Agenția Brăila


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Agenția Brăila

Activitățile de administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 20 mai 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • elaborează propuneri privind fundamentarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește încadrarea în limitele aprobate;
 • stabilește necesarul anual de produse, servicii și lucrări și întocmește referate de necesitate, pe care le transmite structurilor organizatorice centralizatoare în scopul derulării proceselor de achiziții corespunzătoare;
 • întocmește și transmite Direcției resurse umane situațiile și documentele cu privire la concediile și indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente salariaților agenției, pontajul salariaților, rapoarte privind efectuarea muncii suplimentare;
 • organizează circuitul documentelor, ține evidența contabilă și tehnico-operativă, asigurând înregistrarea corectă și la timp în evidența contabilă și statistică a tuturor operațiunilor pe care le execută agenția;
 • generează și verifică balanța de verificare, registrul jurnal și fișe de cont, întocmește și transmite notele explicative la situațiile financiare, dări de seamă statistice, precum și alte situații și lucrări elaborate potrivit prevederilor normelor de lucru ale băncii sau solicitate de centrala Băncii Naționale a României.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • experiența în activități contabile constituie un avantaj;
 • cunoştinţe generale de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 20 mai 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 27 mai 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE