Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - 2010

11.02.2011

În anul 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 158 milioane euro, în creştere cu 5,0 la sută faţă de anul 2009, datorită majorării soldurilor negative de la venituri şi servicii şi diminuării excedentului transferurilor curente.

- milioane euro -
  2009r 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 44 055 48 968 -4 913 50 432 55 590 -5 158
A. Bunuri şi servicii 36 147 43 312 -7 165 43 604 50 213 -6 609
a. Bunuri (export fob - import fob)s 29 084 35 955 -6 871 37 251 43 115 -5 864
b. Servicii 7 063 7 357 -294 6 353 7 098 -745
- transport 2 077 2 000 77 1 941 2 097 -156
- turism - călătorii 884 1 051 -167 852 1 238 -386
- alte servicii 4 102 4 306 -204 3 560 3 763 -203
B. Venituri 1 188 3 090 -1 902 1 045 3 005 -1 960
C. Transferuri curente 6 720 2 566 4 154 5 783 2 372 3 411

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în anul 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,3 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2 596 milioane euro1 (comparativ cu 3 488 milioane euro în anul 2009), din care participaţiile de capital2 au însumat 2 040 milioane euro, iar creditele intra-grup3 556 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 decembrie 2010 de 72 019 milioane euro (79,3 la sută din total datorie externă), în creştere cu 9,5 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2010 nivelul de 18 746 milioane euro (20,7 la sută din total datorie externă), mai mare cu 21,6 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 decembrie 2010*
şi serviciul datoriei externe în anul 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în anul 2010p
Sold la 31.12.2009r Sold la 31.12.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 746 72 019 14 012
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 800 2 003
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 711 249
I.3. Datorie negarantată public 39 317 37 198 10 019
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 8 228 1 563e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 9 082 178
II. Datorie externă pe termen scurt 15 417 18 746 23 810e
Total datorie externă (I+II) 81 163 90 765 37 822

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 32,1 la sută în anul 2010, comparativ cu 33,9 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire5 a fost 8,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2010, faţă de 8,5 luni la 31 decembrie 2009.


Note:

  1. Date estimate
  2. Consolidate cu pierderea netă estimată
  3. creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.