Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - aprilie 2011

14.06.2011

În perioada ianuarie - aprilie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 152 milioane euro, în scădere cu 46,4 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 41,3 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 89,8 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Ianuarie-aprilie 2010r Ianuarie-aprilie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 531 16 680 -2 149 18 716 19 868 -1 152
A. Bunuri şi servicii 12 666 14 866 -2 200 16 452 17 925 -1 473
a. Bunuri (export fob - import fob)s 10 798 12 679 -1 881 14 392 15 497 -1 105
b. Servicii 1 868 2 187 -319 2 060 2 428 -368
- transport 549 618 -69 606 789 -183
- turism - călătorii 238 335 -97 287 377 -90
- alte servicii 1 081 1 234 -153 1 167 1 262 -95
B. Venituri 299 826 -527 332 1 108 -776
C. Transferuri curente 1 566 988 578 1 932 835 1 097

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - aprilie 2011 a fost finanţat în proporţie de 38,5 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 444 milioane euro1 (comparativ cu 623 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2010), din care creditele intra-grup2 au însumat 324 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 120 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 aprilie 2011 de 73 723 milioane euro (79,3 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2011 nivelul de 19 300 milioane euro (20,7 la sută din total datorie externă), mai mare cu 4,7 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 30 aprilie 2011
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - aprilie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
perioada ianuarie - aprilie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 30.04.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 471 73 723 3 154
I.1. Datorie publică directăa) 16 022 16 989 487
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 615 70
I.3. Datorie negarantată public 37 431 37 078 2 344
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 227 8 601 190e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 440 63
II. Datorie externă pe termen scurt 18 437 19 300 8182e
Total datorie externă (I+II) 90 908 93 023 11 336

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 19,2 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2011, comparativ cu 33,3 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.