Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2016

13.04.2016
Datele statistice privind balanţa de plăţi şi datoria externă sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internaţionale (vezi Precizări metodologice).

În perioada ianuarie - februarie 2016p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 337 milioane euro, comparativ cu 42 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2015; în structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat creşteri ale deficitelor cu 401 milioane euro, respectiv cu 70 milioane euro, în timp ce balanţa veniturilor secundare şi balanța serviciilor au înregistrat excedente majorate cu 173 milioane euro, respectiv cu 3 milioane euro.

- milioane euro -
  ianuarie - februarie 2015p ianuarie - februarie 2016p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 665 11 707 -42 11 523 11 860 -337
A. Bunuri şi servicii 10 165 9 765 400 10 330 10 328 2
a. Bunuri 7 719 8 248 -529 8 033 8 963 -930
b. Servicii 2 446 1 517 929 2 297 1 365 932
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 395 24 371 360 24 336
- transport 764 275 489 696 239 457
- turism - călătorii 216 314 -98 223 243 -20
- alte servicii 1 071 904 167 1 018 859 159
B. Venituri primare 827 1 329 -502 432 1 004 -572
C. Venituri secundare 673 613 60 761 528 233

p - Date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 354 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 400 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 46 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 70 716 milioane euro la 29 februarie 2016 (78,9 la sută din total datorie externă), nivel comparabil cu cel înregistrat la 31 decembrie 2015.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 29 februarie 2016 nivelul de 18 914 milioane euro (21,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2015.

În perioada ianuarie - februarie 2016, datoria externă totală a scăzut cu 404 milioane euro; în structură, datoria autorităţii monetare a scăzut cu 307 milioane euro, datoria negarantată public cu 586 milioane euro, în timp ce datoria publică a crescut cu 489 milioane euro.

Datoria externă a României la 29 februarie 2016
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - februarie 2016
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - februarie 2016p
Sold la 31.12.2015p Sold la 29.02.2016p
I. Datoria externă pe termen lung 70 709 70 716 3 240
I.1. Datoria publică 31 602 31 877 1 081
I.1.1. Datoria publică directă,
     din care:
30 944 31 221 1 067
  I.1.1.1. Împrumuturi de la FMI 0 0 0
I.1.2. Datoria garantată public 658 656 14
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
37 733 37 591 2 036
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 5 190 4 940 452
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
1 374 1 248 123
I.3.1. Împrumuturi de la FMI 122 0 123
I.3.2. Alocări de DST de la FMI 1 252 1 248 0
II. Datoria externă pe termen scurt 19 325 18 914 5 298e
Total datorie externă (I+II) 90 034 89 630 8 538

e - date estimate
p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 31,4 la sută în perioada ianuarie - februarie 2016, comparativ cu 35 la sută în anul 2015. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,7 luni la 29 februarie 2016, comparativ cu 6,4 luni la 31 decembrie 2015.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervelele valutare la BNR la 29 februarie 2016 a fost de 99,9 la sută, comparativ cu 99,5 la sută la 31 decembrie 2015.Precizări metodologice

 1. Începând cu anul 2014, standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru a menţine şi îmbunătăţi coerenţa între statisticile macroeconomice internaţionale, manualul BPM6 a fost elaborat în concordanţă cu actualizarea Definiţiei OECD benchmark a investiţiilor străine directe (BD4 - 2008), precum şi a Sistemului Conturilor Naţionale (SCN 2008). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul UE nr. 555/2012 privind statisticile comunitare în domeniul balanţei de plăţi, al comerţului internaţional cu servicii şi al investiţiilor străine directe. Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR
 2. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  2.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri. Principala diferenţă dintre cele două statistici provine de la Prelucrarea bunurilor aflate în proprietatea terţilor, care, conform BPM6, a fost reclasificată de la comerţul cu bunuri la comerţul cu servicii, iar sursa datelor pentru această poziţie a fost modificată de la Comerţul internaţional cu bunuri la Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, derulată de BNR;
  2.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  2.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenţii);
  2.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice;
 3. Investiţii străine directe: Creditele subordonate dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu mai sunt considerate de natura investiţiilor directe, ca în BPM5, ci se înregistrează în contul financiar/ alte investiţii.
 4. Soldul datoriei externe publice este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă). Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele primite de MFP conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI, precum şi titlurile de stat cumpărate de nerezidenţi - calculate la valoarea de piaţă. Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică. Împrumuturile de la FMI (pct. I.3.1 din tabel) reprezintă sumele trase în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv sumele primite de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1.1 din tabel). Conform BPM6, alocările de DST de la FMI (pct. I.3.2 din tabel) sunt clasificate ca datorie externă pe termen lung.
 5. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung şi exportul de bunuri şi servicii.
 6. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
 7. Datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală reprezintă soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plăţile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni.
 8. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare, precum și seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 transpuse în metodologia BPM6, se poate accesa: Baza de date interactivă.

  Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro