Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2011

12.09.2011

În perioada ianuarie-iulie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 825 milioane euro, în scădere cu 24,4 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 19,3 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 23,2 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Ianuarie-Iulie 2010r Ianuarie-Iulie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 27 896 31 633 -3 737 33 663 36 488 -2 825
A. Bunuri şi servicii 24 080 28 229 -4 149 29 771 33 187 -3 416
a. Bunuri (export fob - import fob)s 20 558 24 093 -3 535 25 808 28 659 -2 851
b. Servicii 3 522 4 136 -614 3 963 4 528 -565
- transport 1 066 1 198 -132 1 204 1 445 -241
- turism - călătorii 474 663 -189 552 778 -226
- alte servicii 1 982 2 275 -293 2 207 2 305 -98
B. Venituri 632 1 762 -1 130 634 1 942 -1 308
C. Transferuri curente 3 184 1 642 1 542 3 258 1 359 1 899

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-iulie 2011 a fost finanţat în proporţie de 39,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 105 milioane euro 1 (în scădere cu 30,5% faţă de perioada ianuarie-iulie 2010), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 682 milioane euro, iar creditele intra-grup2 423 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 814 milioane euro la 31 iulie 2011 (78,9 la sută din total datorie externă), în creştere cu 4,2 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2011 nivelul de 20 315 milioane euro (21,1 la sută din total datorie externă), mai mare cu 12,1 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 31 iulie 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-iulie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
Ianuarie-Iulie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.07.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 788 75 814 6 771
I.1. Datorie publică directăa) 16 022 18 691 1 369
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 576 138
I.3. Datorie negarantată public 37 748 37 326 4 442
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 227 8 538 693 e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 683 129
II. Datorie externă pe termen scurt 18 120 20 315 14177e
Total datorie externă (I+II) 90 908 96 129 20 948

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 22,7 la sută în perioada ianuarie-iulie 2011, comparativ cu 33,3 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 iulie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.