Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2010

13.01.2011

În perioada 1.01-30.11.2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 173 milioane euro, în creştere cu 23,5 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009, datorită majorării soldurilor negative de la venituri şi servicii şi a diminuării excedentului transferurilor curente.

- milioane euro -
  ianuarie-noiembrie 2009r ianuarie-noiembrie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 40 333 44 520 -4 187 46 015 51 188 -5 173
A. Bunuri şi servicii 33 212 39 616 -6 404 39 729 45 756 -6 027
a. Bunuri (export fob - import fob)s 26 735 32 945 -6 210 33 999 39 356 -5 357
b. Servicii 6 477 6 671 -194 5 730 6 400 -670
- transport 1 910 1 829 81 1 789 1 916 -127
- turism - călătorii 843 964 -121 781 1 083 -302
- alte servicii 3 724 3 878 -154 3 160 3 401 -241
B. Venituri 1 080 2 635 -1 555 942 3 201 -2 259
C. Transferuri curente 6 041 2 269 3 772 5 344 2 231 3 113

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-noiembrie 2010 a fost finanţat în proporţie de 43,9 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2 269 milioane euro (comparativ cu 3 049 milioane euro în perioada ianuarie-noiembrie 2009), din care participaţiile de capital1 au însumat 1 419 milioane euro, iar creditele intra-grup2 850 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 noiembrie 2010 de 72 391 milioane euro (79,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 10,0 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2010 nivelul de 18 316 milioane euro (20,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 18,9 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-noiembrie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-noiembrie 2010p
Sold la 31.12.2009r Sold la 30.11.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 816 72 391 12 220
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 787 1 914
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 751 207
I.3. Datorie negarantată public 39 387 37 991 8 415
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 714 1506e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 9 148 178
II. Datorie externă pe termen scurt 15 403 18 316 20813e
Total datorie externă (I+II) 81 219 90 707 33 033

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 30,8 la sută în perioada ianuarie-noiembrie 2010, comparativ cu 33,9 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire4 a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2010, faţă de 8,5 luni la 31 decembrie 2009.


Note:

  1. consolidate cu pierderea netă estimată
  2. creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.