Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2022

13.01.2023

În perioada ianuarie - noiembrie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 25 340 milioane euro, comparativ cu 15 666 milioane euro în perioada ianuarie - noiembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8 595 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 415 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 4 252 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 758 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 ianuarie - noiembrie 2021ianuarie - noiembrie 2022p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)100 034115 700-15 666124 720150 060-25 340
A. Bunuri şi servicii88 841101 157-12 316111 905130 401-18 496
a. Bunuri64 09884 900-20 80279 708109 105-29 397
b. Servicii24 74316 2578 48632 19721 29610 901
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 2661392 1272 7191482 571
- transport6 8773 0303 8479 1014 1664 935
- turism – călătorii2 4413 901-1 4603 6096 534-2 925
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale6 1682 6853 4838 1683 2784 890
- alte servicii6 9916 5024898 6007 1701 430
B. Venituri primare6 14610 445-4 2996 33214 883-8 551
C. Venituri secundare5 0474 0989496 4834 7761 707

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 10 296 milioane euro (comparativ cu 8 021 milioane euro în perioada ianuarie - noiembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 7 308 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 988 milioane euro.

În perioada ianuarie - noiembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 7 133 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 97 407 milioane euro la 30 noiembrie 2022 (67,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,1 la sută față de 31 decembrie 2021;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2022 nivelul de 46 311 milioane euro (32,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 18,6 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externă Serviciul datoriei externe, 11 luni 2022p
Sold la 31.12.2021Sold la 30.11.2022p
1. Administrația publică58 81658 4507 221
Numerar și depozite2839251 790
Titluri de natura datoriei* 47 19243 6814 230
Împrumuturi11 28613 5671 127
Credite comerciale și avansuri5127374
Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3663 44526
Numerar și depozite110
Titluri de natura datoriei 000
Împrumuturi000
Alocări de DST3 3653 44426
Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală7 79810 0707 848
Numerar și depozite7 1878 6377 352
Titluri de natura datoriei 5911 296353
Împrumuturi000
Alte pasive20137143
4. Alte sectoare25 53428 02821 560
Numerar și depozite000
Titluri de natura datoriei 1 220796577
Împrumuturi13 17512 98310 603
Credite comerciale și avansuri10 96314 00510 149
Alte pasive176244231
I. Datoria externă (1+2+3+4)**95 51499 99336 655
II. Investiția directă: credite intra-grup41 07143 72525 863
Total datoria externă (I+II)136 585143 71862 518
Termen scurt39 04146 31145 130
Termen lung97 54497 40717 388

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 8,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența variației cursului de schimb de 0,8 miliarde euro, precum și de influența negativă de aproximativ 9,9 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie - noiembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2022 a fost de 78,8 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13 februarie 2023.