h) şi i);
   s) valoarea asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanţiei comparabile estimată pentru primul an de activitate, descrierea modului de calcul al acesteia şi copie a proiectului contractului de asigurare sau al celui privind garanţia comparabilă, din care să rezulte respectarea cerinţelor prevăzute la art. 26 în cazul instituţiilor emitente de monedă electronică care prestează oricare dintre serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 209/2019;
   t) descrierea grupului din care face parte solicitantul şi indicarea întreprinderii-mamă;
   u) prezentarea structurii capitalului social şi a drepturilor de vot, inclusiv numele/denumirea şi cota de participare/drepturi de vot ale persoanelor care deţin participaţii în mod direct şi indirect, cu indicarea persoanelor care deţin participaţii calificate şi natura relaţiilor din perspectiva art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.
   (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. i) -m) vizează activitatea de prestare de servicii de plată de către instituţia emitentă de monedă electronică, inclusiv servicii de plată cu monedă electronică.
   (3) Cererile de autorizare formulate de societăţi în curs de constituire intră sub incidenţa prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.
   (4) După dobândirea personalităţii juridice, solicitantul transmite, în completarea documentaţiei, anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f), precum şi alte documente sau informaţii solicitate de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.
   Art. 29. - Planul de activitate prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. c) include cel puţin următoarele:
   a) descrierea activităţilor cu monedă electronică ce urmează a fi efectuate, respectiv emitere, răscumpărare, distribuţie;
   b) dacă este cazul, descrierea detaliată a serviciilor de plată ce urmează a fi efectuate şi fundamentarea încadrării în categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, cu indicarea dacă aceste servicii de plată vor fi furnizate independent de serviciile de emitere de monedă electronică sau dacă sunt legate de emiterea de monedă electronică;
   c) dacă este cazul, declaraţia privind intrarea sau neintrarea în posesia fondurilor utilizatorilor de servicii de plată;
   d) descrierea modului de executare pentru fiecare dintre activităţile cu monedă electronică descrise la lit. a) şi, dacă este cazul, pentru fiecare dintre serviciile de plată descrise potrivit lit. b), inclusiv părţile implicate, termenele de executare, diagrama fluxurilor de fonduri şi aranjamentele de decontare;
   e) opinia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la proiectul contractului dintre emitentul şi deţinătorul de monedă electronică persoană fizică şi la proiectele contractelor-cadru prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 13 din Legea nr. 209/2019 pentru furnizarea de servicii de plată persoanelor fizice, dacă există obligaţia încheierii de astfel de contracte;
   f) numărul estimat al sediilor din care solicitantul intenţionează să presteze servicii de emitere de monedă electronică, servicii de plată sau să desfăşoare activităţi legate de emiterea de monedă electronică sau de prestarea de servicii de plată, dacă este cazul;
   g) descrierea serviciilor operaţionale şi conexe activităţilor cu monedă electronică şi, dacă este cazul, serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze;
   h) dacă solicitantul intenţionează să furnizeze servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, declaraţia privind intenţia solicitantului de a acorda credite prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 209/2019 şi caracteristicile acestora în raport cu cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 209/2019;
   i) declaraţie privind intenţia solicitantului de a desfăşura activităţi cu monedă electronică şi, dacă este cazul, de a presta servicii de plată în alte state membre sau în state terţe;
   j) prezentarea activităţilor comerciale ce se vor desfăşura, altele decât activitatea cu monedă electronică şi, dacă este cazul, de prestare de servicii de plată, cu detalierea tipului şi volumului activităţilor aşteptat pentru primii 3 ani de funcţionare şi a procedurilor ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia emitentă de monedă electronică a obligaţiilor impuse de Legea nr. 210/2019 şi de prezentul regulament, precum şi, după caz, de Legea nr. 209/2019 şi de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi;
   k) în cazul în care solicitantul intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) sau h) din Legea nr. 209/2019, informaţiile necesare calculării valorii minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanţii comparabile estimate pentru primul an de activitate, potrivit art. 26.
   Art. 30. - (1) Planul de afaceri prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. d) include cel puţin următoarele:
   a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziţiei concurenţiale a solicitantului pe segmentul de piaţă pe care instituţia emitentă de monedă electronică intenţionează să desfăşoare activitate, descrierea clientelei şi a canalelor de distribuţie; în cazul în care se intenţionează desfăşurarea activităţilor cu monedă electronică şi, după caz, prestarea de servicii de plată în relaţie cu persoanele fizice, se va prezenta şi opinia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la proiectele materialelor de promovare;
   b) situaţiile financiare anuale aferente ultimilor 3 ani, depuse la organele fiscale sau, în cazul în care pentru solicitant nu a intervenit încă obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la organele fiscale, o descriere succintă a situaţiei financiare a acestuia;
   c) estimările situaţiilor financiare pe următorii 3 ani de activitate;
   d) estimările fondurilor proprii disponibile pentru următorii 3 ani de activitate şi componenţa acestora, cu detalierea elementelor componente ale capitalului iniţial, pentru activitatea de emitere de monedă electronică şi, dacă este cazul, prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019;
   e) estimările necesarului minim de fonduri proprii aferent următorilor 3 ani de activitate, determinat potrivit art. 42 alin. (1), dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare doar activităţi cu monedă electronică, precum şi prin fiecare dintre metodele prevăzute la art. 51 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, dacă solicitantul intenţionează să furnizeze servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, cu detalierea pe componente pentru metoda aleasă de solicitant, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din respectiva lege.
   (2) În aplicarea alin. (1) lit. c), solicitantul transmite pentru următorii 3 ani de activitate:
   a) estimări ale bilanţului, contului de profit şi pierdere şi situaţiilor fluxurilor de trezorerie, atât în scenarii de bază, cât şi în scenarii de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: volumul şi valoarea tranzacţiilor, numărul de clienţi, politica de stabilire a preţurilor, valoarea medie a unei tranzacţii, creşteri aşteptate ale pragului de rentabilitate;
   b) explicaţii privind principalele elemente de venituri şi cheltuieli, datoriile financiare şi activele imobilizate.
   (3) Estimările prevăzute la alin. (1) lit. c) -e) trebuie să fie corelate atât în scenariile de bază, cât şi în scenariile de stres.
   Art. 31. - (1) Descrierea elementelor de organizare a activităţii prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. e) include cel puţin următoarele:
   a) organigrama detaliată a solicitantului şi descrierea atribuţiilor fiecărei structuri;
   b) evoluţia aşteptată a numărului de angajaţi pe următorii 3 ani de activitate;
   c) descrierea politicilor în domeniul externalizării, potrivit art. 17 alin. (6), prezentarea activităţilor externalizate şi a caracteristicilor acestora, identificarea şi datele de contact ale furnizorilor de servicii externalizate şi proiectele contractelor de externalizare din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 46-50 din Legea nr. 210/2019 şi, după caz, a cerinţelor prevăzute la art. 54 şi 55 din Legea nr. 209/2019;
   d) informaţii privind intenţia de utilizare a agenţilor, a distribuitorilor sau de deschidere de sucursale, ce se vor referi cel puţin la: descrierea modalităţii prin care solicitantul se asigură de respectarea cerinţelor legale de către agenţi, distribuitori şi/sau sucursale, prin controale la faţa locului şi raportări cu frecvenţă cel puţin anuală; sistemele informatice, procedurile şi infrastructura folosite de agenţi şi distribuitori; politica de selecţie, monitorizare şi instruire profesională a agenţilor şi distribuitorilor;
   e) indicarea sistemelor de plăţi sau, după caz, a aranjamentelor de plată la care instituţia emitentă de monedă electronică va participa, dacă este cazul;
   f) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică şi, pentru fiecare dintre acestea, o încadrare a naturii relaţiilor din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.
   (2) În cazul în care persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică sunt situate în state terţe şi nu fac obiectul prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e), solicitantul va prezenta şi o analiză a impactului legăturii strânse asupra capacităţii instituţiei emitente de monedă electronică de a furniza la timp informaţii adecvate autorităţilor competente.
   Art. 32. - (1) În cazul optării pentru metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019, respectiv la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puţin următoarele:
   a) denumirea instituţiei de credit la care sunt/urmează să fie deschise conturile pentru protejarea fondurilor, numărul şi funcţiile persoanelor din cadrul instituţiei emitente de monedă electronică care au acces la aceste conturi bancare şi/sau, după caz, descrierea politicii de investiţii în active lichide şi de foarte bună calitate;
   b) descrierea mecanismelor prin care instituţia emitentă de monedă electronică se asigură că sumele păstrate în conturi separate la o instituţie de credit sau investite în active lichide şi de foarte bună calitate acoperă integral şi în orice moment fondurile deţinătorilor de monedă electronică şi, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 210/2019 şi, după caz, potrivit Legii nr. 209/2019;
   c) proiectul contractului cu instituţia de credit la care este/sunt/va/vor fi deschis/deschise contul/conturile bancar/bancare pentru protejarea fondurilor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 18;
   d) declaraţia de conformare la cerinţele prevăzute la art. 34, 36 şi 37 din Legea nr. 210/2019.
   (2) În cazul optării pentru metoda prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019, respectiv la art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puţin următoarele:
   a) confirmarea faptului că poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă este emisă de o instituţie de credit sau o societate de asigurare care nu face parte din grupul solicitantului;
   b) descrierea mecanismelor prin care instituţia emitentă de monedă electronică se asigură că suma asigurată sau garantată acoperă integral şi în orice moment fondurile deţinătorilor de monedă electronică şi, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 210/2019 şi, după caz, potrivit Legii nr. 209/2019;
   c) durata şi condiţiile de înnoire a poliţei sau garanţiei comparabile;
   d) proiectul contractului de asigurare sau al garanţiei comparabile din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 21 din prezentul regulament, respectiv art. 22 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 33. - Descrierea cadrului de administrare şi a mecanismelor de control intern prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. h) include următoarele:
   a) descrierea riscurilor identificate şi a procedurilor implementate în vederea evaluării şi prevenirii apariţiei acestora, aferente activităţilor cu monedă electronică şi, după caz, serviciilor de plată prestate;
   b) descrierea procedurilor şi a programului de controale periodice şi permanente, inclusiv frecvenţa controalelor periodice şi resursele umane alocate;
   c) descrierea procedurilor contabile pentru înregistrarea informaţiilor financiare şi mecanismele de raportare potrivit cerinţelor legale;
   d) componenţa organelor de administrare, conducere şi control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, a altor comitete sau structuri cu atribuţii similare acestora;
   e) modul în care funcţiile externalizate sunt monitorizate şi controlate pentru a nu prejudicia calitatea funcţiilor de control intern ale solicitantului;
   f) descrierea procedurilor de control intern care asigură monitorizarea şi verificarea activităţilor desfăşurate prin intermediul sucursalelor, agenţilor şi distribuitorilor;
   g) descrierea cadrului de administrare a grupului, în cazul în care solicitantul este filială a unei entităţi reglementate într-un stat membru;
   h) criteriile de desemnare a persoanei/persoanelor responsabile cu funcţiile de control intern şi curriculum vitae pentru fiecare dintre aceste persoane din care să rezulte îndeplinirea criteriilor.
   Art. 34. - Descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. i) include următoarele:
   a) măsurile organizatorice şi instrumentele de prevenire a fraudelor;
   b) structurile/compartimentele responsabile cu acordarea asistenţei clienţilor în caz de fraudă, probleme tehnice şi cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri ca urmare a operaţiunilor neexecutate sau executate incorect;
   c) liniile de raportare a fraudelor;
   d) punctul de contact pentru clienţi, inclusiv denumirea şi adresa de poştă electronică;
   e) procedurile de raportare internă şi externă a incidentelor de securitate, inclusiv în cazul solicitanţilor care intenţionează să presteze servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, notificarea incidentelor majore potrivit prevederilor art. 219 din Legea nr. 209/2019;
   f) instrumentele de monitorizare, măsurile şi procedurile pentru diminuarea riscurilor de securitate;
   g) proiectele contractelor cu părţile implicate în furnizarea de servicii de plată de către solicitant, respectiv, după caz: alţi prestatori de servicii de plată, furnizorii infrastructurilor pieţei financiare şi schemele de plată cu carduri.
   Art. 35. - Descrierea procesului pentru evidenţa, monitorizarea, urmărirea şi restricţionarea accesului la datele sensibile privind plăţile prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. j) include următoarele:
   a) identificarea datelor clasificate ca date sensibile privind plăţile în contextul modelului de afaceri propus şi prezentarea fluxului acestora;
   b) procedurile de autorizare a accesului la date sensibile privind plăţile;
   c) instrumentele de monitorizare a accesului la astfel de date;
   d) politica privind drepturile de acces la toate componentele infrastructurii şi la sistemele relevante, inclusiv la baze de date şi infrastructurile de rezervă;
   e) modul în care instituţiile emitente de monedă electronică care prestează şi alte servicii de plată decât cele de la art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 209/2019 înregistrează datele colectate şi scopul în care vor fi utilizate la nivel intern şi extern, inclusiv de către contrapărţi;
   f) descrierea sistemului informatic şi a măsurilor tehnice de securitate implementate, inclusiv a procedurilor de criptare a datelor şi utilizare a dispozitivelor pentru autentificarea electronică;
   g) identificarea structurilor care au acces la datele sensibile privind plăţile;
   h) modul în care vor fi detectate şi rezolvate breşele de securitate;
   i) programul anual de control intern al securităţii sistemului informatic.
   Art. 36. - Descrierea aranjamentelor de asigurare a continuităţii activităţii prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. k) include:
   a) descrierea modului de gestionare a activităţii în eventualitatea întreruperii activităţii normale, inclusiv analiza de impact asupra afacerii, detalierea proceselor pentru reluarea funcţiilor critice, termene, obiective punctuale şi active protejate;
   b) identificarea locaţiei de rezervă, descrierea accesului la infrastructura informatică, la principalele programe şi date necesar a fi recuperate în caz de dezastru sau eveniment perturbator;
   c) descrierea modului în care solicitantul va asigura continuitatea activităţii în cazul dezastrelor şi evenimentelor perturbatoare identificate, precum încetarea funcţionării unor sisteme sau pierderea datelor critice, imposibilitatea de a intra în locaţii, pierderea unor angajaţi importanţi;
   d) frecvenţa cu care solicitantul testează planul de continuitate al afacerii şi de recuperare în caz de dezastre, inclusiv modul în care va înregistra rezultatele testelor;
   e) măsuri de diminuare a efectelor adverse în caz de încetare a activităţii de prestare de servicii de plată şi modalitatea în care va asigura executarea ordinelor acceptate spre executare, inclusiv în cazul încetării contractelor existente.
   Art. 37. - Descrierea politicii de securitate prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. m) cuprinde următoarele:
   a) evaluarea detaliată a riscurilor de securitate aferente serviciilor de plată pe care solicitantul intenţionează să le desfăşoare/presteze, inclusiv riscul de fraudă şi descrierea măsurilor de control de securitate şi de diminuare a riscurilor identificate pentru protejarea utilizatorilor serviciilor de plată;
   b) descrierea sistemului informatic, inclusiv: arhitectura sistemului şi elementele reţelei; sistemele suport ale afacerii, precum website-ul, portofelul electronic, motorul de plăţi, motorul de gestionare a riscurilor şi fraudelor şi sistemul de evidenţă a clienţilor; sistemul informatic folosit pentru organizarea şi administrarea instituţiei emitente de monedă electronică, precum: sistemul de contabilitate, raportări în conformitate cu cadrul legal, gestiunea personalului, gestiunea relaţiei cu clienţii, serverul de e-mailuri şi de fişiere cu date interne; informaţii legate de utilizarea curentă a sistemului de către solicitant sau grupul din care face parte sau, după caz, data estimată a implementării;
   c) prezentarea tipurilor de conexiuni externe permise, precum cele cu parteneri, furnizori externi, entităţi din grup şi angajaţi care lucrează de la distanţă, însoţită de justificarea acestor conexiuni şi măsurile de securitate aferente acestora, natura şi frecvenţa verificărilor pe care solicitantul le efectuează asupra conexiunilor respective: din perspectivă tehnică şi organizaţională, preventivă sau investigatorie, monitorizare în timp real sau verificare periodică prin utilizarea pe server a unui director separat de grup, deschiderea/închiderea liniilor de comunicare, configurarea echipamentelor de securitate, generarea de parole sau certificate de autentificare, monitorizarea sistemelor, autentificare, confidenţialitatea comunicaţiilor, sisteme de conectare, detectarea accesului nepermis, sisteme antivirus;
   d) măsurile şi mecanismele de securitate care guvernează accesul la sistemul informatic, inclusiv natura tehnică sau organizaţională şi frecvenţa fiecărei măsuri, respectiv dacă este preventivă sau investigatorie şi dacă este aplicată în timp real, precum şi modul în care este gestionată problema delimitării clare a mediului în care este permis accesul clienţilor în cazul în care resurse informatice ale instituţiei sunt partajate cu aceştia;
   e) măsurile şi mecanismele de securitate fizică la intrarea în sedii, precum acces controlat şi securitatea mediului de lucru;
   f) securitatea proceselor de plată, inclusiv: descrierea procedurii de autentificare a clientului, atât pentru consultarea informaţiilor, cât şi pentru efectuarea de tranzacţii şi, dacă este cazul, pentru fiecare instrument de plată; prezentarea modului în care se asigură transmiterea în siguranţă şi nealterate către utilizatorul legitim al serviciilor cu monedă electronică şi, dacă este cazul, al serviciilor de plată, a dispozitivelor şi procedurilor de autentificare, respectiv tokenuri şi aplicaţii mobile, atât la iniţierea relaţiei, cât şi la prelungirea acesteia; descrierea sistemelor şi procedurilor pe care instituţia emitentă de monedă electronică le-a implementat pentru a analiza tranzacţiile şi a identifica tranzacţii neobişnuite sau suspecte;
   g) lista procedurilor scrise referitoare la sistemul informatic.
   Art. 38. - Descrierea cadrului de control intern instituit de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. n) se va referi cel puţin la următoarele:
   a) evaluarea de risc prin care se identifică şi evaluează riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la care este expusă instituţia, inclusiv riscurile inerente clienţilor, produselor şi serviciilor furnizate, canalelor de distribuţie folosite şi ariei geografice în care aceasta îşi desfăşoară activitatea şi metodologia de realizare şi de actualizare a evaluării de risc;
   b) măsurile implementate pentru a diminua riscurile identificate potrivit evaluării de la pct. a) şi pentru a asigura conformarea la obligaţiile în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv procedurile de monitorizare permanentă a operaţiunilor derulate de clienţi în scopul detectării şi raportării tranzacţiilor suspecte;
   c) sistemele şi mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că sucursalele, agenţii şi distribuitorii respectă cerinţele în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv în cazul în care agenţii, distribuitorii şi sucursalele sunt stabiliţi în alte state membre, şi nu expun entitatea la riscuri crescute de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
   d) aranjamentele implementate pentru a se asigura că angajaţii, agenţii şi distribuitorii sunt instruiţi în mod corespunzător în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
   e) sistemele şi mecanismele de control implementate pentru a se asigura că politicile şi procedurile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sunt de actualitate, eficace şi relevante.
   f) normele interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului destinate personalului din care să rezulte că există premisele respectării cerinţelor legale în domeniu;
   g) standardele pentru desemnarea ofiţerului de conformitate care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi dovada că respectiva persoană dispune de suficientă experienţă pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor ce-i revin, potrivit acestor standarde.
   Art. 39. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele juridice sau entităţile fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate se prezintă următoarele documente:
   a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine;
   b) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate sau, în cazul persoanelor şi entităţilor înregistrate în alte state membre, menţiuni succinte privind forma juridică, modul de organizare şi funcţionare al entităţii, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana sau entitatea şi obiectul de activitate al acesteia;
   c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
   d) lista entităţilor conduse sau controlate de persoana care deţine participaţii calificate, cota de participare directă sau indirectă, existenţa şi descrierea oricăror proceduri de insolvenţă sau similare în relaţie cu acestea;
   e) lista persoanelor care conduc activitatea şi, pentru fiecare dintre acestea, numele, locul şi data naşterii, adresa, codul numeric personal sau echivalent, curriculum vitae potrivit alin. (2) lit. b) şi informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. e) şi pct. 3-16 din anexa nr. 2;
   f) structura acţionariatului, inclusiv numele, data şi locul naşterii, adresa şi codul numeric personal sau numărul de înregistrare sau echivalent, cota de participare la capital şi drepturile de vot aferente, deţinute în mod direct sau indirect, şi beneficiarii reali definiţi potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
   g) în cazul în care persoana care deţine participaţii calificate face parte dintr-un grup financiar supus supravegherii pe bază consolidată, descrierea grupului, indicarea întreprinderii-mamă şi a instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare, reasigurare sau societăţilor de investiţii din grup, a autorităţilor competente cu supravegherea la nivel individual şi consolidat a acestora;
   h) situaţiile financiare anuale individuale, consolidate şi subconsolidate, dacă este cazul, auditate potrivit obligaţiilor legale, aferente ultimilor 3 ani, incluzând bilanţul, contul de profit şi pierdere, raportul anual, anexele şi orice alte documente depuse la autorităţile competente sau, în cazul în care nu a intervenit încă obligaţia depunerii situaţiei financiare anuale la organele competente, cea mai recentă situaţie financiară disponibilă;
   i) în cazul persoanelor care deţin participaţii calificate şi au sediul într-o ţară terţă, descrierea cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ aplicabil, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante;
   j) în cazul altor entităţi fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile de investiţii sau fiduciile, identitatea persoanelor care gestionează activele, a beneficiarilor sau participanţilor/investitorilor şi prezentarea succintă a politicii de investiţii şi a restricţiilor aplicabile;
   k) chestionarul pentru persoanele care deţin participaţii calificate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de reprezentantul legal al persoanei care deţine participaţii calificate.
   (2) Pentru fiecare dintre persoanele fizice care deţin participaţii calificate se prezintă următoarele documente:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
   b) curriculum vitae, care cuprinde informaţii legate de studiile absolvite şi experienţa profesională;
   c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
   d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de persoana care deţine participaţii calificate;
   e) lista societăţilor pe care solicitantul le-a identificat în urma unei analize corespunzătoare ca fiind conduse sau controlate de persoana care deţine participaţii calificate, cota de participare directă sau indirectă, existenţa şi descrierea oricăror proceduri de insolvenţă sau similare în relaţie cu acestea.
   (3) În plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru fiecare dintre persoanele care deţin participaţii calificate se prezintă un document privind strategia referitoare la participaţia deţinută şi modul de finanţare a acesteia, care cuprinde cel puţin următoarele:
   a) motivele dobândirii participaţiei în instituţia emitentă de monedă electronică şi intenţia de păstrare, majorare, diminuare şi calendarul aferent;
   b) intenţia de implicare în funcţionarea instituţiei emitente de monedă electronică, inclusiv cu privire la politica de dividende, dezvoltarea strategică, alocarea resurselor instituţiei, dacă intenţionează sau nu să acţioneze ca acţionar minoritar activ şi motivaţia aferentă;
   c) disponibilitatea de a furniza fonduri suplimentare în caz de dificultate sau în vederea dezvoltării afacerii;
   d) informaţii privind orice acorduri referitoare la instituţia emitentă de monedă electronică, încheiate cu alte persoane care deţin participaţii;
   e) analiza privind eventualul impact al deţinerii participaţiei asupra capacităţii instituţiei emitente de monedă electronică de a furniza la timp informaţii adecvate autorităţilor competente, inclusiv din perspectiva legăturilor strânse dintre instituţie şi persoană;
   f) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică sau, dacă este cazul, de prestare de servicii de plată numite de persoana respectivă sau la propunerea acesteia;
   g) sursele de finanţare pentru achiziţia participaţiei calificate, inclusiv: detalii privind accesul la pieţe financiare, inclusiv instrumente financiare emise; detalii privind utilizarea de resurse împrumutate, numele creditorului, caracteristicile împrumutului, inclusiv scadenţa, condiţii, garanţii şi sursele de rambursare; sursa sumelor împrumutate în cazul în care împrumutătorul nu este creditor profesionist; informaţii privind orice aranjamente financiare cu alte persoane care deţin participaţii.
   Art. 40. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă următoarea documentaţie:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
   b) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
   c) o evaluare a adecvării persoanei efectuată de solicitant din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la art. 14-16;
   d) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de: studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii; activităţile desfăşurate, cu indicarea denumirii şi a profilului entităţii în cadrul căreia a activat/activează, a naturii şi duratei responsabilităţilor exercitate, cu sublinierea activităţilor relevante pentru funcţia vizată şi, după caz, a autorităţii însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat/desfăşoară activitate;
   e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de aceste persoane;
   f) dacă există, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1);
   g) decizia de numire, proiectul de contract din care să rezulte timpul necesar îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în această calitate, ofertă de angajare sau alte documente relevante.
   (2) Solicitantul realizează evaluarea de la alin. (1) lit. c) pe baza unor informaţii conforme cu realitatea şi actuale, furnizate de persoana responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată sau obţinute din alte surse.
   (3) În aplicarea alin. (2), solicitantul:
   a) colectează informaţii prin diverse canale şi instrumente, precum diplome şi certificări, scrisori de recomandare, curriculum vitae, interviu profesional, chestionarul din anexa nr. 3 la prezentul regulament;
   b) solicită persoanei evaluate să verifice şi, după caz, să demonstreze corectitudinea informaţiilor furnizate;
   c) verifică, în măsura în care este posibil, corectitudinea informaţiilor pe baza cărora realizează evaluarea;
   d) supune analizei organelor de administrare, conducere şi control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatele evaluării realizate;
   e) dacă este cazul, adoptă măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (3) - (5), art. 15 şi 16.

   CAPITOLUL III
  Nivelul minim necesar şi componenţa fondurilor proprii

   SECŢIUNEA 1
  Nivelul minim necesar al fondurilor proprii

   Art. 41. - Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituţie emitentă de monedă electronică se determină potrivit art. 29 din Legea nr. 210/2019.
   Art. 42. - (1) Necesarul de fonduri proprii al unei instituţii emitente de monedă electronică aferente activităţii cu monedă electronică reprezintă cel puţin 2% din volumul mediu al monedei electronice în circulaţie al respectivei instituţii emitente de monedă electronică.
   (2) Necesarul de fonduri proprii se determină în prima zi calendaristică a fiecărei luni şi este aplicabil pentru luna respectivă.
   Art. 43. - În cazul în care o instituţie emitentă de monedă electronică desfăşoară şi alte activităţi în afară de emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, iar volumul mediu al monedei electronice în circulaţie, al respectivei instituţii emitente de monedă electronică, nu este cunoscut întrucât doar o parte din valoarea monetară emisă se utilizează ca monedă electronică, iar restul se utilizează în alte scopuri, instituţia emitentă de monedă electronică îşi poate determina volumul mediu al monedei electronice în circulaţie pe baza unei părţi reprezentative din totalul valorii monetare emise, parte care se estimează că va fi utilizată ca monedă electronică, cu condiţia ca estimarea să fie realizată rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Naţională a României.
   Art. 44. - (1) În primele 6 luni de activitate instituţiile emitente de monedă electronică vor aplica art. 42, utilizând date previzionate în planul de afaceri pentru perioada în care nu sunt disponibile date istorice.
   (2) În cazul în care datele previzionate utilizate potrivit alin. (1) nu mai sunt plauzibile, Banca Naţională a României poate solicita ajustarea corespunzătoare a acestora.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Componenţa fondurilor proprii

   Art. 45. - Pentru determinarea fondurilor proprii, instituţiile emitente de monedă electronică aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 57-60 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 46. - La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei secţiuni instituţiile emitente de monedă electronică utilizează date aferente activităţii de emitere de monedă electronică şi prestării de servicii de plată, inclusiv date aferente activităţilor operaţionale şi conexe acestora.
   Art. 47. - Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naţionale a României îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul capitol.

   CAPITOLUL IV
  Modificări în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică

   SECŢIUNEA 1
  Cerinţe generale

   Art. 48. - (1) În aplicarea art. 28 din Legea nr. 210/2019, instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să solicite aprobarea sau să informeze în prealabil ori, după caz, să notifice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere cu privire la modificările în situaţia acestora, potrivit prevederilor prezentului capitol.
   (2) Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor prezentului capitol şi în cazul în care modificările au intervenit în perioada cuprinsă între data autorizării şi data începerii activităţii.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Modificări supuse aprobării ori informării prealabile

   Art. 49. - (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică referitoare la:
   a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;
   b) achiziţia de participaţii în condiţiile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, precum şi cedarea de participaţii în condiţiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 210/2019;
   c) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată;
   d) deschiderea de sucursale în state terţe şi modificările în situaţia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;
   e) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;
   f) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;
   g) modificările în situaţia agenţilor din România sau state terţe referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
   (2) Sunt supuse informării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică referitoare la externalizarea de funcţii operaţionale aferente activităţii de emitere de monedă electronică sau aferente activităţii de prestare de servicii de plată.
   (3) Instituţiile emitente de monedă electronică comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere deschiderea de sucursale şi emiterea de monedă electronică în mod direct în alte state membre, precum şi modificările intervenite în legătură cu acestea, potrivit procedurii prevăzute la art. 52-56 din Legea nr. 210/2019 şi în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.
   Art. 50. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică procedează la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României numai după obţinerea acestei aprobări.
   (2) O copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă se transmite Băncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.
   Art. 51. - (1) Cererea de aprobare prealabilă a completării obiectului de activitate trebuie însoţită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate şi de documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi n).
   (2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privinţa unor informaţii furnizate anterior Băncii Naţionale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.
   (3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privinţa activităţilor pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituţiei emitente de monedă electronică de a le desfăşura în mod adecvat.
   Art. 52. - (1) În aplicarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să achiziţioneze, direct ori indirect, o participaţie calificată într-o instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau să îşi majoreze participaţia calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze peste nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituţia emitentă de monedă electronică în cauză să devină o filială a respectivei persoane, transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele prevăzute la art. 39. Prevederile art. 8 alin. (3) şi ale art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător, în această din urmă situaţie devenind incidente dispoziţiile art. 69 alin. (5) teza a doua, ori, după caz, ale art. 69 alin. (6) din Legea nr. 210/2019.
   (2) În aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o participaţie calificată într-o instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau să îşi reducă deţinerea calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituţia emitentă de monedă electronică în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei respective, notifică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, indicând nivelul participaţiei la care intenţionează să ajungă în acest mod.
   (3) După finalizarea achiziţiei propuse, respectiv a diminuării participaţiei calificate, instituţia emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, va transmite Băncii Naţionale a României un extras din registrul în care sunt evidenţiate acţiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituţia emitentă de monedă electronică în cauză şi va fi transmis în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor corespunzătoare.
   Art. 53. - (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.
   (2) Cererea de aprobare prealabilă va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de documentaţia prevăzută la art. 40.
   (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 14-16.
   Art. 54. - (1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terţ, cererea va indica ţara în care se intenţionează deschiderea sucursalei şi va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:
   a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate, adresa sucursalei şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei din statul terţ şi adresa sucursalei;
   b) identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, limitele mandatului ce îi/le este acordat şi pentru fiecare dintre acestea documentaţia prevăzută la art. 40;
   c) o descriere a serviciilor ce se intenţionează a fi prestate;
   d) structura organizatorică a sucursalei;
   e) o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului;
   f) planul de afaceri, inclusiv bugetul estimativ pentru primele trei exerciţii financiare;
   g) cadrul de administrare şi mecanismele de control intern, inclusiv procedurile administrative, de gestionare a riscurilor şi procedurile contabile ale solicitantului;
   h) o descriere a activităţii ce se va desfăşura, alta decât cea de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, şi a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia emitentă de monedă electronică a tuturor obligaţiilor impuse de Legea nr. 210/2019 şi de prezentul regulament.
   (2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 14, 15 şi art. 16 alin. (1) şi (2).
   (3) În cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei din statul terţ, instituţia emitentă de monedă electronică solicită în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane şi transmit documentaţia prevăzută la art. 40.
   Art. 55. - În cazul schimbării metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare de servicii de plată, altele decât cu monedă electronică, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 68 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 56. - Cererea de aprobare prealabilă pentru schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, trebuie să fie însoţită de o justificare a necesităţii modificării şi de o prezentare a mecanismului propus cu identificarea tuturor elementelor relevante potrivit art. 68 alin. (2) şi art. 69.
   Art. 57. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică informează în prealabil Banca Naţională a României cu privire la externalizare şi transmit următoarele informaţii:
   a) descrierea funcţiilor operaţionale ce se vor externaliza;
   b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;
   c) încadrarea funcţiilor operaţionale din perspectiva importanţei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 210/2019;
   d) denumirea şi sediul distribuitorului, respectiv numele şi adresa acestuia.
   (2) În cazul în care instituţiile emitente de monedă electronică intenţionează să externalizeze funcţii operaţionale importante, transmit Băncii Naţionale a României, suplimentar informaţiilor de la alin. (1), descrierea procedurilor prin care instituţia emitentă de monedă electronică se asigură de respectarea cerinţelor impuse de Legea nr. 210/2019 şi de prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care instituţia emitentă de monedă electronică se asigură că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (2) şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.
   Art. 58. - În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 57, în cazul în care persoana către care se externalizează funcţii operaţionale importante este situată într-un stat terţ, instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naţionale a României şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere pentru persoana către care se externalizează funcţii operaţionale, dacă există, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.
   Art. 59. - În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată din cadrul agenţilor din România şi state terţe se aplică în mod corespunzător prevederile art. 70 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Modificări supuse notificării

   Art. 60. - Sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României - Direcţia Supraveghere modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică referitoare la:
   a) denumire;
   b) sediul social;
   c) restrângerea obiectului de activitate;
   d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situaţia acestora referitoare la adresă;
   e) achiziţia de participaţii în condiţiile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 210/2019, precum şi cedarea de participaţii în condiţiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 210/2019;
   f) persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică;
   g) modificările în situaţia agenţilor din România şi state terţe, potrivit art. 64;
   h) modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;
   i) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice sau pentru executarea operaţiunilor de plată, prevăzute la art. 68 alin. (2) şi art. 69;
   j) modificări ale elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanţii comparabile, prevăzute la art. 70;
   k) identitatea auditorului financiar sau a firmei de audit, dacă instituţia emitentă de monedă electronică are obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale;
   l) adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată;
   m) adecvarea persoanelor care deţin participaţii calificate la instituţia emitentă de monedă electronică.
   Art. 61. - (1) Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoţită, după caz, de copia certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă şi trebuie transmisă Băncii Naţionale a României - Direcţiei supraveghere în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.
   (2) În cazul modificărilor prevăzute la art. 60 intervenite înainte de începerea activităţii, instituţiile emitente de monedă electronică transmit notificarea în termen de maximum 10 zile de la data începerii activităţi.
   (3) Realizarea de către instituţiile emitente de monedă electronică a evaluării pentru scopul notificării prevăzute la art. 60 lit. l) nu aduce atingere exercitării de către Banca Naţională a României a competenţelor pe linia supravegherii respectării cerinţelor legale aplicabile persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată.
   Art. 62. - (1) În aplicarea art. 69 alin. (3) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică ce a achiziţionat, direct ori indirect, o participaţie calificată într-o instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau să îşi majoreze participaţia calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze peste nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituţia emitentă de monedă electronică în cauză să devină o filială a respectivei persoane, transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele prevăzute la art. 39.
   (2) În aplicarea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică care a cedat, direct ori indirect, o participaţie calificată într-o instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau şi-a redus deţinerea calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituţia emitentă de monedă electronică în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză, notifică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, indicând nivelul participaţiei la care a ajuns în acest mod.
   (3) Instituţia emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, va transmite Băncii Naţionale a României un extras din registrul în care sunt evidenţiate acţiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituţia emitentă de monedă electronică în cauză şi va fi transmis în termen de 10 zile de la data aprobării achiziţiei.
   Art. 63. - Instituţia emitentă de monedă electronică notifică Băncii Naţionale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie şi, după caz, documentaţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.
   Art. 64. - (1) Instituţia emitentă de monedă electronică notifică modificările în situaţia agenţilor din România şi state terţe, privitoare la:
   a) denumire şi sediul social ori, după caz, nume şi adresă;
   b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent;
   c) mecanismele de control intern instituite pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
   (2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.
   (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată şi a mecanismelor de control intern instituite pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. În situaţia în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naţionale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.
   (4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. c), instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită descrierea modificărilor intervenite, însoţită de fundamentarea acestora, precum şi descrierea impactului acestora asupra celorlalte elemente componente ale mecanismului de control intern instituite pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 65. - (1) Instituţia emitentă de monedă electronică notifică modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, privitoare la:
   a) denumire şi adresă;
   b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;
   c) prestarea de noi activităţi comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată.
   (2) Instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naţionale a României hotărârea organului competent din care să rezulte aprobarea modificării în situaţia sucursalei, însoţită de următoarele:
   a) documentaţia prevăzută la art. 54 alin. (1) lit. g), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. b);
   b) documentaţia prevăzută la art. 54 alin. (1) lit. h), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. c).
   Art. 66. - (1) În cazul deschiderii de către instituţia emitentă de monedă electronică şi a altor sucursale pe teritoriul aceluiaşi stat terţ, notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent din care să rezulte obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei.
   (2) În acest caz, instituţia emitentă de monedă electronică va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul statului terţ.
   Art. 67. - În situaţia în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naţionale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.
   Art. 68. - (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice, aprobată deja de Banca Naţională a României, se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerinţelor legale aplicabile.
   (2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:
   a) instituţia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;
   b) societatea de asigurări sau instituţia de credit care emite poliţa de asigurare sau altă garanţie comparabilă;
   c) condiţiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;
   d) modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.
   Art. 69. - În cazul modificărilor elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, aprobate deja de Banca Naţională a României, se aplică art. 81 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 70. - În cazul modificărilor elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanţii comparabile, se aplică art. 82 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 71. - În cazul modificărilor cu privire la auditorii financiari sau firmele de audit, instituţia emitentă de monedă electronică transmite Băncii Naţionale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.
   Art. 72. - Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să se asigure că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată îndeplinesc în permanenţă cerinţele prevăzute la art. 14-16, sens în care:
   a) stabilesc proceduri care să le permită actualizarea informaţiilor pe care le deţin despre persoanele respective, inclusiv prin instituirea obligaţiei acestora de a furniza instituţiei emitente de monedă electronică informaţii şi documente relevante şi actuale;
   b) ţin evidenţa tuturor funcţiilor, profesiilor şi activităţilor în care sunt implicate persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată.
   Art. 73. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică evaluează ori de câte ori intervin modificări relevante şi periodic, o dată la 2 ani, cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (2) şi (3), adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată din perspectiva cerinţelor prevăzute la art. 14-16.
   (2) În aplicarea alin. (1), prin modificări relevante se înţelege modificări ale elementelor şi circumstanţelor care au stat la baza realizării evaluării anterioare a adecvării persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată şi care ar putea conduce la neîndeplinirea cerinţelor legale de către aceste persoane.
   (3) Instituţiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere noile evaluări în termen de maximum 30 de zile de la momentul la care au luat cunoştinţă de faptul că au intervenit modificări relevante, iar evaluările periodice, până la finele primului trimestru al anului următor perioadei evaluate, însoţite de declaraţia pe propria răspundere a persoanei evaluate cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerinţelor legale.
   (4) În cazul în care, în contextul realizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), instituţiile emitente de monedă electronică iau cunoştinţă de faptul că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată nu mai îndeplinesc cerinţele legale, informează Banca Naţională a României asupra acestui fapt şi prezintă măsurile propuse pentru remedierea situaţiei şi, după caz, termenele aferente acestora.
   (5) Banca Naţională a României evaluează măsurile propuse şi comunică instituţiei emitente de monedă electronică acordul său sau, după caz, dispune modificarea acestuia şi/sau aplicarea măsurilor sau sancţiunilor prevăzute la secţiunea a 9-a din capitolul II al Legii nr. 210/2019.
   Art. 74. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică informează Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, de îndată ce iau cunoştinţă despre orice informaţii ce ar putea induce dubii cu privire la adecvarea calităţii persoanelor care deţin participaţii calificate la capitalul lor.
   (2) În cazul în care Banca Naţională a României constată că persoanele care deţin participaţii calificate la instituţiile emitente de monedă electronică nu mai îndeplinesc cerinţele legale sau exercită o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a instituţiilor emitente de monedă electronică, poate dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii şi/sau aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 210/2019.

   CAPITOLUL V
  Cerinţe de raportare

   Art. 75. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere necesarul de fonduri proprii aferent activităţii de emitere de monedă electronică.
   (2) Instituţiile emitente de monedă electronică calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică pentru anul în curs, şi raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere aceste date în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale.
   Art. 76. - Raportările prevăzute la art. 75 trebuie însoţite de prezentarea detaliată a calculului aferent acestora, realizat pe baza datelor auditate.
   Art. 77. - Instituţiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial indicatorii utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, determinaţi pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea şi transmiterea anexei nr. 4 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 78. - (1) Instituţiile emitente de monedă electronică determină lunar şi raportează trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil.
   (2) Instituţiile emitente de monedă electronică utilizează pentru raportarea fondurilor proprii formularul de raportare C01.00, anexă la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în ceea ce priveşte instrucţiunile, formularele şi definiţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
   (3) În aplicarea art. 33 din Legea nr. 210/2019, anexa prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de balanţa de verificare a conturilor sintetice şi, după caz, a conturilor analitice, întocmită pentru data pentru care se realizează raportarea.
   Art. 79. - (1) În aplicarea art. 41 din Legea nr. 210/2019, instituţiile emitente de monedă electronică raportează anual informaţiile contabile reprezentând elemente de bilanţ şi cont de profit şi pierdere referitoare la activitatea de emitere de monedă electronică şi, dacă este cazul, la serviciile de plată, în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale.
   (2) Raportarea se realizează prin completarea şi transmiterea anexei nr. 4 şi trebuie însoţită de raportul de audit.
   Art. 80. - Instituţiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naţionale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât şi letric, în cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.

   CAPITOLUL VI
  Măsuri şi sancţiuni

   Art. 81. - În cazul nerespectării dispoziţiilor prezentului regulament sunt incidente dispoziţiile secţiunii a 9-a din capitolul II al Legii nr. 210/2019.

   CAPITOLUL VII
  Dispoziţii tranzitorii

   Art. 82. - (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 210/2019, instituţiile emitente de monedă electronică care funcţionează în baza autorizaţiei obţinute potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. i) -m), art. 39 alin. (1) lit. k) sau, după caz, alin. (2) lit. d), la art. 40 alin. (1) lit. c), o declaraţie pe propria răspundere a fiecărei persoane responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerinţelor legale şi, în situaţia în care desfăşoară servicii de iniţiere a plăţii şi/sau servicii de informare cu privire la conturi, şi documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), e), h), n) şi s) şi, dacă este cazul, la art. 28 alin. (1) lit. f).
   (2) Banca Naţională a României poate solicita şi alte informaţii sau documente dacă sunt necesare pentru a evalua conformarea instituţiilor emitente de monedă electronică autorizate la noile cerinţe legale, indicând în solicitare şi termenele în care trebuie transmise.

   CAPITOLUL VIII
  Dispoziţii finale

   Art. 83. - (1) Structura registrului prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019 şi tipul informaţiilor evidenţiate în acesta sunt prevăzute în anexa nr. 5.
   (2) Numerele de înregistrare/înscriere în Registrul instituţiilor emitente de monedă electronică alocate instituţiilor emitente de monedă electronică şi agenţilor acestora până la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi comunicate de Banca Naţională a României rămân valabile şi vor fi transcrise în registrul prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019.
   Art. 84. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. 85. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 18 iulie 2011, cu completările ulterioare.

    *

    Prezentul regulament transpune prevederile art. 2 pct. 4, art. 3 alin. (1) - (3), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (4), art. 7 alin. (2) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009, astfel cum aceasta a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 23 decembrie 2015.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 decembrie 2019.
    Nr. 5.

   ANEXA Nr. 1

    CERERE DE AUTORIZARE

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de*) . . . . . . . . . ., solicit autorizarea în calitate de instituţie emitentă de monedă electronică a Societăţii . . . . . . . . . . (denumirea), cu marca . . . . . . . . . . (dacă aceasta este diferită de denumire), având sediul social/real în . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. . . . . . . . . . ., cod unic de identificare . . . . . . . . . . .
   *) Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societăţii, desemnat în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Societatea . . . . . . . . . . este/a fost/nu este/nu a fost (după caz) . . . . . . . . . . (tip de instituţie) reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României/Autoritatea de Supraveghere Financiară/ . . . . . . . . . . . (autoritatea de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru)
    Societatea . . . . . . . . . . intenţionează să se afilieze . . . . . . . . . . . (asociaţia profesională)
    Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . . (dacă există).
    Persoana de contact este . . . . . . . . . . (nume), telefon . . . . . . . . . ., adresă . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . .
    În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .

   
Data . . . . . . . . . . Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Direcţia reglementare şi autorizare

   ANEXA Nr. 2

    CHESTIONAR*)
pentru persoanele care deţin participaţii calificate la instituţia emitentă de monedă electronică

   *) Chestionarul va fi completat de persoana care deţine participaţii calificate, în mod direct sau indirect, la instituţia emitentă de monedă electronică. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii persoanei care deţine participaţii calificate.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   1. Elementele de identificare ale persoanei care deţine participaţii calificate
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    Pentru persoana fizică precizaţi numele şi prenumele şi, după caz, numele de la naştere, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia, dacă există, sau numărul actului de identitate, cetăţenia actuală şi anterioară, dacă este cazul, ţările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reşedinţa sau a desfăşurat activitate.
    Pentru persoana juridică sau alt tip de entitate fără personalitate juridică ce deţine participaţii în nume propriu, precizaţi denumirea, adresa sediului social/real/locaţiei principale în care desfăşoară activitate (în cazul în care sunt diferite), numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent, datele de contact.
   2. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor/părţilor sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituţiei emitente de monedă electronică şi drepturile de vot şi detalii complete cu privire la încadrarea din perspectiva situaţiilor care determină participaţia calificată.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   3. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale sau insolvenţa, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   4. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea ? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   5. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor hotărâri definitive, pentru care nu este în desfăşurare nicio cale de atac sau nu mai poate fi atacată, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   6. Aţi făcut sau faceţi obiectul unor proceduri de insolvenţă, faliment sau alte proceduri echivalente, dumneavoastră sau orice entitate condusă sau controlată de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   7. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   8. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   9. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni administrative sau civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   10. Aţi fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licenţiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licenţiere pentru a putea desfăşura activităţi comerciale sau a profesa în orice domeniu ori aţi fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   11. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   12. Aţi deţinut o poziţie cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigaţii, sancţiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupţie, fraudă, înşelăciune, spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte fapte şi infracţiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   13. Aţi fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de fiduciar sau o poziţie similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   14. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană care deţine participaţii calificate la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi autoritatea respectivă şi furnizaţi detalii complete referitoare la rezultatul evaluării.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   15. Aţi fost evaluat ca persoană responsabilă cu conducerea şi/sau administrarea activităţii sau ca acţionar la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   16. Sunteţi sau aţi fost o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare sau de către un organism guvernamental dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   17. Care este situaţia dvs. patrimonială curentă? Indicaţi principalele poziţii din situaţia patrimonială: surse de venit, active mobile sau imobile, împrumuturi, datorii, gajuri sau garanţii primite sau date etc.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   18. Descrieţi orice legături pe care le aveţi cu persoanele expuse public în înţelesul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.

   
Data . . . . . . . . . . Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Funcţia (dacă este cazul)
. . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)
. . . . . . . . . .
(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali.)

   NOTĂ: Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

   ANEXA Nr. 3

    CHESTIONAR*)
pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată

   *) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată.
    Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   1. Denumirea, adresa sediului instituţiei emitente de monedă electronică şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, respectiv numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau echivalent, naţionalitatea, ţările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reşedinţa sau a desfăşurat activitate.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   3. Poziţia de conducere pe care o veţi exercita în cadrul instituţiei emitente de monedă electronică, descrierea responsabilităţilor aferente acesteia şi perioada de timp care trebuie alocată pentru îndeplinirea lor, data planificată pentru începerea exercitării acesteia şi perioada pentru care va fi exercitată.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   4. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale sau insolvenţa? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   6. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   7. Aţi făcut sau faceţi obiectul unor proceduri de insolvenţă, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   8. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   9. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   10. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni administrative ori civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   11. Aţi fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licenţiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licenţiere pentru a putea desfăşura activităţi comerciale sau a profesa în orice domeniu ori aţi fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   12. Aţi făcut obiectul unor măsuri disciplinare, inclusiv demiterii dintr-o funcţie de conducere? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   13. Aţi deţinut o poziţie cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigaţii, sancţiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupţie, fraudă, înşelăciune, spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte fapte şi infracţiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   14. Aţi fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de fiduciar sau o poziţie similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   15. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană care deţine participaţii calificate la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi autoritatea respectivă şi furnizaţi detalii complete referitoare la rezultatul evaluării.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   16. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   17. Aţi fost evaluat de o altă autoritate decât cele de la pct. 15? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi autoritatea respectivă şi furnizaţi rezultatul evaluării.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   18. Exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul unor entităţi (societăţi comerciale, instituţii, organizaţii etc.)? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi denumirea şi activitatea acestora, natura funcţiei şi responsabilităţile exercitate, precum şi perioada de timp alocată pentru exercitarea acestora.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   19. Exercitaţi orice alte profesii sau activităţi, altele decât cele de la pct. 3 şi 18? Dacă răspunsul este afirmativ precizaţi natura acestora şi responsabilităţile aferente, precum şi perioada de timp alocată pentru acestea.
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
   20. Veţi dedica timpul necesar pentru exercitarea poziţiei de conducere în cadrul instituţiei emitente de monedă electronică?
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.

   
Data
Numele şi prenumele
Semnătura

   NOTĂ: Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

   ANEXA Nr. 4

    DENUMIREA INSTITUŢIEI EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
    DATA RAPORTĂRII . . . . . . . . . .

   1. BILANŢ

   
- lei -
ACTIV Cod poziţie Referinţe Valoare contabilă netă
A B C D
Casa 010
Conturi curente la instituţii de credit, din care 020
- Fonduri primite în schimbul monedei electronice emise 021 Art. 19 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 Art. 18 din regulament
- Fonduri ale utilizatorilor serviciilor de plata plasate la instituţii de credit 022 Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 210/2019
Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
- Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plata 023
Credite acordate în legătură cu activitatea de servicii de plată 030 Art. 22 din Legea nr. 209/2019
Art. 22, art. 23 din Legea nr. 210/2019
- Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 031 Art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de tranzacţii de plată 032 Art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 209/2019
Investiţii în active lichide 040 Art. 19 alin. (1) din regulament
Alte plasamente în titluri 050
- Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 051
- Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 052
Creanţe din activitatea cu monedă electronică 060 Art. 19 din Legea nr. 210/2019
Art. 21 alin. (1) şi (2), art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
- Creanţe din activitatea de emitere de monedă electronică 061
- Creanţe din servicii de plată legate de moneda electronică 062
Creanţe din prestarea de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică 070 Art. 21 alin. (1) şi (2) din Legeanr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019
Creanţe din alte activităţi 080 Art. 21 alin. (3) din Legeanr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legeanr. 210/2019
Imobilizări necorporale 090
Imobilizări corporale 100
Alte active 110
TOTAL ACTIV 120
- lei -
DATORII Cod poziţie Referinţe Valoare contabilă
A B C D
Conturi de plăţi ale utilizatorilor de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică 210 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 210/2019
Conturi de plăţi ale utilizatorilor de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică 220 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
Datorii din activitatea cu monedă electronică 230 Art. 19 din Legea nr. 210/2019
Art. 21 alin. (1) şi (2), art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
Datorii din activitatea de prestare de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică 240 Art. 21 alin. (1) şi (2), art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019
Datorii din alte activităţi 250 Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 210/2019
Datorii subordonate 260
Alte datorii 270
TOTAL DATORII 280
Capital social 310
Prime de capital 320
Rezerve 330
- rezerve legale 331
- rezerve statutare sau contractuale 332
- alte rezerve 333
Rezerve din reevaluare 340
Acţiuni proprii (-) 350
Rezultatul reportat
- Profit 363
- Pierdere 366
Rezultatul exerciţiului financiar
- Profit 373
- Pierdere 376
Repartizarea profitului 370
Total capitaluri proprii 380
Total datorii şi capitaluri proprii 390
- lei -
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod poziţie Referinţe Valoarea contabilă
A B C D
Garanţii primite de la instituţii de credit, din care: 510 Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019 Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
- pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice 511 Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019
- pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată 512 Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
Garanţii primite de la societăţi de asigurare, din care: 520 Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019 Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
- pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice 521 Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019
- pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată 522 Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
Alte angajamente primite 530
Angajamente de finanţare date 540 Art. 22 din Legea nr. 210/2019, Art. 22 din Legea nr. 209/2019 şi Legea nr. 93/2009
Alte angajamente date 550

   
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)

   2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

   
- lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Referinţe Valoarea contabilă
A B C D
Venituri din emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii cu monedă electronică 100 Art. 19, art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 210/2019 Art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
- Venituri din dobânzi, din care: 110 Art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
- Conturi curente la instituţii de credit 111 Art. 18 alin. (1) din regulament
- Investiţii în active lichide 112 Art. 19 alin. (1) din regulament
- Venituri din comisioane, din care: 120 Art. 21 alin. (l)şi (2) din Legea nr. 210/2019
- Depuneri de numerar 121 Art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Retrageri de numerar 122 Art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
- Operaţiuni de plată neacoperite prin linii de credit 123 Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de tranzacţii de plată 124 Art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 209/2019
- Remitere de bani 125 Art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de iniţiere de plăţi 126 Art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de informare cu privire la conturi 127 Art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019
- Alte venituri 130 Art. 96 din Legea nr. 210/2019
Venituri din prestarea de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică 200 Art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 210/2019 Art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019
- Venituri din dobânzi, din care: 210
- Conturi curente la instituţii de credit 211 Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Credite acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată 212 Art. 22 din Legea nr. 209/2019
Art. 22 din Legea nr. 210/2019
- Investiţii în active lichide 213 Art. 19 alin. (1) din regulament
- Venituri din comisioane, din care: 220 Art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 210/2019 Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
- Depuneri de numerar 221 Art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Retrageri de numerar 222 Art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
- Operaţiuni de plată neacoperite prin linii de credit 223 Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 209/2019
- Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 224 Art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de tranzacţii de plată 225 Art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 209/2019
- Remitere de bani 226 Art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de iniţiere de plăţi 227 Art. 7 alin. (l) lit. g) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de informare cu privire la conturi 228 Art. 7 alin. (l) lit. h) din Legea nr. 209/2019
- Alte venituri 230
Cheltuieli din activitatea cu monedă electronică 300 Art. 19, art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
- Cheltuieli cu dobânzile 310
- Alte cheltuieli 320
Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică 400 Art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019
- Cheltuieli cu dobânzile 410
- Alte cheltuieli 420
Venituri din alte activităţi 500 Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 210/2019
Cheltuieli cu alte activităţi 600 Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 210/2019
Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 210/2019
Alte venituri 700
Alte cheltuieli 800
Rezultatul înainte de impozitare
- Profit 910
- Pierdere 920
Cheltuieli cu impozitul pe profit 1000
Rezultatul după impozitare
- Profit 1110
- Pierdere 1120

   
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)

   ANEXA Nr. 5

    REGISTRU

   Secţiunea 1
  Instituţii emitente de monedă electronică

    Secţiunea cuprinde instituţiile emitente de monedă electronică persoane juridice române care funcţionează pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitente de monedă electronică şi sunt evidenţiate în registrul instituţiilor emitente de monedă electronică, organizat şi administrat de Banca Naţională a României potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică este realizată de Banca Naţională a României conform secţiunii a 9-a a capitolului II din acelaşi act normativ.

   Subsecţiunea I
  Active

   
Înscrierea în registru(*) Denumire instituţie emitentă de monedă electronică/ sucursală/agent Tip entitate (instituţie emitentă de monedă electronică/ sucursală/agent) Adresă Elemente de identificare Serviciile de emitere de monedă electronică şi de plată autorizate Observaţii(**)
Număr Data cod de identificare fiscală sau element echivalent numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7

   Subsecţiunea a II-a
  Radiate

   
Înscrierea în registru Denumire instituţie emitentă de monedă electronică/ sucursală/agent Tip entitate (emitentă de monedă electronică/sucursală/ agent) Adresă Elemente de identificare Data radierii Observaţii(**)
Număr Data cod de identificare fiscală sau element echivalent numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7

   (*) Numerele de înscriere în registru a instituţiilor emitente de monedă electronică, a sucursalelor şi agenţilor acestora au structură alfanumerică:
    pentru instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române: IEME-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
    pentru agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică: numărul de înscriere în registru a instituţiei emitente de monedă electronică în numele şi pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al ţării în care îşi are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
    pentru sucursalele instituţiilor emitente de monedă electronică din alte state membre şi state terţe: numărul de înscriere în registru a instituţiei emitente de monedă electronică pentru care emite monedă electronică sau prestează servicii de plată, B, codul statistic al ţării în care îşi are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.
   (**) Rubrica va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la:
    denumirea anterioară a entităţii;
    denumirea instituţiei emitente de monedă electronică în numele şi pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
    perioada în care agentul a fost evidenţiat în subsecţiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condiţiile dispoziţiilor secţiunilor a 4-a şi a 5-a ale capitolului II din Legea nr. 210/2019);
    menţiuni cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei [art. 27 alin. (7) din Legea nr. 210/2019];
    menţiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizaţiei şi aprobarea solicitării de renunţare la autorizaţie [art. 27 alin. (8) din Legea nr. 210/2019].