Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 17.ian.2023
Monitorul Oficial, Partea I 64 26.ian.2023
Intrare în vigoare la 26.ian.2023
Norma nr. 1/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) şi d), art. 5 şi ale art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 51 alin. (1) lit. a) şi art. 7 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I

Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 22 iunie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La punctul 11, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  " e) proceduri de asigurare a continuităţii activităţii de tranzacţionare."
 2. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  " 14. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară implementează un cadru adecvat care asigură desfăşurarea activităţii în mod regulat şi include măsuri pentru:
  a) organizarea activităţii de tranzacţionare în spaţii securizate la sediile instituţiilor de credit;
  b) delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor desfăşurate pe piaţa monetară interbancară în cadrul unor compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenţă bancară)."
 3. După punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 141 şi 142, cu următorul cuprins:
  " 141. Activitatea de tranzacţionare este permisă în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile instituţiilor de credit unui număr limitat de angajaţi, care nu poate depăşi un procent de 50% din numărul total de angajaţi implicaţi în activitatea de tranzacţionare, prin intermediul sistemului electronic de tranzacţionare, accesat remote, utilizând reţeaua securizată VPN.
  142. (1) În cazul în care intervine o situaţie excepţională, care impune implementarea măsurilor de relocare a activităţii în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile instituţiilor de credit, pentru o perioadă limitată, conform procedurilor de la pct. 11 lit. e), conducerea instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară notifică Banca Naţională a României - Direcţia Operaţiuni de piaţă cu privire la aceasta.
  (2) Conducerile instituţiilor de credit participante implementează măsuri de securitate pentru protejarea sistemelor informatice şi a sistemului de tranzacţionare, inclusiv în situaţii excepţionale."
 4. Punctul 26 se abrogă.

Art. II.

Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 3, după litera c2) se introduce o nouă literă, litera c3), cu următorul cuprins:
  " c3) proceduri de asigurare a continuităţii activităţii de tranzacţionare."
 2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:
  " Art. 31. - Activitatea de tranzacţionare este permisă în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile intermediarilor unui număr limitat de angajaţi, care nu poate depăşi un procent de 50% din numărul total de angajaţi implicaţi în activitatea de tranzacţionare, prin intermediul sistemului electronic de tranzacţionare, accesat remote, utilizând reţeaua securizată VPN.
  Art. 32. - (1) În cazul în care intervine o situaţie excepţională, care impune implementarea măsurilor de relocare a activităţii în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile intermediarilor, conform procedurilor de la art. 3 lit. c3), pentru o perioadă limitată, intermediarii pe piaţa valutară interbancară notifică Banca Naţională a României - Direcţia Operaţiuni de piaţă cu privire la aceasta.
  (2) Intermediarii implementează măsuri de securitate pentru protejarea sistemelor informatice şi a sistemului de tranzacţionare inclusiv în situaţii excepţionale."
 3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  " Art. 14. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."

Art. III.

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.