Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – mai 2023

14.07.2023

În perioada ianuarie - mai 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 276 milioane euro, comparativ cu 9 938 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 1 161 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 804 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 150 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 153 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - mai 2022 ianuarie - mai 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 54 109 64 047 -9 938 59 786 68 062 -8 276
A. Bunuri şi servicii 47 913 55 423 -7 510 53 127 57 672 -4 545
a. Bunuri 34 291 46 268 -11 977 36 871 47 687 -10 816
b. Servicii 13 622 9 155 4 467 16 256 9 985 6 271
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 203 67 1 136 1 403 57 1 346
- transport 3 868 1 783 2 085 4 400 1 891 2 509
- turism – călătorii 1 449 2 617 -1 168 1 853 3 012 -1 159
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 3 427 1 399 2 028 4 185 1 633 2 552
- alte servicii 3 675 3 289 386 4 415 3 392 1 023
B. Venituri primare 3 555 6 626 -3 071 3 996 8 217 -4 221
C. Venituri secundare 2 641 1 998 643 2 663 2 173 490

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 861 milioane euro (comparativ cu 3 884 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 176 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 315 milioane euro.

În perioada ianuarie - mai 2023, datoria externă totală a crescut cu 12 533 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 110 784 milioane euro la 31 mai 2023 (70,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 13,4 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2023 nivelul de 46 310 milioane euro (29,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 5 luni 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.05.2023p
1. Administrația publică 57 636 69 486 3 526
Numerar și depozite 470 295 1 249
Titluri de natura datoriei* 42 752 55 162 1 525
Împrumuturi 14 143 13 565 725
Credite comerciale și avansuri 267 460 27
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 386 53
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 385 53
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 915 11 615 4 792
Numerar și depozite 8 872 8 465 4 115
Titluri de natura datoriei 1 911 3 033 532
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 117 145
4. Alte sectoare 26 846 27 904 9 657
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 838 106
Împrumuturi 12 802 13 091 4 461
Credite comerciale și avansuri 12 989 13 779 4 935
Alte pasive 255 196 155
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 98 801 112 391 18 028
II. Investiția directă: credite intra-grup 45 760 44 703 13 737
Total datoria externă (I+II) 144 561 157 094 31 765
Termen scurt 46 839 46 310 24 937
Termen lung 97 722 110 784 6 828

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 5,9 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 2 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9 la sută în perioada ianuarie - mai 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2023 a fost de 90,1 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 august 2023.