Sucursala Regională București


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Șofer


Sucursala Regională București

Serviciul administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 27 ianuarie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • utilizează autovehiculul de serviciu, conform reglementărilor legale și procedurilor interne și asigură buna funcționare şi curățenia acestuia;
 • respectă întocmai legislația rutieră în vigoare;
 • răspunde de gestionarea carburantului alimentat/consumat conform datelor înscrise în foile de parcurs.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • să fie posesor al unui permis de conducere valabil, care să cuprindă categoriile B și C sau B, C și D;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în meseria de șofer, dovedită cu documente;
 • aviz favorabil la testarea psihologică specifică (eliberat de un laborator de specialitate acreditat de Ministerul Transporturilor);
 • aviz favorabil la examenul de medicina muncii pentru siguranța circulației, conform prevederilor legale în vigoare (eliberat de un laborator de specialitate acreditat de Ministerul Transporturilor).

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 27 ianuarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional, probă practică şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional și probă practică va avea loc în data de 30 ianuarie 2020.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE