Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 7 din 14.mai.2002
Monitorul Oficial, Partea I 452 27.iun.2002
Intrare în vigoare la 27.iun.2002
privind transferurile de fonduri în cadrul unei reţele cooperatiste de credit

   Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1 lit. e), f) şi g), art. 104 lit. f), g) şi h), art. 105 lit. j), art. 159 alin. 3, ale art. 160 şi 161 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 272/2000,
   în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 272/2000,

   Banca Naţională a României emite prezentele norme.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentele norme reglementează cadrul general de desfăşurare a transferurilor de fonduri şi a decontării pe bază brută a acestora prin sistemul de transfer de fonduri organizat în cadrul unei reţele cooperatiste de credit, denumită în continuare reţea.
   Art. 2. -(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 272/2000, denumită în continuare ordonanţă.
   (2) În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) decontare pe bază brută - decontarea instrucţiunilor de transfer de fonduri care are loc prin procesare individuală, instrucţiune cu instrucţiune, în limita disponibilităţilor din contul curent al plătitorului;
   b) instrucţiune de plată - un ordin sau un mesaj prin care se solicită efectuarea unui transfer de fonduri în favoarea beneficiarului;
   c) participanţi - cooperativele de credit şi casa centrală la care acestea sunt afiliate, autorizate de Banca Naţională a României să funcţioneze în conformitate cu ordonanţa, care au acces la sistemul de transfer de fonduri intrareţea;
   d) sistem de transfer de fonduri intrareţea - ansamblul regulilor comune şi procedurilor standardizate, fundamentate pe reglementările-cadru ale casei centrale, convenite de participanţi în baza unui acord standardizat, în vederea transmiterii şi decontării obligaţiilor băneşti apărute între organizaţiile cooperatiste de credit ale aceleiaşi reţele şi/sau alţi beneficiari, titulari de cont la aceste organizaţii cooperatiste de credit;
   e) unitate a organizaţiei cooperatiste de credit:
   1. o unitate a casei centrale, respectiv sediul casei centrale sau cel al sediului secundar al acesteia; sau
   2. o unitate a cooperativei de credit, respectiv sediul cooperativei de credit sau cel al punctului de lucru al acesteia;
   f) unitate iniţiatoare a casei centrale - unitate a casei centrale care iniţiază o instrucţiunile de plată în nume propriu sau în numele clienţilor săi;
   g) unitate destinatară a casei centrale - unitate a casei centrale care acceptă o instrucţiune de plată în nume propriu sau în numele clienţilor săi;
   h) ziua T - ziua bancară în care are loc decontarea transferului de fonduri în cadrul sistemului de transfer de fonduri intrareţea.

   CAPITOLUL II
 Cadrul operaţional al sistemului de transfer de fonduri intrareţea

   SECŢIUNEA 1
Condiţiile de funcţionare a sistemului de transfer de fonduri intrareţea

   Art. 3. - Casa centrală a cooperativelor de credit are obligaţia să organizeze şi să implementeze un sistem de transfer de fonduri intrareţea care să asigure decontarea pe bază brută a operaţiunilor de plăţi şi încasări desfăşurate în cadrul reţelei, conform prevederilor prezentelor norme.
   Art. 4. - Casa centrală răspunde de administrarea şi operarea sistemului de transfer de fonduri intrareţea.
   Art. 5. -(1) Cooperativele de credit autorizate de Banca Naţională a României au obligaţia să deţină conturi curente în monedă naţională deschise la casa centrală la care acestea sunt afiliate, conform prevederilor ordonanţei.
   (2) Fiecare cooperativă de credit autorizată de Banca Naţională a României trebuie să participe la sistemul de transfer de fonduri intrareţea, accesul la acesta realizându-se numai prin intermediul casei centrale sau al sediului secundar al acesteia la care este arondată teritorial, conform reglementărilor-cadru emise de casa centrală.
   Art. 6. - Sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să funcţioneze pe baza regulilor şi a procedurilor interne cuprinse în reglementările-cadru elaborate de casa centrală, cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României în domeniu. Aceste reguli şi proceduri ale sistemului de transfer de fonduri intrareţea trebuie să fie clare şi uşor de aplicat, astfel încât să permită cooperativelor de credit şi casei centrale o bună înţelegere şi gestionare a riscurilor la care sunt expuse prin participare.
   Art. 7. - Sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să asigure decontarea pe bază brută a transferului de fonduri, cel mai târziu la sfârşitul zilei în care acesta a fost iniţiat de către cooperativa de credit sau de unitatea casei centrale.
   Art. 8. -(1) Sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să asigure procesarea, stocarea şi arhivarea datelor privind transferurile de fonduri efectuate în cadrul reţelei.
   (2) Sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să asigure un grad ridicat de securitate şi siguranţă operaţională în vederea prevenirii accesului neautorizat la acesta şi protejării confidenţialităţii, autenticităţii şi integrităţii datelor privind transferul de fonduri în timpul procesării, stocării şi arhivării datelor.
   (3) Sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să dispună de soluţii pentru finalizarea la timp a procesării şi decontării zilnice a transferurilor de fonduri în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute.
   Art. 9. - Înregistrarea transferului de fonduri în contabilitatea casei centrale şi a cooperativelor de credit se va realiza în ziua decontării transferului de fonduri.
   Art. 10. -(1) Sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să prevadă şi să deţină un sistem de procesare alternativă în caz de perturbări, disfuncţionalităţi ale sistemului de transfer de fonduri intrareţea şi de recuperare a datelor în caz de dezastru şi care să nu rejecteze informaţiile prelucrate în ciclul de procesare întrerupt ca urmare a producerii unui eveniment.
   (2) În cazul perturbării sau al disfuncţionalităţii sistemului de transfer de fonduri intrareţea operatorul acestuia trebuie să activeze, într-un termen maximal de 3 ore de la producerea evenimentului, procedurile de funcţionare a sistemului de procesare alternativă şi de recuperare a datelor în caz de dezastru, astfel încât să se respecte prevederile art. 7.
   (3) Sistemul de procesare alternativă trebuie să asigure preluarea şi continuarea ciclului de procesare întrerupt, începerea, desfăşurarea, finalizarea unui ciclu de procesare şi decontarea inclusiv a transferului de fonduri iniţiat în ciclul de procesare întrerupt şi să asigure comutarea activităţii de transfer de fonduri către sistemul de transfer de fonduri intrareţea după ce acesta a redevenit operaţional.
   Art. 11. - Participanţii la sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie să îndeplinească din punct de vedere al cerinţelor tehnice cel puţin următoarele condiţii:
   a) resurse tehnice adecvate care să asigure transferul de fonduri şi decontarea acestuia;
   b) capacitatea de a relua procesul de transfer de fonduri în termenul menţionat la art. 10;
   c) conectivitate în vederea transmiterii plăţilor la sistemul de transfer de fonduri intrareţea;
   d) personal calificat pentru operarea sistemului de transfer de fonduri intrareţea.
   Art. 12. - În vederea limitării riscului de decontare casa centrală a cooperativelor de credit are următoarele obligaţii:
   a) să dispună de un sistem de evidenţă şi gestiune care să permită în permanenţă înregistrarea în conturile curente deschise în evidenţele sale pe numele cooperativelor de credit a operaţiunilor de plăţi şi încasări efectuate de acestea;
   b) să deţină un sistem de control şi supraveghere a transferurilor de fonduri efectuate între cooperativele de credit prin intermediul său, respectiv prin sediile sale secundare, precum şi a transferurilor de fonduri efectuate în cadrul unei cooperative de credit;
   c) să verifice în permanenţă respectarea de către cooperativele de credit afiliate a dispoziţiilor legale în vigoare, a reglementărilor-cadru şi a procedurilor interne existente, precum şi a reglementărilor Băncii Naţionale a României.
   Art. 13. - Cooperativele de credit trebuie să aibă aceleaşi drepturi şi obligaţii privind accesul şi participarea la sistemul de transfer de fonduri intrareţea pe principii nediscriminatorii.
   Art. 14. - Instrumentul de plată utilizat în cadrul sistemului de transfer de fonduri intrareţea este ordinul de plată.
   Art. 15. -(1) Organizaţiile cooperatiste de credit au obligaţia să colecteze şi să difuzeze în cadrul sistemului de transfer de fonduri intrareţea informaţia privind iniţierea şi, respectiv, acceptarea instrucţiunilor de plată în cadrul intervalelor maximale precizate în anexele nr. 1 şi 2.
   (2) Instrucţiunile de plată în cadrul unei reţele cooperatiste de credit se execută în mod obligatoriu conform schemei de circuit prezentate în anexa nr. 1, în situaţia în care:
   a) clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la cooperative de credit diferite din cadrul aceleiaşi reţele, situate în aceeaşi localitate cu sediul secundar la care sunt arondate teritorial (ambele cooperative sunt arondate la acelaşi sediu secundar);
   b) clientul plătitor are contul deschis la o cooperativă de credit situată în aceeaşi localitate cu sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are contul deschis la o cooperativă de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată (ambele cooperative sunt arondate la acelaşi sediu secundar);
   c) clientul plătitor are contul deschis la o cooperativă de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are contul deschis la o cooperativă de credit situată în aceeaşi localitate cu sediul secundar la care este arondată (ambele cooperative sunt arondate la acelaşi sediu secundar);
   d) clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la cooperative de credit diferite situate în altă localitate decât sediul secundar la care sunt arondate (ambele cooperative sunt arondate la acelaşi sediu secundar).
   (3) Instrucţiunile de plată în cadrul unei reţele cooperatiste de credit se execută în mod obligatoriu conform schemei de circuit prezentate în anexa nr. 2, în situaţia în care:
   a) clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la cooperative de credit arondate la sedii secundare diferite; cooperativele de credit sunt situate în aceeaşi localitate cu sediile secundare la care sunt arondate;
   b) clientul plătitor are cont deschis la cooperativa de credit situată în aceeaşi localitate cu sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are cont deschis la o cooperativă de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată; cooperativele de credit sunt arondate la sedii secundare diferite;
   c) clientul plătitor are cont deschis la cooperativa de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are cont deschis la o cooperativă de credit situată în aceeaşi localitate cu sediul secundar la care este arondată; cooperativele de credit sunt arondate la sedii secundare diferite;
   d) clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la cooperative de credit arondate la sedii secundare diferite; cooperativele de credit sunt situate în alte localităţi decât sediile secundare la care sunt arondate.

   SECŢIUNEA a 2-a
Desfăşurarea decontării în cadrul sistemului de transfer
de fonduri intrareţea

   Art. 16. - În cadrul unei reţele decontarea transferurilor de fonduri între cooperativele de credit afiliate se va realiza de către casa centrală astfel:
   a) intrasediu pentru transferurile de fonduri între cooperativele de credit arondate la aceeaşi unitate a casei centrale, generate de operaţiuni dispuse de titularii de cont sau de operaţiunile proprii ale cooperativelor de credit;
   b) intersedii pentru transferurile de fonduri între cooperativele de credit arondate la unităţi diferite ale casei centrale, generate de operaţiuni dispuse de titularii de cont sau de operaţiunile proprii ale cooperativelor de credit.
   Art. 17. - Cooperativa de credit va transmite instrucţiunile de plată ordonate de clienţi sau cele în nume propriu către casa centrală sau sediul secundar al acesteia la care este arondată, în vederea procesării şi decontării lor, în original sau pe suport electronic, luându-se toate măsurile necesare privind asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi autentificarea instrucţiunilor de plată transmise.
   Art. 18. - În cazul instrucţiunilor de plată transmise pe suport electronic de cooperativa de credit către casa centrală sau sediul secundar la care este arondată, aceasta are obligaţia de a transmite, imediat ce instrucţiunea de plată a fost transmisă pe suport electronic, şi documentul de decontare în original, întocmit în nume propriu, la care va anexa un exemplar al instrumentului de plată întocmit de client sau în nume propriu, după caz.
   Art. 19. - Instrucţiunile de plată primite în original sau pe suport electronic de casa centrală sau de un sediu secundar al acesteia vor fi procesate, instrucţiune cu instrucţiune, în ordinea cronologică a recepţionării lor de la cooperativele de credit.
   Art. 20. - În situaţia insuficienţei disponibilului în contul curent al cooperativei de credit, instrucţiunile de plată transmise de aceasta vor fi procesate de către casa centrală sau sediul secundar al acesteia care gestionează contul curent al cooperativei de credit pe baza unor criterii de selecţie, ordonare şi procesare în vederea decontării, stabilite în reglementările-cadru elaborate de casa centrală.
   Art. 21. - În vederea efectuării decontării transferului de fonduri între cooperativele de credit arondate la unităţi distincte ale casei centrale sau a transferului de fonduri între unităţile casei centrale, unitatea iniţiatoare a casei centrale va transmite pe suport electronic, prin modem, la centrul de procesare, stocare şi arhivare din cadrul casei centrale instrucţiunile de plată corespunzătoare plăţilor iniţiate de clienţi sau celor în nume propriu, urmând ca centrul de procesare să direcţioneze instrucţiunile de plată către unitatea destinatară a casei centrale.
   Art. 22. - Decontarea finală a transferului de fonduri va fi efectuată de către casa centrală pe bază brută, în aceeaşi zi bancară în care acesta a fost iniţiat de către participantul la sistemul de transfer de fonduri intrareţea, în limita disponibilului din contul acestuia.
   Art. 23. - La nivelul casei centrale şi al sediilor sale secundare trebuie să existe mijloace de control privind transmiterea şi recepţionarea instrucţiunilor de plată între unităţile casei centrale, precum şi de evidenţă şi control privind efectuarea transferurilor de fonduri între unităţile casei centrale. Aceste mijloace de control trebuie să asigure, cel mai târziu la sfârşitul zilei în care a fost iniţiată instrucţiunea de plată de către casa centrală sau sediul secundar al acesteia, identificarea eventualelor cazuri de neconfirmări sau erori de transmitere a datelor privind instrucţiunile de plată, precum şi notificarea imediată a cazurilor de neconfirmare a instrucţiunilor de plată şi a erorilor detectate către casa centrală, în vederea soluţionării lor.

   SECŢIUNEA a 3-a
Supravegherea sistemului de transfer de fonduri intrareţea,
măsuri de remediere şi sancţiuni

   Art. 24. - Casa centrală va monitoriza cooperativele de credit afiliate în vederea prevenirii disfuncţionalităţilor de ordin operaţional care pot surveni în cadrul sistemului de transfer de fonduri intrareţea, fiind responsabilă atât de soluţionarea acestora, cât şi de stabilirea modului de acoperire de către participanţii la sistemul de transfer de fonduri intrareţea a eventualelor pagube.
   Art. 25. -(1) Casa centrală va stabili în reglementările-cadru:
   a) responsabilităţile participanţilor la sistemul de transfer de fonduri intrareţea;
   b) măsurile întreprinse în situaţia în care un participant nu îşi poate duce la îndeplinire responsabilităţile conferite de calitatea pe care o deţine la sistemul de transfer de fonduri intrareţea.
   (2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 şi 191 din ordonanţă.
   Art. 26. - Casa centrală va notifica Băncii Naţionale a României orice incident survenit în cadrul sistemului de transfer de fonduri intrareţea, în termen de 5 zile de la data constatării producerii acestuia, şi sancţiunea aplicată, în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia.
   Art. 27. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către organizaţiile cooperatiste de credit atrage întreprinderea de către Banca Naţională a României a măsurilor de remediere şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la cap. 7 "Măsuri de remediere şi sancţiuni" din titlul IV "Dispoziţii comune" din ordonanţă.

   CAPITOLUL III
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 28. - Sistemul de transfer de fonduri intrareţea al organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul unei reţele, care se vor constitui sau vor rezulta prin reorganizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit existente, în conformitate cu prevederile cap. 1 secţiunea 1 din titlul X "Dispoziţii tranzitorii" din ordonanţă, va trebui să funcţioneze în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României.
   Art. 29. - În termen de 12 luni de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de către organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul unei reţele casele centrale au obligaţia să realizeze conectarea la Reţeaua de comunicaţii interbancare.
   Art. 30. - Casa centrală din cadrul unei reţele trebuie să stabilească prin reglementări-cadru condiţiile şi modul de desfăşurare a transferului de fonduri la nivelul cooperativei de credit afiliate.
   Art. 31. - Orice amendament adus reglementărilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie notificat de către casa centrală Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a amendamentului.
   Art. 32. - Orice amendament al reglementărilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intrareţea trebuie adus la cunoştinţă fiecărei cooperative de credit afiliate de către casa centrală, cu cel puţin 10 zile bancare înainte de data intrării în vigoare a amendamentului.
   Art. 33. - Implementarea modificărilor aduse desfăşurării transferului de fonduri intrareţea se va efectua în afara orarului de lucru, în vederea evitării propagării riscului sistemic în cadrul reţelei.
   Art. 34. - Prevederile prezentelor norme se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi titulari de cont ai casei centrale care desfăşoară operaţiuni de plăţi şi încasări, alţii decât cooperativele de credit.
   Art. 35. - La elaborarea reglementărilor-cadru emise de casa centrală privind desfăşurarea transferului de fonduri între cooperativele de credit afiliate la casa centrală se vor avea în vedere prevederile prezentelor norme şi nu se vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decât cele prevăzute de aceste norme.
   Art. 36. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

   PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

   Bucureşti, 14 mai 2002.
   Nr. 7.

   ANEXA  Nr.
   
CIRCUITUL INSTRUCŢIUNII DE PLATĂ


aferent transferului de fonduri între cooperativele de credit
arondate teritorial la aceeaşi unitate a casei centrale
    ____________
   *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

   ANEXA Nr. 2

   
CIRCUITUL INSTRUCŢIUNII DE PLATĂ


aferent transferului de fonduri între cooperativele de credit
arondate teritorial la unităţi distincte ale casei centrale
    ____________
   *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.