Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – martie 2024

14.05.2024

În perioada ianuarie-martie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 945 milioane euro, comparativ cu 3 964 milioane euro în perioada ianuarie-martie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 434 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 382 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 843 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 ianuarie - martie 2023ianuarie - martie 2024p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)36 54240 506-3 96437 22441 169-3 945
A. Bunuri şi servicii31 96134 771-2 81031 74935 001-3 252
a. Bunuri22 20228 778-6 57621 50928 093-6 584
b. Servicii9 7595 9933 76610 2406 9083 332
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor8463481281339774
- transport2 6411 1261 5152 7061 1931 513
- turism – călătorii1 0751 821-7469032 010-1 107
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale2 5399821 5572 7191 1681 551
- alte servicii2 6582 0306283 0992 498601
B. Venituri primare3 0554 353-1 2982 9304 610-1 680
C. Venituri secundare1 5261 3821442 5451 558987

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 095 milioane euro (comparativ cu 2 216 milioane euro în perioada ianuarie - martie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 330 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -235 milioane euro.

În perioada ianuarie - martie 2024, datoria externă totală a crescut cu 7 643 milioane euro, până la 177 726 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 129 063 milioane euro la 31 martie 2024 (72,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6 la sută față de 31 decembrie 2023;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2024 nivelul de 48 663 milioane euro (27,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2023.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2024p
Sold la 31.12.2023Sold la 31.03.2024p
1. Administrația publică76 91584 0692 354
Numerar și depozite391211913
Titluri de natura datoriei* 61 26568 2181 217
Împrumuturi15 11015 520134
Credite comerciale și avansuri14511690
Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3073 34236
Numerar și depozite111
Titluri de natura datoriei 000
Împrumuturi000
Alocări de DST3 3063 34135
Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală12 81713 1543 541
Numerar și depozite8 5508 5952 010
Titluri de natura datoriei 4 1744 3861 476
Împrumuturi000
Alte pasive9317355
4. Alte sectoare31 03731 0506 611
Numerar și depozite000
Titluri de natura datoriei 863870368
Împrumuturi13 58513 5782 733
Credite comerciale și avansuri16 30016 3033 435
Alte pasive28929975
I. Datoria externă (1+2+3+4)**124 076131 61512 542
II. Investiția directă: credite intra-grup46 00746 1119 229
Total datoria externă (I+II)170 083177 72621 771
Termen scurt48 32548 66316 861
Termen lung121 758129 0634 910

p - date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în luna martie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2024 a fost de 102,6 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13 iunie 2024.