Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 7 din 30.aug.2023
Monitorul Oficial, Partea I 814 11.sep.2023
Intrare în vigoare la 11.sep.2023
Hotărârea nr. 7/2023 privind radierea Societăţii MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/12.881 din 4.08.2023 privind propunerea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.899 din 16.06.2023, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 8.05.2023-19.05.2023,
luând act de faptul că Societatea MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A. nu a respectat prevederile:

- art. 31 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 66 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (forma actului normativ în vigoare la data de 31.03.2023), coroborate cu cele ale art. 10 alin. (1) şi (3) din acelaşi regulament;

- art. 31 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 70 alin. (2), art. 71 şi art. 74 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (forma actului normativ în vigoare la data obligaţiei de raportare vizate de raportul de supraveghere, respectiv 31.03.2023);

- art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 75 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (forma actului normativ în vigoare la data obligaţiei de raportare vizate de raportul de supraveghere, respectiv 31.03.2023), coroborate cu anexa nr. 5a lit. e) şi anexele nr. 7 şi 8 la regulamentul anterior indicat;

- art. 12 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. 4.1 din Actul constitutiv al Societăţii MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A., actualizat la data de 26.10.2020 (în vigoare la data acordării unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare), şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 2 lit. c) şi g) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru următoarele fapte:

- înregistrarea, pentru data de 31.03.2023, de către Societatea MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A., a unei valori a fondurilor proprii mai mici decât nivelul minim reglementat al capitalului social (echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro);

- valoarea totalului expunerilor mari nete şi valoarea expunerii agregate înregistrate faţă de debitori, raportate la valoarea fondurilor proprii, pentru data de 31.03.2023 (atât valorile raportate de instituţia financiară nebancară, cât şi cele recalculate de echipa de supraveghere), au depăşit limitele prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (forma actului normativ în vigoare la data obligaţiei de raportare vizate de raportul de supraveghere, respectiv 31.03.2023);

- raportarea eronată, pentru data de 31.03.2023, a valorii totalului expunerilor mari nete şi a valorii expunerii agregate înregistrate faţă de debitori, prin: neincluderea expunerilor din dobânzi în totalul expunerilor mari şi, respectiv, în expunerea agregată; aplicarea, în calculul expunerilor mari nete şi al expunerii agregate, a unei ponderi de risc de credit de 50% în loc de 100% pentru încadrarea unor expuneri garantate cu ipoteci în favoarea instituţiei financiare nebancare, a căror valoare nu a fost evaluată cel puţin o dată pe an; neincluderea, în categoria expunerilor mari, a unei expuneri care, în valoare brută, era mai mare de 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare [expunere mare în sensul art. 68 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare - forma actului normativ în vigoare la data obligaţiei de raportare vizate de raportul de supraveghere, respectiv 31.03.2023];

- acordarea unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare în sensul definiţiilor prevăzute la art. 2 lit. c) şi g) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care societatea nu avea la data încheierii raportului de supraveghere şi nici la momentul acordării creditului respectiv, inclusă în obiectul de activitate, acordarea de credite ipotecare şi nici nu îndeplinea cerinţa de capital social reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro;

- neasigurarea conducerii instituţiei de către doi conducători, în perioada ulterioară înscrierii în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare (7.02.2023-15.05.2023), iar noii acţionari au fost menţinuţi, în condiţiile în care banca centrală a comunicat instituţiei faptul că aceştia nu îndeplinesc cerinţele prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul lipsei adecvării calităţii acestora şi a structurii grupului din care fac parte, cu necesitatea asigurării stabilităţii şi dezvoltării instituţiei financiare nebancare şi cu premisele realizării de către Banca Naţională a României a unei supravegheri eficiente,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 58, coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 25.08.2023, h o t ă r ă ş t e:

Art. 1

Se radiază din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare Societatea MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 24, corpul A, modulul M4.1, et. 1, sectorul 2, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/9869/2023, având codul unic de înregistrare 42842691, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110359, respectiv nr. RS-PJR-41- 110143 şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2

Societatea MAXCREDIT FINANCE IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.