Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 12.ian.2012
Monitorul Oficial, Partea I 54 23.ian.2012
Intrare în vigoare la 23.ian.2012
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 1, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    "b) cumpărări reversibile - repo - de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Naţională a României cumpără de la participanţi eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei. Transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul «livrare contra plată»;
    c) vânzări reversibile - reverse repo - de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României vinde participanţilor eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei. Transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul «livrare contra plată»;".
   2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile de depozit ale Băncii Naţionale a României, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul ReGIS, iar pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile de creditare ale Băncii Naţionale a României ce implică tranzacţii cu titluri de stat şi/sau certificate de depozit, acestea trebuie să aibă şi calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR."
   3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt evaluate zilnic de Banca Naţională a României la preţul ajustat (%), determinat prin deducerea unor marje (haircuturi), exprimate procentual, din preţul (%) stabilit de Banca Naţională a României, pentru toate categoriile de active eligibile. Preţul (%), precum şi marjele (haircuturile) aferente activelor eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt puse la dispoziţia participanţilor de către Banca Naţională a României, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR."
   4. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea totală de răscumpărare a activelor eligibile pentru tranzacţionare se compune din valoarea de vânzare şi dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicate este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.
    (3) Valoarea activelor eligibile pentru tranzacţionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - trebuie să acopere în permanenţă valoarea de răscumpărare a acestora."
   5. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă."
   6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - Acordarea creditului lombard este condiţionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile. Garanţiile trebuie constituite până la momentul acordării creditului, iar valoarea acestora trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul şi dobânda aferentă."
   Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 12 ianuarie 2012.
    Nr. 3.