Centrala BNR


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcţia Tehnică şi Mentenanţă

Serviciul tehnic mentenanţă imobile

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 22 martie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • elaborează propuneri pentru procedurile interne specifice domeniului serviciului și colaborează pentru actualizarea acestora conform legislației naționale;
 • utilizează în calitate de titular/înlocuitor, aplicaţiile informatice în vederea realizării activităţilor specifice serviciului/direcţiei;
 • participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru lucrările aflate în sfera de competenţă a serviciului;
 • participă în comisiile de recepţie a lucrărilor/serviciilor specifice activităţii serviciului;
 • participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru lucrările aflate în sfera de competenţă a serviciului;
 • urmărește lunar realizările BVC și informează conducerea direcției referitor la încadrarea în limitele bugetare aprobate;
 • raportează lunar, situația plăților efectuate la programul de reparații pentru Serviciul tehnic mentenanţă imobile;
 • elaborează propuneri pentru redistribuirea de fonduri din Programul anual de achiziţii, în funcţie de evoluţia lucrărilor, precum şi pentru realizarea unor obiective tehnice suplimentare aprobate de către conducerea Băncii Naţionale a României;
 • asigură evidenţa lucrărilor realizate la nivelul serviciului şi a garanţiilor aferente.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • cunoștințe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office; 
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 22 martie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 29 martie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE